Beartas

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte in Éirinn 2017

Faisnéis Chúlra faoin Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte in Éirinn

Chuir an Roinn Sláinte in Éirinn tús le hathbhreithniú náisiúnta ar an acmhainn “leapacha” chun bonn eolais a chur faoin infheistíocht chaipitil amach anseo sa tseirbhís sláinte. Tugtar an tAthbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte ar an athbhreithniú sin. Is é an aidhm atá againn go dtabharfar san athbhreithniú sin aird níos cuimsithí ar an acmhainn ná a tugadh i gcleachtaí roimhe seo, ar lena linn a díríodh go príomha ar an acmhainn leapacha géarchúraim amháin. Ní hé amháin go bhféachfar ann ar riachtanais acmhainne laistigh den chóras ospidéal géarmhíochaine, ach féachfar ann freisin ar na réimsí sin a théann i bhfeidhm go díreach ar an éileamh ar sheirbhísí ospidéil, i.e. an acmhainn agus na seirbhísí a sholáthraítear i gcúram príomhúil agus an fháil ar leapacha agus ar sheirbhísí nach leapacha agus seirbhísí géarchúraim iad sa phobal, mar shampla, cúram cónaithe, cúram baile, etc.

Is eol dúinn freisin gur tháinig athrú ar an smaointeoireacht idirnáisiúnta i ndáil le pleanáil acmhainne agus go ndearnadh iarracht cineál dinimiciúil na gcóras sláinte a ghabháil ar bhealach níos fearr. Táthar ag súil, nuair a bheidh an tAthbhreithniú críochnaithe, go n-úsáidfear é chun infheistíochtaí caipitil a threorú agus go gcuirfear san áireamh é agus cinntí infheistíochta á ndéanamh sa tseirbhís sláinte i gcoitinne.

Struchtúir an Athbhreithnithe

Is í an Roinn Sláinte a stiúrfaidh an tAthbhreithniú agus a dhéanfaidh maoirseacht air.  Áirítear le struchtúir mhaoirseachta an Athbhreithnithe Grúpa Stiúrtha (féach na comhaltaí den Ghrúpa i dTábla 1 thíos) agus Grúpa Athbhreithnithe Piaraí Idirnáisiúnta (piarghrúpa neamhspleách a chuimsíonn saineolaithe sláinte idirnáisiúnta – féach na comhaltaí den Ghrúpa i dTábla 2 thíos). Rachaidh an Roinn i gcomhairle leis na Grúpaí sin, de réir mar is cuí, chun modheolaíocht agus fionnachtana an Athbhreithnithe agus an tuarascáil deiridh a athbhreithniú agus a bhailíochtú.  Tabharfaidh foireann tionscadail atá lonnaithe sa Roinn tacaíocht don Ghrúpa Stiúrtha agus, mar chuid den tionscadal, coimisiúnófar saineolas teicniúil breise maidir le samhaltú acmhainne chun cabhrú leis an Athbhreithniú.

Na Téarmaí Tagartha don Athbhreithniú Acmhainne

Gealltar sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta go ndéanfar “athbhreithniú ar an acmhainn leapacha”.  Comhaontaíodh gur leithne raon feidhme an athbhreithnithe ná raon feidhme na n-athbhreithnithe a rinneadh roimhe seo. Scrúdófar ann na príomhghnéithe den acmhainn cúraim phríomhúil, den acmhainn cúram pobail agus den acmhainn ospidéil.  Déanfar sách dul chun cinn ar an athbhreithniú chun bonn eolais a chur faoin athbhreithniú meántéarma ar chlár caipitil an Rialtais agus críochnófar faoi dheireadh na bliana 2017 é.

Is iad seo a leanas na téarmaí tagartha don athbhreithniú:

 1. An acmhainn reatha phoiblí agus phríobháideach sa chóras sláinte a dhéanamh amach agus an acmhainn sin a thagarmharcáil in aghaidh comparadóirí idirnáisiúnta

Áireofar na nithe seo a leanas leis sin:

 • An acmhainn reatha a léarscáiliú agus anailís a dhéanamh ar an ngníomhaíocht reatha ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach
 • Scrúdú a dhéanamh ar na treochtaí ábhartha éifeachtúlachta agus éifeachtachta a bhain an earnáil amach
 • An t-éileamh nach bhfuiltear ag freastal air a shainaithint agus a mheas
 • Conairí othar a léarscáiliú chun naisc idir cúram agus scrogaill a shainaithint agus chun anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí atá acu don acmhainn
 • Ár n-acmhainn a thagarmharcáil in aghaidh comparadóirí idirnáisiúnta
 1. Na nithe lena mbrúfar an t-éileamh amach anseo chun cinn a dhéanamh amach agus meas a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an éileamh sin ar riachtanais acmhainne go dtí an bhliain 2030.

Áireofar leis sin an t-éileamh nach bhfuiltear ag freastal air faoi láthair, déimeagrafaic, stádas sláinte, nuálaíocht sláinte agus iompraíocht sláinte agus ionchais mhéadaitheacha.

 1. Breithniú agus anailís a dhéanamh ar an dóigh a rachaidh mór-athchóirithe ar an tsamhail cúraim i bhfeidhm ar riachtanais acmhainne amach anseo ar fud an chórais.

Áireofar na nithe seo a leanas leis sin:

 1. Seirbhísí a leathnú i gcúram príomhúil, lena n-áirítear galar ainsealach a bhainistiú
 2. Cúram oiriúnach iarospidéil a sholáthar, lena n-áirítear leapacha fadfhanachta agus gearrfhanachta agus tacaí cúram baile
 • Úsáid an ghéarchúraim a bharrfheabhsú chun sreabhadh othar agus torthaí sláinte d’othair a uasmhéadú
 1. Éifeachtúlachtaí oibriúcháin
 2. Measúnú foriomlán, lena n-áirítear beartú tosaíochta agus seicheamhú, a dhéanamh ar riachtanais acmhainne amach anseo ar bhonn céimnithe don tréimhse 2017 – 2030 ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal réigiúnach, agus aird á tabhairt ar an bhfáil ar acmhainní.

 

 

Tábla 1 – : Comhaltaí de Ghrúpa Stiúrtha an Athbhreithnithe ar Acmhainn

Eagraíocht/Speisialtacht Ionadaí/Ionadaithe

 

Cathaoirleach Colm O’Reardon, an Rannóg Beartais agus Straitéise, an Roinn Sláinte
An Roinn Sláinte Tracey Conroy, an Rannóg Ospidéal Géarmhíochaine

Fergal Goodman, an Rannóg um Chúram Príomhúil

Frances Spillane, an Rannóg um Chúram Sóisialta

Muiris O’Connor, an Rannóg Taighde agus Anailísíochta

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Angela Fitzgerald, an Leas-Stiúrthóir Náisiúnta, an Rannóg Ospidéal Géarmhíochaine, FSS

Michael Fitzgerald, Ceann um Oibríochtaí agus Feabhsú Seirbhísí, Seirbhísí do Dhaoine Scothaosta, FSS

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Ar feitheamh deimhniú maidir leis an ainmní
Roinn an Taoisigh Eileen Keogh, an Rannóg um Beartas Sóisialta
Speisialtóir Sláinte Poiblí Paul Kavanagh, Speisialtóir i Leigheas Sláinte Poiblí, an Rannóg Sláinte Poiblí, FSS
Taighde beartais phoiblí Maev-Ann Wren, Oifigeach Taighde Sinsearach, an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta
An lucht léinn Eamon O’Shea, eacnamaí sláinte, Ionad Sheaneolaíocht Shóisialta na hÉireann, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Saincheisteanna cliniciúla (Ospidéil Ghéarmhíochaine) Colm Henry, Geiriatraí Comhairleach agus Comhairleoir Cliniciúil Náisiúnta agus Ceannaire Grúpa d’Ospidéil Ghéarmhíochaine
Saincheisteanna cliniciúla (Ospidéil nach Ospidéil Ghéarmhíochaine iad) David Hanlon, Liachleachtóir Ginearálta agus Comhairleoir Cliniciúil Náisiúnta agus Ceannaire Grúpa do Chúram Príomhúil
Saincheisteanna cliniciúla (Altranas) Margaret Gleeson, Príomhstiúrthóir Altranais agus Cnáimhseachais, Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh

 

Tábla 2 – Comhaltaí den Ghrúpa Athbhreithnithe Piaraí Idirnáisiúnta:

·         Martin McKee, Ollamh le Sláinte Phoiblí Eorpach i Scoil Sláinteachais agus Leighis Thrópaicigh Londan

·         Steve Wright, sainchomhairleoir idirnáisiúnta i mbeartas sláinte agus airgeadas (Briotanach, atá lonnaithe i Lucsamburg)

·         Niek Klazinga, Ollamh le Leigheas Sóisialta, Ollscoil Amstardam, agus Comhordaitheoir ar an gClár Táscairí Cáilíochta Cúram Sláinte

·         Carolyn Gullery, Bainisteoir Ginearálta ar Thacaíocht Pleanála, Cistiúcháin agus Cinnteoireachta, Bord Sláinte Ceantair Canterbury, an Nua-Shéalainn