A

Athbhreithniú ar Bhearta chun Costais a Laghdú sa Mhargadh Árachas Sláinte Príobháideach 2013

Agus tacaíocht á fáil aige ó árachóirí, is é an tUas. McLoughlin a d’ullmhaigh an tuarascáil sin go neamhspleách lena breithniú ag an Aire Sláinte agus ag na hárachóirí.  Thuig na páirtithe uile go maith an tábhacht a bhaineann le dlí na hiomaíochta a urramú nuair a bhíonn saincheisteanna ar nós praghsanna agus costas á bplé.

Is é atá i dTuarascáil Chéim 1 ná 32 moladh atá leagtha amach faoi na 9 gceannteideal seo a leanas:

 • Costais a rialú in árachas sláinte príobháideach
 • Timpeallachtaí cúraim agus úsáid acmhainní
 • Struchtúr aoise an mhargaidh
 • Iniúchadh cliniciúil agus bainistíocht úsáide
 • Cur chuige an tionscail i leith síciatracht phríobháideach
 • Calaois, diomailt agus mí-úsáid
 • Bainistíocht galar ainsealach
 • Próiseáil éileamh
 • Nósanna imeachta agus próisis um iontráil agus scaoileadh

D’fhéadfaí formhór na moltaí i dtuarascáil Chéim 1 a chur chun feidhme ar bhonn riaracháin. Mar sin féin, bheadh reachtaíocht ag teastáil i gcás líon beag díobh, dá nglacfaí iad.

Is féidir roinnt de na príomh-mholtaí chun costais a bhrú anuas a achoimriú mar seo a leanas:

 • D’fhonn a chinntiú go gcuirtear cóireáil ar othair ar an gcostas is ísle agus is féidir, gan difear a dhéanamh do chaighdeán na cóireála sin, ba chóir d’árachóirí leas a bhaint as an bhfaisnéis atá ann cheana maidir leis na suíomhanna cuí cóireála do ghnáthaimh aonair. Ba chóir d’árachóirí leas a bhaint as faisnéis den chineál sin chun ceist a chur faoi ghnáthaimh atá á éileamh mar ghnáthaimh othar cónaithe, cé go bhféadfaí iad a dhéanamh ar bhonn lae.
 • Cuirfidh árachóirí sonraí ar fáil chun cabhrú le hanailís níos mionsonraithe a dhéanamh ar na cúiseanna leis na costais héadaitheacha sa tionscal árachas sláinte príobháideach. Beidh teimpléad atá comhaontaithe leis an tionscal le críochnú laistigh de na 6 seachtaine atá le teacht, rud a chabhróidh le tuilleadh anailíse a dhéanamh i gcás thuarascáil seo Chéim 2. Ba chóir don Údarás Árachas Sláinte na sonraí sin a bhailiú ó árachóirí ar bhonn rialta amach anseo.
 • Ba chóir na socruithe iniúchta chliniciúil agus úsáide atá i bhfeidhm ag árachóirí faoi láthair a mheasúnú le linn Chéim 2 chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil siad chomh daingean  leis an gcleachtas idirnáisiúnta. Ba chóir méid an iniúchta chliniciúil a bhíonn á dhéanamh ag gach árachóir a mheasúnú go neamhspleách le linn Chéim 2 den obair sin.
 • I gcomhréir leis na pleananna don phrionsabal Leanann Airgead an tOthar a chur chun feidhme, ba chóir córas táillí cásbhunaithe a chur chun feidhme, agus grúpaí a bhaineann le diagnóis      á n-úsáid ina leith sin. D’fhágfadh sé sin go mbeadh íocaíocht réamhbhunaithe shocraithe i bhfeidhm go gach cás nó eipeasóid othair.
 • Ba chóir d’árachóirí sláinte aitheantas poiblí a thabhairt don fhíric go mbíonn cásanna calaoise/míchleachtais ann agus ba chóir dóibh sonraí a fhoilsiú maidir leis an airgead atá aisghafa acu ó ospidéil agus ó chomhairligh.
 • Ba chóir don Aire Sláinte breithniú a dhéanamh ar bhearta a thabhairt isteach a spreagfadh daoine óga dul isteach sa mhargadh agus a chuirfeadh drochmhisneach, trí phionós airgeadais, ar dhaoine a cheannaíonn árachas sláinte den chéad uair agus iad os cionn 30 bliain d’aois. (Tugtar rátáil phobail saoil air sin).
 • Ba chóir d’árachóirí sláinte an tiomantas atá acu do dhaoine san aoisghrúpa 18-29 a choinneáil agus a mhealladh a thaispeáint trí phréimheanna lascainithe a chur ar fáil do mhic léinn lánaimseartha suas go 23 bliain d’aois, rud atá ceadaithe faoin reachtaíocht árachais sláinte reatha.
 • Is gá d’ospidéil agus d’árachóirí araon aghaidh a thabhairt ar luas na próiseála éileamh sa tionscal árachas sláinte príobháideach. Ba chóir d’ospidéil phoiblí feidhmíocht bhainistíochta féichiúnaithe a bheith acu, rud atá coibhéiseach ar a laghad leis an gceann atá i bhfeidhm in ospidéil phríobháideacha.
 • Ba chóir d’árachóirí sláinte féachaint le ‘téarmaí trádála’ i scríbhinn a chomhaontú le hospidéil FSS agus le hospidéil dheonacha maidir leis an dóigh a ndéileálann siad le héilimh agus le socruithe íocaíochta.  Ba chóir teacht ar chomhaontú sonrach ar an tréimhse ama inar gá d’ospidéil éilimh chomhlánaithe a chur isteach agus ar an tréimhse ama inar gá d’árachóirí próiseáil deiridh a dhéanamh orthu (i.e. soiléiriú a thabhairt maidir le ceisteanna, éilimh a íoc nó a dhiúltú).