An tAonad Rialachais, an tAonad um Shlánaíocht Chliniciúil agus an Oifig Bainistíochta Clár

Tá an tAonad Rialachais freagrach as rialachas na Roinne a neartú agus déanann sé maoirseacht ar an dóigh a bhfuil an Roinn Sláinte ag comhlíonadh an Chaighdeáin Rialachais Chorparáidigh don Státseirbhís, lena n-áirítear:

Cuireann an tAonad um Shlánaíocht Chliniciúil comhairle ar an Aire maidir le saincheisteanna a bhaineann le hárachas slánaíochta cliniciúla agus le hárachas slánaíochta ginearálta agus oibríonn sé leis an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát chun an beartas árachais slánaíochta a chur chun feidhme.  Cuireann an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát comhairle agus cúnamh maidir le saincheisteanna bainistíochta riosca ar fáil d’údaráis Stáit, agus é mar aidhm aici éilimh agus dlíthíocht amach anseo a sheachaint.  Déanann an Ghníomhaireacht bainistiú ar an Scéim Slánaíochta Cliniciúla agus ar an Scéim Slánaíochta Ginearálta le haghaidh gníomhaireachtaí cúram sláinte.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Pléimid le saincheisteanna slánaíochta oidhreachta freisin, lena n-áirítear an Scéim Íocaíochta Simfiseatóime, Scéim Íocaíochta Ospidéal Lourdes agus Athbhreithniú Dhroichead Átha.

Déanann an Oifig Bainistíochta Clár comhordú ar phleanáil gnó, ar bhainistíocht riosca agus ar bhainistíocht tionscadal.

Tá an Oifig freagrach as na nithe seo a leanas:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar Phleanáil Gnó agus ar Phleanáil Bainistíochta Riosca
  • Treoir agus tacaíocht a chur ar fáil maidir le teicnící Bainistíochta Tionscadal
  • Tuarascálacha cruinne tráthúla ó na tionscadail uile sna Réimsí Tosaíochta Sláinte a chur ar fáil le haghaidh chruinnithe an lucht ardbhainistíochta
  • Idirchaidreamh a dhéanamh idir an Oifig Bainistíochta Clár agus an Clár um Fheabhsú na Seirbhíse Sláinte atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus iad a chomhordú