Tuarascálacha Íocaíochta

Nósanna Imeachta um Prasíocaíocht

Tá an Roinn tiomanta dá dícheall a dhéanamh a soláthraithe a íoc go pras. Chuige sin, féadann soláthraithe cabhrú leis an Roinn trína chinntiú go gcuireann siad sonraisc chearta agus sonraí cruinne cuntas bainc ar fáil agus trína chinntiú go bhfuil a stádas Imréiteach Cánach le Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann cothrom le dáta.

Ceanglas Íocaíochta 15 Lá, Meitheamh 2009

Thug an Rialtas ceanglas neamhreachtúil isteach i mí an Mheithimh 2009 lenar laghdaíodh an tréimhse ina ndéanann Ranna Rialtais Láir íocaíocht lena soláthraithe ó 30 lá go 15 lá. Tá gach iarracht, i gcomhréir le nósanna imeachta airgeadais cuí, á déanamh chun a chinntiú go n-íoctar gach soláthraí laistigh den tréimhse ama sin. Léirítear sna cáipéisí thíos feidhmíocht na Roinne maidir leis an gceanglas íocaíochta 15 lá ó tugadh isteach é. Amharc ar na Tuarascálacha Prasíocaíochta anseo.

Orduithe Ceannaigh

Mar atá riachtanach faoin bPlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí a foilsíodh i mí na Samhna 2011, foilsíonn an Roinn Orduithe Ceannaigh arb ionann a luach agus €20,000 ar a laghad ar ár suíomh Gréasáin. Foilsítear Orduithe Ceannaigh ar bhonn ráithiúil i riaráiste agus tá tuarascálacha, ag tosú le ráithe 1 2012, ar fáil lena n-íoslódáil anseo.