Maidir Linne

Teachtaireacht ón Dr Siobhán O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais

A bhuí le bunú Oifig an Phríomhoifigigh Altranais mar Rannóg de chuid na Roinne Sláinte, tá sárdheis againn anois an beartas altranais agus cnáimhseachais a mhúnlú bunaithe ar riachtanais na seirbhíse sláinte.  I mí Eanáir 2016, bhí áthas orm an chéad Straitéis trí bliana d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais a fhoilsiú.

Tugtar sa Straitéis an treo a theastaíonn ón Oifig chun í a chumasú tacú le gairmithe altranais agus cnáimhseachais agus an chuid is fearr a bhaint as an rannchuidiú a dhéanann siad leis an mbeartas sláinte. Rud ba thábhachtaí fós, is é príomhaidhm na Straitéise cabhrú lena chinntiú go bhfaigheann úsáideoirí seirbhíse sláinte an cúram is fearr is féidir. Tríd an Straitéis a chur chun feidhme, tá muinín agam go mbainfidh Oifig an Phríomhoifigigh Altranais an fhís atá aici don todhchaí amach, is é sin, saol ina mbainfear an chuid is fearr as an rannchuidiú a dhéanann altraí agus cnáimhsigh le spriocanna náisiúnta sláinte poiblí a chomhlíonadh.  Oibríonn an oifig seo i gcomhpháirt lenár gcomhghleacaithe sa státseirbhís chun an beartas a fhorbairt. Is léir go mbainimid tairbhe as an dá shaol agus sinn ag obair de réir na samhla sin. Leagtar clár an-uaillmhianach oibre amach sa straitéis agus d’fhéadfadh na tionscnaimh sin an chuid is fearr a bhaint as acmhainneacht na n-altraí agus na gcnáimhseach pobail sa chleachtas.

Táim ag tnúth le bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe agus lenár ngeallsealbhóirí uile chun an fhís atá againn a chomhlíonadh.

 

An Dr Siobhán O’Halloran, PhD, MSc, FFNMRCSI, BNS, RGN, RMHN, RNT