Creat Forbartha in AMG agus in AMM

AMNIG 050916

 

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte an doiciméad “An Treo a Leagan Síos: Creat Forbartha chun tacú le Scileanna agus le hInniúlachtaí Cleachtais Altranais in Aonaid Mheasúnachta Géarmhíochaine agus in Aonaid Mheasúnachta Míochaine” a sheoladh ag Siompóisiam Altranais bliantúil an Leasghrúpa um Altranas Géarmhíochaine Dé Luain an 5 Meán Fómhair 2016 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. In éineacht leis an Aire ag an siompóisiam, bhí an Dr Siobhán O’Halloran, an Dr Philippa Ryan Withero, an Dr Anne-Marie Ryan agus Sinéad Lardner ó Oifig an Phríomhoifigigh Altranais sa Roinn Sláinte.

Ag labhairt di ag an ócáid, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Rud tábhachtach maidir le struchtúr agus le treo an altranais sa Ghéarmhíochaine a mhúnlú amach anseo is ea an Creat Forbartha chun tacú le Scileanna agus le hInniúlachtaí Cleachtais Altranais in Aonaid Mheasúnachta Géarmhíochaine agus in Aonaid Mheasúnachta Míochaine. Guím gach rath oraibh de réir mar a leanann sibh ar aghaidh leis na seirbhísí sin a fhorbairt, agus tá a fhios agam go gcuirtear dea-leasanna an othair san áireamh i ngach cuid den obair sin. Is féidir libh a bheith cinnte go leanfaidh an Rialtas agus mise ar aghaidh le tacaíocht a thabhairt daoibh déanamh amhlaidh.”

Agus an creat á ullmhú ag an Leasghrúpa um Altranas Géarmhíochaine, chuathas i gcomhairle le baill foirne altranais ar fud na n-aonad géarmhíochaine uile. Comhdhearadh an creat in éineacht leis na baill foirne sin freisin. Ina theannta sin, rinneadh athbhreithniú taighde ar an litríocht idirnáisiúnta agus chuathas i mbun plé le grúpaí éagsúla leasa chliniciúil agus beartais. Ba é an toradh a bhí ar an gcur chuige comhdheartha a glacadh i leith ullmhú an chreata – a bhfuil eolaire scileanna agus inniúlachtaí i gceist leis – ná gur tugadh deis d’altraí obair le chéile chun a n-eolas gairmiúil féin agus a scileanna agus a n-inniúlachtaí gairmiúla féin a fhorbairt agus chun freastal ag an am céanna ar riachtanais seirbhíse i dtimpeallacht cúram sláinte a bhíonn ag athrú go tapa. Toradh eile a bhí air gur tugadh Dioplóma iarchéime san Altranas Géarmhíochaine isteach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, le linn na céime forbartha.

Taobh thiar den chreat atá an fhís don chúram sláinte a leagadh síos i bPlean Corparáideach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 2015-2017, is é sin, “Éire níos sláintiúla (a chruthú) ina soláthrófar seirbhís ardchaighdeáin a mbeidh meas ag gach duine uirthi”. Tá an creat ag teacht le cuspóirí an Chláir Ghéarmhíochaine atá ar bun ag FSS/Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann freisin, mar shampla, feabhas a chur ar cháilíocht an chúraim, rochtain ar sheirbhísí a áirithiú d’othair a bhfuil géarthinneas orthu, agus costéifeachtúlacht a bhaint amach.

Labhair Mary Wynne, Stiúrthóir Eatramhach Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais in FSS, ag an ócáid inniu freisin. Thréaslaigh sí foilsiú an chreata le Stiúrthóir na gCeannairí Altranais laistigh den Chlár Géarmhíochaine agus le comhaltaí den Leasghrúpa um Altranas Géarmhíochaine.  Dúirt sí: “Gné thábhachtach de chúram ardchaighdeáin atá sábháilte agus éifeachtach a sholáthar is ea scileanna agus inniúlachtaí altranais a fhorbairt, a mhéadú agus a chur ar aghaidh laistigh den altranas géarmhíochaine.  Tá an creat bunaithe ar shainmhínithe, ar shamhlacha agus ar theoiricí ó ghairmithe altranais agus éascaítear leis cur chuige caighdeánaithe i leith scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt ar bhonn náisiúnta. Thug Mary faoi deara go “leagtar amach san fhoilseachán seo, den chéad uair riamh, na scileanna agus na hinniúlachtaí is gá a bheith ag altraí sa ghéarmhíochaine ar leibhéal croíchleachtais, sainchleachtais agus ardchleachtais agus na scileanna agus na hinniúlachtaí is gá a fhorbairt ina measc.”

Thug sí faoi deara freisin an tábhacht a bhaineann le foilsiú an chreata toisc go raibh easpa fianaise idirnáisiúnta ann roimhe seo ar na scileanna agus ar na hinniúlachtaí sonracha a theastaíonn ó altraí atá ag obair sa ghéarmhíochaine”.

Is ionann foilsiú an chreata agus tús le próiseas pleanáilte um an altranas géarmhíochaine a fhorbairt. Tá níos mó ná 170 scil sainaitheanta san fhoilseachán, agus iad bunaithe ar na Sé Réimse Inniúlachta sa Chleachtas Altranais de réir Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.  Agus í ag rathú go dtacódh a hoifig leis an tionscnamh, d’inis Mary don lucht féachana go mbainfeadh na chéad bhearta eile (a bhfuil roinnt díobh ar siúl cheana féin) leis an 20 moladh atá sa tuarascáil a chur chun feidhme.  Déanfar amhlaidh i gcomhar leo seo a leanas: Stiúrthóirí Altranais na nGrúpaí Ospidéal; altraí túslíne; an Clár Géarmhíochaine; coláistí tríú leibhéal; Aonaid Phleanála agus Forbartha Altraí; Ionaid um Oideachas Altraí; agus comhlachtaí rialála. A bhuí leis an gcomhar sin ar fad, cuirfear cur chuige comhtháite chun cinn ar leibhéal an duine aonair, ar leibhéal foirne agus ar leibhéal eagraíochta i leith feabhas a chur ar chúram othar atá ar ardchaighdeán, sábháilte agus bunaithe ar luachanna agus i leith an t-altranas géarmhíochaine a fhorbairt.

Sna focail deiridh uaidh, ghabh an Dr Richard Walsh, Stiúrthóir na gCeannairí Altranais laistigh den Chlár Géarmhíochaine, buíochas le gach duine a chur le próisis forbartha an chreata.  Mhol sé do gach ball foirne atá ag gabháil do sheirbhísí altranais ghéarmhíochaine a sholáthar eolas a chur ar an gcreat agus ar na heolairí atá sa doiciméad “An Treo a Leagan Síos” agus úsáid a bhaint astu chun tacú lena gcleachtas a fhorbairt go leanúnach.

Cuirimid ár gcomhdhálacha uile chun cinn ar ár leathanach ar Twitter. Lean sinn ag @chiefnurseIRE