Tionscnamh maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais

I gcomhpháirt le hOifig an Stiúrthóra Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI), tá an Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte i gceannas ar an Tionscnamh Luachanna.

Le linn próiseas comhairliúcháin náisiúnta, iarradh ar altraí agus ar chnáimhsigh na croíluachanna is bonn leis an gcleachtas in Éirinn a shainaithint agus a chomhaontú agus gabháil orthu féin iad a chomhlíonadh. Ba é an toradh a bhí ar an bpróiseas comhairliúcháin fairsing ná go ndearnadh Comhbhá, Cúram, agus Tiomantas a shainaithint agus a chomhaontú mar thrí chroíluach.

Is éard atá i luachanna ná prionsabail dhaingnithe lena dtreoraítear gníomhartha na n-altraí agus na gcnáimhseach. Sheol Simon Harris, an tAire Sláinte, Páipéar Seasaimh an 1 Meitheamh 2016 i dTeach Farmleigh. Is é cuspóir an Pháipéir Sheasaimh sin ná a chur in iúl go soiléir cé na croíluachanna is bun leis an gcleachtas altranais agus cnáimhseachais in Éirinn agus lena dtreoraítear an cleachtas sin. Sa tionscnamh comhpháirteach sin ar threoraigh an Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte é i gcomhpháirt le hUachtarán Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI) agus le hOifig an Stiúrthóra Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, sainaithníodh na luachanna a bheadh ina gcuid dhílis den chleachtas altranais agus cnáimhseachais in Éirinn.

Tá na luachanna sin agus na hiompraíochtaí a ghabhann leo ag croílár an chleachtais altranais agus chnáimhseachais agus tá siad mar bhunús le cinnteoireacht ghairmiúil agus le gníomhartha gairmiúla araon. Agus iad tógtha le chéile, is ionann na luachanna sin agus an rannchuidiú ar leith a dhéanann an t-altranas agus an cnáimhseachas maidir le cúram sábháilte othar. Tá rún daingean ag FSS agus ag NMBI tacú le haltraí agus le cnáimhsigh na luachanna sin a chleachtadh. Tugann Oifig an Phríomh-Oifigigh Altranais tacaíocht do na luachanna.

Ina theannta sin, tá sé ar an gcéad pháipéar seasaimh de shraith páipéar seasaimh a dtáirgfidh Oifig an Phríomhoifigigh Altranais iad. Sa pháipéar sin, a forbraíodh i gcomhar le FSS agus le NMBI, déantar cur síos ar na croíluachanna, de réir altraí agus cnáimhseach in Éirinn, is bun leis an gcleachtas.

Páipéar Seasaimh a hAon: ‘Luachanna d’Altraí agus do Chnáimhsigh in Éirinn’, Meitheamh 2016
Luachanna d’Altraí agus do Chnáimhsigh in Éirinn – Paimfléad ón Roinn Sláinte, Meitheamh 2016