Chreata um Tháscairí Feidhmíochta Náisiúnta don Altranas agus don Chnáimhseachas.

Sheol Simon Harris, an tAire Sláinte, an Creat um Tháscairí Feidhmíochta Náisiúnta don Altranas agus don Chnáimhseachas an 14 Meitheamh 2017. Tá forbairt an Chreata seo ar cheann de na gníomhartha tosaíochta sa Straitéis chomhaontaithe d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais, 2015-2017.

Is iad seo cuspóirí an Chreata:
i. an comhthéacs beartais a leagan amach le haghaidh táscairí feidhmíochta altranais agus cnáimhseachais a úsáid chun an gaol idir ionchur agus torthaí/tionchar a thaispeáint;
ii. treoir a chur ar fáil maidir le táscairí feidhmíochta, lena n-áirítear soiléiriú a thabhairt ar an ngaol idir Táscairí Feidhmíochta Struchtúir, Táscairí Feidhmíochta Próisis agus Táscairí Feidhmíochta Toraidh; agus
iii. a chinntiú go nglactar cur chuige caighdeánaithe maidir leis an dóigh a ndéantar forbairt, beartú tosaíochta, formhuiniú agus faireachán orthu.

Ag seoladh an chreata seo dó, leag an tAire Harris béim ar an bhfíric gur “faoi fheabhas a bhaint amach, thar rud ar bith eile, atá táscairí feidhmíochta. Go deimhin, thángthas ar an gconclúid san athbhreithniú fianaise a bhí mar bhonn eolais faoi fhorbairt an chreata gur mhaith le haltraí agus le cnáimhsigh cheana féin a bhfeidhmíocht a thomhas agus a fheabhsú”.

An Creat um Tháscairí Feidhmíochta Náisiúnta don Altranas agus don Chnáimhseachas