Beartas a Fhorbairt do Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais ar leibhéal Céimí, ar leibhéal Speisialtóra agus ar Ardleibhéal

D’fhormheas an tAire Sláinte an Dréachtbheartas um Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais ar leibhéal Céimí, ar leibhéal Speisialtóra agus ar Ardleibhéal. Ceapadh Grúpa Stiúrtha Náisiúnta chun maoirseacht a dhéanamh ar bhunú na suíomhanna taispeána sa bhliain 2017.

Moltar creat sa dréachtbheartas le haghaidh na nithe seo a dhéanamh:
• Mais chriticiúil Ardchleachtóirí Altranais Cláraithe/Ardchleachtóirí Cnáimhseachais Cláraithe (700 duine faoin mbliain 2021) a chruthú trí chonair forbartha a chur ar fáil d’altraí agus do chnáimhsigh is céimithe agus is speisialtóirí;
• Athrú a dhéanamh ar an dóigh a gcuirimid oideachas agus oiliúint ar altraí agus ar chnáimhsigh ó leibhéal céimí i leith;
• Athrú a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáidimid agus a n-imlonnaímid an acmhainn altranais agus cnáimhseachais;
• Tionchar agus éifeachtacht an chreata nua a thomhas.

Is é cuspóir an dréachtbheartais cur le réiteach a chur ar fáil ar roinnt dúshláin mhóra a bhfuil ar an tseirbhís sláinte dul i ngleic leo. Chun déanamh amhlaidh, beidh sé riachtanach mais chriticiúil ardchleachtóirí altranais/cnáimhseachais a fhorbairt sna réimsí ina bhfuil seirbhísí ag teastáil go géar le go dtabharfaí aghaidh ar na fadhbanna reatha atá ann ó thaobh soláthar seirbhíse de. Rud tábhachtach a bhrúfaidh cur chun feidhme an dréachtbheartais chun cinn is ea seirbhís sláinte agus cúraim shóisialta a chruthú atá níos freagrúla, níos comhtháite agus níos dírithe ar an duine, faoi mar a leagtar amach i dTosaíocht Straitéiseach 3 de Ráiteas Straitéise na Roinne Sláinte (2016-2019). Rud atá bainteach leis an tosaíocht sin is ea Ardchleachtóirí Altranais a fhorbairt chun tacú leis an gcur chun feidhme atá á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar na cláir chúraim chomhtháite. Cuireadh na príomhréimsí le haghaidh Ardchleachtóirí Altranais a fhorbairt ar chomhréim leis na cúig Chlár Cúraim Chomhtháite mar seo a leanas:
• sreabhadh othar,
• bainistíocht galar ainsealach,
• cúram do dhaoine scothaosta,
• cúram do leanaí,
• an chnáimhseachais agus sláinte na mban.

Maidir le haschur gach seirbhíse Ardchleachtóra Altranais, ní mór a thaispeáint ann go bhfuil tionchar aige ar cheann amháin nó níos mó de na cuspóirí seo a leanas a luaitear i nGealltanais Chlár an Rialtais agus i Ráiteas Straitéise na Roinne Sláinte (2016-2019):
• liostaí feithimh a laghdú;
• luathscaoileadh a éascú;
• feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí agus;
• seachaint ospidéil a mhéadú.

Tá sé beartaithe go reáchtálfar treoirchlár chun a léiriú cé acu atá nó nach bhfuil an tseirbhís altranais/cnáimhseachais sin in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin. Is iad seo na cuspóirí atá ag na tionscadail taispeána:
• cur le riachtanais seirbhíse agus liostaí feithimh a laghdú, othair a choinneáil sa bhaile nó chomh gar don bhaile agus is féidir agus conairí cúraim chomhtháite a chruthú;
• mais chriticiúil Ardchleachtóirí Altranais Cláraithe/Ardchleachtóirí Cnáimhseachais Cláraithe a chruthú trí chonair forbartha a chur ar fáil d’altraí agus do chnáimhsigh is céimithe agus is speisialtóirí;
• tástáil a dhéanamh ar acmhainn an chreata chun torthaí níos fearr a sholáthar e.g. torthaí d’othair, comhtháthú seirbhíse, an t-eispéireas foirne agus luach ar airgead.

Na bunphrionsabail atá taobh thiar den tsamhail nua oideachais agus an méadú suntasach ar an líon Ardchleachtóirí Altranais, tá siad ann chun tacú le samhail chomhtháite cúraim a thabhairt isteach trí chúram a chur ar fáil sa bhaile, seachaint ospidéil a fheabhsú, luathscaoileadh a mhéadú, feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí agus feabhas a chur ar an sreabhadh othar trí na seirbhísí sláinte.