Ár bPolasaithe

Tugtar sa Straitéis d’Oifig an Phríomhoifigigh Altranais an treo a theastaíonn ón Oifig chun í a chumasú tacú le gairmithe altranais agus cnáimhseachais agus an chuid is fearr a bhaint as an rannchuidiú a dhéanann siad leis an mbeartas sláinte. Is é aidhm na gcúig thionscnamh atá leagtha amach thíos luachanna an altranais agus an chnáimhseachais a leabú, an acmhainn altranais agus cnáimhseachais a chobhsú, torthaí altranais agus cnáimhseachais a uasmhéadú, agus tionchar an altranais agus an chnáimhseachais a thomhas. Tá na tionscnaimh comhtháite go hiomlán agus, a luaithe a bheidh siad curtha chun feidhme, d’fhéadfaidís bunathrú a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí altranais agus cnáimhseachais laistigh de sheirbhísí sláinte pobail agus laistigh de sheirbhísí géarchúram sláinte araon.

Tionscnamh maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais

Stiúir an Oifig seo tionscnamh chun sainaithint a dhéanamh ar na croíluachanna atá taobh thiar den chleachtas altranais agus cnáimhseachais, ag gníomhú dúinn i gcomhpháirt le hOifig an Stiúrthóra Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Cuireadh tús leis an gcomhairliúchán an 3 Feabhra 2016 agus sheol an tAire an Páipéar Seasaimh ina dhiaidh sin an 1 Meitheamh 2016. Na luachanna agus na hiompraíochtaí gaolmhara a bhaineann le comhbhá, le cúram agus le tiomantas.

Luachanna an Altranais agus an Chnáimhseachais

Táscairí Feidhmíochta don Altranas agus don Chnáimhseachas

Tá infheistíocht shuntasach á déanamh san altranas agus sa chnáimhseachas faoi láthair agus tá sé tábhachtach go dtaispeánfaimid tionchar na hinfheistíochta sin. Tá sé riachtanach, mar sin, go dtomhaisfimid torthaí agus tionchar na dtionscnamh altranais agus cnáimhseachais ar an úsáideoir seirbhíse sláinte, agus é/í lárnach de gach a ndéanaimid. Dá bhrí sin, d’ullmhaíomar creat um tháscairí feidhmíochta náisiúnta don altranas agus don chnáimhseachas chun go ndéanfar faireachán orthu ar bhealach caighdeánaithe agus go ndéanfar iad a fhorbairt, a chur in ord tosaíochta agus a fhormhuiniú ar an mbealach céanna.

Táscairí Feidhmíochta don Altranas agus don Chnáimhseachas

An Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna

Cuireadh an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais ar bun sa bhliain 2014. Is é an cuspóir atá aige forbairt a dhéanamh ar chreat lena gcinnfear na riachtanais atá ag an lucht saothair altranais ó thaobh soláthar foirne agus meascán scileanna de agus lena dtabharfar aird ar roinnt tosca éagsúla.

An Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna

Cleachtas altranais agus cnáimhseachais a fhorbairt ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal

D’fhorbair an Oifig seo dréachtbheartas um chleachtas altranais agus cnáimhseachais a fhorbairt sa todhchaí ar leibhéal céimí, ar leibhéal speisialtóra agus ar ardleibhéal. Leis an dréachtbheartas sin, cuirtear creat i láthair do chleachtas atá in ann mais chriticiúil altraí agus cnáimhseach a fhorbairt. Chuir an tAire Coiste Stiúrtha ar bun chun maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an bheartais. Is é aidhm an bheartais 700 Ardchleachtóir Altranais a chruthú faoin mbliain 2021 chun freastal ar an riachtanas seirbhíse agus chun cur le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin reatha ó thaobh soláthar seirbhíse de.

Beartas a Fhorbairt do Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais ar leibhéal Céimí, ar leibhéal Speisialtóra agus ar Ardleibhéal

Freagairt Altranais agus Cnáimhseachais Phobail a Fhorbairt do Shamhail Chomhtháite Chúraim

Chuir m’Oifig dréachtbheartas le chéile inarb ionann an tsamhail chúraim a mholtar agus samhail lena dtairgtear raon roghanna don duine aonair, don teaghlach agus don phobal. Éascófar é sin tríd an bhfórsa saothair altranais agus cnáimhseachais atá ann cheana féin sa phobal a atheagrú chun samhail chúraim a chur ar fáil atá réamhghníomhach agus ní frithghníomhach.

Freagairt Altranais agus Cnáimhseachais Phobail a Fhorbairt do Shamhail Chomhtháite Chúraim