Comhairliúcháin Tascfhórsa

Comhairliúcháin

Aithnímid agus tuigimid go mbaineann tábhacht le dul i ndáil chomhairle le gach duine dár ngeallsealbhóirí chun tacú le hobair an Tascfhórsa agus chun Creat láidir Soláthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais a chur ar fáil. Trí dhul i ndáil chomhairle, táimid ag iarraidh a fháil amach cad atá tábhachtach dár ngeallsealbhóirí agus cad é an bealach is fearr chun a chinntiú go gcuirfear a gcuid tuairimí san áireamh sa Chreat ar mhaithe le Creat níos cuimsithí a chur ar fáil.

An Cur Chuige i leith Comhairliúcháin

Tá cineálacha éagsúla cur chuige i leith comhairliúcháin á nglacadh chun an leas is fearr a bhaint as an teagmháil le geallsealbhóirí tábhachtacha. Áirítear leo sin comhairliúchán náisiúnta ag cruinnithe réigiúnacha; nuachtlitir Tascfhórsa a scaiptear ar gach ball foirne altranais trína Stiúrthóir Altranais; seisiúin faisnéise le geallsealbhóirí sonracha; comhairliúchán suirbhé ar líne a reáchtáiltear trí shuíomh Gréasáin an Phríomhoifigigh Altranais; agus aiseolas aonair a sheoltar chuig seoladh ríomhphoist an Tascfhórsa.

Cruinnithe Réigiúnacha

Cuirfear dhá bhabhta de chomhairliúchán náisiúnta ar siúl trí chruinnithe réigiúnacha a reáchtáil. Díreofar i mbabhta a haon ar eolas a thabhairt do bhaill foirne seirbhíse sláinte faoin Tascfhórsa. Díreofar ann freisin ar éisteacht lena dtuairimí faoi na príomhbhoinn tuisceana ba cheart a chur ar áireamh i bhforbairt an dréacht-Chreata. Beifear ag iarraidh i mbabhta a dó tabhairt faoi chomhairliúchán náisiúnta ar an dréacht-Chreat agus é forbartha.

Cuireadh tús le babhta a haon i lár mhí Mheán Fómhair 2014 agus áiríodh 7 gcruinniú comhairliúcháin náisiúnta leis. Bhí na cruinnithe réigiúnacha ina ndeis eolas a thabhairt do bhaill foirne seirbhíse sláinte faoin Tascfhórsa agus éisteacht lena dtuairimí faoi na príomhbhoinn tuisceana ba cheart a chur ar áireamh i bhforbairt an Chreata. Tá babhta a haon den chomhairliúchán curtha i gcrích ag an Tascfhórsa. Tá liosta ar fáil thíos de na comhairliúcháin a cuireadh ar siúl i mbabhta a haon.

Ionad Dáta Am
Comhairliúchán 1 An tIonad um Oideachas Altraí, Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn, Dún na nGall 19 Meán Fómhair 2014 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 2 Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath 22 Meán Fómhair 2014 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 3 An Príomh-halla, Ospidéal Ollscoile Chorcaí, Corcaigh 3 Deireadh Fómhair 2014 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 4 Seomra 1 san Ionad Oideachais in Ospidéal Ollscoile Pháirc Mhuirlinne, Gaillimh 10 Deireadh Fómhair 2014 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 5 Léachtlann Leibhéal 6, Ospidéal Réigiúnach Shligigh, Sligeach 4 Samhain 2014 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 6 An Príomh-halla, Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae, Baile Átha Cliath 18 Samhain 2014 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 7 Seomraí Boird 1a agus 1b, an tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór 26 Samhain 2014 10am – 12pm meán lae

Tá babhta a dó den chomhairliúchán ar an dréacht-Chreat ar siúl faoi láthair.

Tá dátaí, ionaid agus amanna leagtha amach thíos.

Ionad Dáta Am
Comhairliúchán 1 Léachtlann Fintan Gunne, Catherine McAuley Centre, Sráid Nelson, Baile Átha Cliath 7 (gar d’Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae) 4 Márta 2015 2pm – 4pm
Comhairliúchán 2 An tIonad um Oideachas Altranais agus Cnáimhseachais, Campas Naomh Conaill (trasna an bhóthair ó Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn) 6 Márta 2015 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 3 Léachtlann Leibhéal 6, Ospidéal Réigiúnach Shligigh 6 Márta 2015 2.30pm – 4.30pm
Comhairliúchán 4 Seomra 1, an tIonad Oideachais, Ospidéal Ollscoile Pháirc Mhuirlinne, Gaillimh 10 Márta 2015 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 5 An Príomh-halla, Ospidéal Ollscoile Chorcaí 13 Márta 2015 10am – 12pm meán lae
Comhairliúchán 6 Seomraí Boird 1a agus 1b, an tOspidéal Réigiúnach Lár Tíre, Tulach Mhór 18 Márta 2015 2pm – 4pm
Comhairliúchán 7 Seomra Anne Young, Ospidéal San Séamas 19 Márta 2015 2.30pm – 4.30pm

Nuachtlitir an Tascfhórsa

Forbraíodh nuachtlitir chun tacú leis an gcomhairliúchán agus chun an t-eolas is deireanaí a thabhairt don fhoireann ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an Tascfhórsa. Scaiptear an nuachtlitir ar gach Stiúrthóir Altranais san earnáil ospidéal géarmhíochaine ar bhonn míosúil. Is ar an earnáil sin a dhírítear Céim I den Tascfhórsa.

Seisiúin Faisnéise le Geallsealbhóirí

Rinneadh cur i gcrích an 3 Nollaig 2014 ar chomhairliúchán le grúpaí geallsealbhóirí sonracha a reáchtáladh chun eolas a thabhairt dóibh faoi aidhm an Tascfhórsa agus faoin dul chun cinn atá á dhéanamh aige. Ba é aidhm an chomhairliúcháin eolas a thabhairt don mhórsheirbhís sláinte faoi obair an Tascfhórsa. Cuirfear dul chun cinn leanúnach an Tascfhórsa chun cinn ach an nuachtlitir a scaipeadh ar gheallsealbhóirí.

Comhairliúchán Suirbhé ar líne agus Aiseolas Aonair

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin fós mura bhfuil tú in ann freastal ar chruinniú comhairliúcháin réigiúnach. Is féidir leat déanamh amhlaidh ar cheann amháin de dhá bhealach:

1. Tá ár suirbhé ar líne dúnta anois.
2. Páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ach ríomhphost aiseolais aonair a sheoladh chuig taskforceonstaffingandskillmix@health.gov.ie