Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna

Cuireadh Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais ar bun i mí Iúil 2014.

1. Cad is an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais ann?

Is é is an Tascfhórsa ann ná grúpa saineolaithe a fhorbróidh creat lena gcinnfear na riachtanais atá ag an lucht saothair altranais ó thaobh soláthar foirne agus meascán scileanna de agus lena dtabharfar aird ar roinnt tosca éagsúla. Díreofar i gCéim I ar chreat soláthar foirne agus meascán scileanna a fhorbairt maidir le suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach.

Na Comhaltaí den Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna

2. Cén fáth a bhfuil an Tascfhórsa ag teastáil?

Tugtar gealltanais sa Chlár don Rialtas (2011-2016) go ndéanfar na seirbhísí sláinte in Éirinn a athchóiriú agus a athstruchtúrú go radacach. Tá treocht shoiléir ann i dtreo tuilleadh cúraim chomhtháite idirdhisciplínigh a bheith mar bhonn agus thaca ag na hathruithe sin. Tá raon leathan dúshlán ann a bhaineann le leibhéil de sholáthar foirne cuí altranais agus de mheascán scileanna a dhéanamh amach in ospidéil agus i suíomhanna pobail in Éirinn. Ábhar plé atá an t-ábhar um sholáthar foirne altranais le roinnt blianta anuas, go háirithe ó foilsíodh The Report of the Commission on Nursing (1998). Tagraíodh do sholáthar foirne cuí agus do mheascán scileanna a chinntiú i bhfiosrúcháin agus in imscrúduithe, léiríodh é i dtaighde agus measann othair agus a gcúramóirí gur gné thábhachtach é de dhul i bhfeidhm ar cháilíocht an chúraim. Níl sé furasta cinneadh a dhéanamh ar an líon is fearr altraí. Tá cothromaíocht mhín le baint amach chun ceanglais eacnamaíocha, éifeachtúlachta agus sábháilteacht othar a chomhlíonadh. Chun an chothromaíocht sin a bhaint amach, is gá saineolas ábhartha a chur i bhfeidhm maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta. Cuirfidh an Tascfhórsa an saineolas ar fáil.

3. Cé na haidhmeanna atá ag an Tascfhórsa?

Is é an phríomhaidhm atá ag an Tascfhórsa ná an fórsa saothair altranais a chobhsú. Déanfaidh sé amhlaidh trí chreat a fhorbairt chun cinneadh a dhéanamh ar na riachtanais soláthar foirne agus mheascán scileanna don altranas i suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach (Céim I). Déanfar forbairt i gcéimeanna ina dhiaidh sin ar an bhfoghlaim a gnóthaíodh i gCéim I.

4. Conas a éireoidh leis an Tascfhórsa a aidhmeanna a bhaint amach?

Forbróidh an Tascfhórsa creat soláthar foirne agus meascán scileanna maidir le suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach a bheidh bunaithe ar an bhfianaise idirnáisiúnta is fearr atá ar fáil. Leagfaidh an Tascfhórsa amach go soiléir na boinn tuisceana ar a gcinnfear an creat. Chomh maith leis sin, déanfaidh sé moltaí maidir le cur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh ar an gcreat, lena n-áirítear an t-oideachas, an oiliúint agus an treoir a theastaíonn. Sa deireadh, cuirfidh an Tascfhórsa tuarascáil i scríbhinn faoi bhráid an Aire Sláinte.

5. Nithe le cur san áireamh

Maidir leis an gcreat um riachtanais soláthar foirne agus mheascán scileanna don altranas, ní mór solúbthacht sa chóras a choinneáil ann, agus sábháilteacht na n-othar á cinntiú ag an am céanna.

6. An ndearnadh a leithéid roimhe seo?

Sa bhliain 2014, foilsíodh an Treoir maidir le Soláthar Foirne Sábháilte ó NICE sa Ríocht Aontaithe agus foilsíodh Raonta Normatacha Soláthar Foirne do Thuaisceart Éireann freisin.

7. Cad atá déanta ag an Tascfhórsa go dtí seo?

Forbraíodh Tuarascáil Eatramhach agus Moltaí ar Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta Leighis agus Máinliachta Ospidéal Géarmhíochaine agus i Sainsuíomhanna Leighis agus Máinliachta Ospidéal Géarmhíochaine.
Chun eolas a dhéanamh don obair, thug an Tascfhórsa faoi raon gníomhaíochtaí rannpháirtíochta agus bailithe fianaise, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí seo a leanas:
• reáchtáil sé 14 Chruinniú Réigiúnacha i 7 suíomh mar aon le rogha chun suirbhé a chomhlánú ar líne chun tuairimí agus moltaí a fháil ó altraí túslíne faoi fhorbairt an chreata agus faoin dréachtchreat;
• d’éascaigh sé naoi gcinn d’imeachtaí a chuimsigh láithreoireachtaí agus fóram plé le saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta;
• reáchtáil sé seisiúin faisnéise le geallsealbhóirí sonracha, mar shampla Cumann na hÉireann um Stiúrthóirí Cúnta Altranais agus Cnáimhseachais;
• rinne sé athbhreithniú ar an litríocht ábhartha agus ar an bhfianaise taighde ábhartha;
• scaip sé 6 nuachtlitir ar sheirbhísí cliniciúla agus ar gheallsealbhóirí tábhachtacha tar éis garspriocanna tábhachtacha tionscadail a bhaint amach.

8. Cé na chéad chéimeanna eile?

Tá tástáil á déanamh ar bhonn leanúnach sa bhliain 2017 ar acmhainn an Chreata chun a chuspóirí beartaithe a chomhlíonadh.

An Tuarascáil Eatramhach agus na Moltaí ón Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais