Clár Fógraí

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialacha

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialacha, ar a toghadh ag cláraithe na gairme ainmnithe, le héifeacht ón 30 Lúnasa 2018 go dtí an 4 Lúnasa 2022: 

 

Gabrielle Fitzpatrick Uas.

Tá Gabrielle ag obair mar oibrí sóisialach gairmiúil le breis agus 25 bliana anuas sna réimsí um meabhairshláinte, altramú/uchtú, obair shóisialach leighis agus andúil, agus sna Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh.  Tá baint aici le tathant sna réimsí um chearta an duine, ceartas sóisialta, easpa dídine agus na gnéithe go léir de riachtanais chliaint/teaghlaigh.

Bhain Gabrielle céim Baitsiléara Eolaíochta Sóisialta amach as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Chomh maith leis sin, sealbhaíonn sí céim Máistreachta in Obair Shóisialach ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, agus Dioplóma Iarchéime i Staidéar Andúile ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Mar chuid de na Cláir Chliniciúla Náisiúnta i Meabhairshláinte, thug sí faoi oiliúint i dteiripe teaghlaigh iompraíochta. Rinne sí speisialtóireacht i síocóis luath-idirghabhála.

Tá Gabrielle ina comhalta de Chumann Éireannach na nOibrithe Sóisialacha agus d’Oibrithe Sóisialacha i Meabhairshláinte Aosach, atá ar an ngrúpa sainleasa atá bainteach leis an gCumann.  Sa cháil sin, glacann sí páirt in imeachtaí forbartha gairmiúla leanúnaí a eagrú, lena n-áirítear seimineár a cuireadh ar siúl i mí Aibreáin i mbliana dar teideal “Idirghabhálacha Síceasóisialta in Obair Shóisialach – Ár Scileanna Teiripeacha a Chur Chun Cinn”.  Faoi láthair, tá sí ag obair ar sheimineár atá le cur ar siúl i mí na Samhna 2018 i gcomhar leis an gComhlachas Dlíodóirí Meabhairshláinte. Is é “Machnamh Criticiúil ar an Acht Meabhair-Shláinte – 17 mbliana óna achtú” teideal an tseimineáir.