Clár Fógraí

Rinne an tAire an tUasal Fred Barry a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh.

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Fred Barry a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh. Mairfidh an ceapachán don tréimhse go dtí an 30 Iúil 2023.

Ceapadh Fred Barry mar Chathaoirleach ar an Údarás Náisiúnta Iompair i mí na Samhna 2017. Tá sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin de chuid Ervia, áit a bhfuil sé ar an gCathaoirleach ar an gCoiste Infheistíochta agus Bonneagair agus ina chomhalta de Choiste an Chreata Oibriúcháin don Tionscal Uisce. Chomh maith leis sin, tá sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin de chuid PM Group, áit a bhfuil sé ina chomhalta den Choiste Éadálacha agus den Choiste Iniúchóireachta, Riosca agus Airgeadais. Roimhe sin, bhí sé ina stiúrthóir de chuid na Gníomhaireachta Náisiúnta Forbartha Airgeadais, an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus cuideachtaí éagsúla laistigh de Jacobs Engineering Group Inc.

Bhí sé ar an bPríomhfheidhmeannach ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta idir an bhliain 2005 agus an bhliain 2015. Roimhe sin fós, chaith sé 25 bliana ag obair ar leibhéal idirnáisiúnta le Jacobs, áit a raibh an ról mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa don Ríocht Aontaithe agus d’Éirinn ar cheann de na róil bhainistíochta a bhí aige. Is Innealtóir Cairte é, tá sé cáilithe mar abhcóide, agus tá sé ina Chomhalta d’Innealtóirí Éireann agus d’Acadamh Innealtóireachta na hÉireann, áit a bhfuil sé ina chomhalta den chomhairle freisin.