Clár Fógraí

Linda Hickey agus an Dr Sarah Doyle Ceaptha ar Bhord Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Linda Hickey Uas. a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh suas le trí bliana le héifeacht ón 20 Lúnasa 2018:

Linda Hickey, Uas.

Tá Linda Hickey, Uas. B.B.S. ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin Neamhspleách ag Kingspan Group plc ón 1 Meitheamh 2013. Is stocbhróicéir cláraithe í agus í ina Ceann ar Bhróicéireacht Chorparáideach ag Goodbody Capital Markets, áit a bhfuil sí ag obair ó 2004. Roimhe sin, d’oibrigh sí ag NCB Stockbrokers agus Merrill Lynch.

 

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Sarah Doyle a cheapadh mar chomhalta de Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh suas le trí bliana le héifeacht ón 20 Lúnasa 2018:

 An Dr Sarah Doyle

MB, BCH, BAO (Onóracha) Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Comhalta de Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann. Comhalta de Dhámh na Míochaine Sláinte Poiblí, Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann. Ard-Sainoiliúint i Míochaine Sláinte Poiblí, 2007. Céim Mháistreachta i Sláinte Phoiblí, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 2001 (Céim Chéad Onóracha, an Chéad Áit).

Tar éis di oiliúint a fháil i Míochaine Ghinearálta agus i Neifreolaíocht go dtí an bhliain 2000, thug an Dr Doyle faoi ard-sainoiliúint i Míochaine Sláinte Poiblí. Thosaigh sí ag obair mar Shainchomhairleoir i Míochaine Sláinte Poiblí sa Rannóg Sláinte Poiblí san Oirdheisceart sa bhliain 2007, áit a bhfuil sí ag díriú ar chosaint na sláinte ón mbliain 2010 i leith.

Is é atá i gceist leis an ról sin foirne réigiúnacha a stiúradh i bhfaireachas a dhéanamh ar ghalair thógálacha agus galair thógálacha a chosc agus a rialú ar bhonn laethúil; foirne rialaithe ráige a stiúradh; freagairt do theagmhais ghalair thógálaigh agus cheimicigh san uisce; tathant; iniúchóireacht; tacú le comhghleacaithe cliniciúla agus le comhghleacaithe eile galair thógálacha a chosc agus a rialú; agus treoirlínte a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

Ar bhonn náisiúnta, tugann an Dr Doyle treoir d’fhoirne maidir le faireachas a dhéanamh ar ghalair thógálacha agus iad a chosc agus a rialú, maidir le treoir náisiúnta a fhorbairt agus a chur chun feidhme, maidir le dea-shláinte a chur chun cinn agus maidir le nithe tathanta.

Áirítear leis na réimsí speisialta spéise atá aici víreas easpa imdhíonachta daonna (VEID) agus ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha, galar stéigeach tógálach agus zónóisí, eitinn, agus uisce óil.