Clár Fógraí

Comhairliúchán ar Sheirbhísí Cúram Baile

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhógair siad oscailt an chomhairliúcháin phoiblí ar sheirbhísí cúram baile.  Tá an comhairliúchán a dhéanamh chun cabhrú le scéim reachtúil nua agus córas rialála nua a fhorbairt le haghaidh seirbhísí cúram baile.

Is ar dhaoine a úsáideann seirbhísí cúram baile, ar a ndaoine muinteartha agus ar an bpobal i gcoitinne atá an páipéar comhairliúcháin dírithe.  Mar sin féin, tá fearadh na fáilte roimh gach duine ag a bhfuil leas sna seirbhísí páirt a ghlacadh ann. Áirítear leo sin: soláthraithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta; oibrithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta; grúpaí tathanta; eagraíochtaí a chuireann seirbhísí comhlántacha (amhail béilí ar rothaí agus gníomhaíochtaí sóisialta) ar fáil; agus eagraíochtaí ionadaíocha.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil sé ar intinn ag an Roinn dul i ndáil chomhairle le geallsealbhóirí ar fud an phróisis um an scéim nua a fhorbairt.  Dá bhrí sin, níl sa pháipéar comhairliúcháin seo ach tús an mhórphróisis chomhairliúcháin ar chúram baile.  Rachaidh an Roinn i ndáil chomhairle ar na bealaí seo freisin:

  • Bualadh le daoine aonair agus le grúpaí le go mbeidh siad in ann a gcuid tuairimí a chur in iúl dúinn go díreach;
  • Bualadh le heagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí cúram baile agus le heagraíochtaí eile a dhéanann ionadaíocht do dhaoine a úsáideann seirbhísí cúram baile le go mbeidh deis acu a gcuid tuairimí a chur chun cinn; agus
  • Iarraidh ar gach duine ag a bhfuil leas i seirbhísí cúram baile a dtuairimí faoinár bpleananna a chur in iúl dúinn agus iad forbartha.

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn

Is féidir leat do thuairimí a chur in iúl ar an ábhar seo trí cheann amháin de na páipéir chomhairliúcháin thíos a chomhlánú.

Tabhair faoi deara: Más thar ceann eagraíochta nó comhlacht ionadaíoch atá tú ag freagairt, bain úsáid as an leagan níos mionsonraithe den pháipéar.

Suirbhé ar Líne:

Is féidir cóip de na páipéir a íoslódáil freisin:

Más rud é go mbíonn aon cheisteanna agat nó gur mhaith leat go seolfaí cóip den pháipéar comhairliúcháin chugat, déan teagmháil leis an Roinn Sláinte ach leas a bhaint as na sonraí teagmhála thíos.

Ríomhphost:  homecareconsultation@health.gov.ie

Teileafón: (01) 6354402 nó (01) 6354732

Post: An Comhairliúchán ar Sheirbhísí Cúram Baile, Seomra 204, An Roinn Sláinte, Teach Hawkins, Sráid Hawkins, Baile Átha Cliath 2, D02 VW90.

Rinneadh an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí a fhadú chuig: 6 p.m. Dé Luain an 2 Deireadh Fómhair 2017.

Is faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, a bheidh na haighneachtaí uile a fhaightear agus féadfar iad a scaoileadh mar fhreagra ar iarraidh Saorála Faisnéise. 

An tAthbhreithniú Fianaise ag an mBord Taighde Sláinte
Mar chéad chéim i dtreo scéim cúram baile a fhorbairt, choimisiúnaigh an Roinn an Bord Taighde Sláinte chun athbhreithniú fianaise a dhéanamh ar na córais chúram baile atá i bhfeidhm sa Ghearmáin, san Ísiltír, sa tSualainn agus in Albain. Foilsíodh an t-athbhreithniú sin an 11 Aibreán 2017

Tuarascáil ón mBord Taighde Sláinte – Cineálacha cur chuige i leith seirbhísí cúram baile a rialáil agus a mhaoiniú i gceithre thír san Eoraip: Athbhreithniú fianaise