Clár Fógraí

COISTE COMHAIRLEACH OTHAR AILSE

Glao ar Léirithe Spéise i gComhaltas

Tá léirithe spéise á lorg le haghaidh comhaltas de Choiste Comhairleach Othar Ailse, a chuirfear ar bun de réir Mholadh 39 den Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026.

Moladh 39: Cuirfidh an Roinn Sláinte Coiste Comhairleach Othar Ailse ar bun chun ionchur a thabhairt nuair a bhíonn cláir á bhforbairt d’othair a bhfuil ailse orthu. Beidh an comhaltas den choiste sin ag teacht le cineál éagsúil na n-othar a bhfuil tionchar á imirt ag an ailse ar a saol agus cinnteoidh sé go ndéanfar ionadaíocht do na riachtanais atá ag othair a chónaíonn i gceantair iargúlta.

Comhaltas den Choiste

Den chuid is mó, beimid ar lorg daoine a bhfuil taithí dhíreach acu ar chóireáil ailse mar othar. Mar sin féin, d’fhéadfadh go ndéanfaí comhaltaí de dhaoine a thug tacaíocht do bhall teaghlaigh nó do dhlúthchara le linn cóireáil ailse roimhe seo nó de dhaoine a thugann tacaíocht d’othair ailse mar chuid dá bpost freisin.

Cuimseoidh an Coiste 15 chomhalta, mar aon le Cathaoirleach (ón Roinn Sláinte).  Is é an tAonad um Beartas Ailse, Fola agus Orgán sa Roinn Sláinte a sholáthróidh seirbhísí rúnaíochta don Choiste. Freastalóidh ionadaí ón gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse ar chruinnithe an Choiste.

Beartaítear go gcuirfidh na comhaltaí bunaidh den Choiste téarmaí dhá bhliain, trí bliana nó ceithre bliana isteach (ar tréimhsí iad a chinnfear le crannchur). Mairfidh an téarma comhaltais tréimhse 3 bliana ina dhiaidh sin, suas go deireadh na bliana 2026, agus athrófar aon trian de na comhaltaí gach bliain. Éascóidh sé sin rannpháirtíocht ó raon níos leithne comhaltaí, agus leanúnachas á chothabháil ag an am céanna.

Tiocfaidh an Coiste le chéile ar bhonn ráithiúil. Cé gur sa Roinn Sláinte a thionólfar na cruinnithe de ghnáth, d’fhéadfadh go dtionólfaí iad in áiteanna eile ó am go chéile freisin.

Comhaltaí a Roghnú

Aon daoine atá ag iarraidh léiriú spéise a chur in iúl ina bheith ina gcomhalta den Choiste, iarrtar orthu an fhoirm ‘Léirithe Spéise’ faoi iamh a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chugainn le ríomhphost (Cancer_Policy@health.gov.ie) nó le casadh an phoist (An tAonad um Beartas Ailse, Fola agus Orgán, An Roinn Sláinte, Bloc 1, Plaza Miesach, Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath 2) faoin Aoine an 19 Deireadh Fómhair 2018.

Beidh an próiseas roghnúcháin faoi stiúir ag grúpa a chuimseoidh ionadaithe ó Chumann Ailse na hÉireann, ón gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Sláinte agus comhalta den Fhóram Othar Ailse a bhí ann roimhe seo. Tar éis an phróisis roghnúcháin, déanfar teagmháil le haon daoine a chuir spéis in iúl ina bheith ina gcomhalta den Choiste chun fógra a thabhairt dóibh faoin toradh.