Clár Fógraí

Cheap an Dr Pat O’Mahony mar chathaoirleach ar Bhord an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Pat O’Mahony a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte ar feadh téarma suas le cúig bliana le héifeacht ón 3 Deireadh Fómhair 2018.

  

Pat O’Mahony

Príomhfheidhmeannach, Míochaine Mhóilíneach Éireann

Tá an tOllamh Pat O’Mahony MVM, MBA, C Dir ar an bPríomhfheidhmeannach ar Fhorbairt Taighde Chliniciúil Éireann, an chomhpháirtíocht taighde chliniciúil agus aistrithigh de chuid na n-ollscoileanna in Éirinn. Thosaigh sé sa phost sin i mí Eanáir 2017.

Tá Pat ag gníomhú mar Chathaoirleach ar Bhord Eagraíocht na hÉireann um Fhíorú Leigheasanna ó bhí mí an Mheithimh 2017 ann. Chomh maith leis sin, soláthraíonn sé seirbhísí comhairleachta bainistíochta straitéisí do chliaint áirithe.

Go dtí mí na Nollag 2016, chaith Pat 15 mhí ag obair mar LeasArd-Runaí agus mar Cheann Rialachais agus Feidhmíochta sa Roinn Sláinte i mBaile Átha Cliath. Roimhe sin fós, bhí sé ar an bPríomhfheidhmeannach ar an Údarás Rialála Táirgí Sláinte ón mbliain 2002 go dtí an bhliain 2015.

Tar éis dó roinnt blianta a chaitheamh i gcleachtadh cliniciúil príobháideach agus mar Bhainisteoir Teicniúil sa tionscal cógaisíochta in Éirinn, d’oibrigh Pat i sláinte phoiblí agus bhí sé ar an Stiúrthóir um Chosaint Tomhaltóirí in Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

D’fhóin Pat ar roinnt bord san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach, lena n-áirítear bord na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí, áit a raibh sé ar an gCathaoirleach ón mbliain 2007 go dtí an bhliain 2011, bord Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, agus bord an Ghrúpa Chomhairligh Náisiúnta um Shábháilteacht Othar. Ina theannta sin, bhí sé ar an Leas-Chathaoirleach ar Chomhghuaillíocht Idirnáisiúnta na nÚdarás Rialála Cógas. Ceapadh é mar Ollamh Taca sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i mí Lúnasa 2017.