Clár Fógraí

Ceapadh don Bhord Clárú Fisiteiripeoirí

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 20 Bealtaine 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022.

An tUasal Miriam O’Callaghan

Tá os cionn 40 bliain de thaithí ag an Uasal O’Callaghan sna seirbhísí sláinte, 20 bliain díobh ag leibhéal na bainistíochta sinsearaí. D’oibrigh sí in FSS thar raon leathan réimsí Acmhainní Daonna, lena n-áirítear Caidreamh Fostaithe, Pinsin, Earcaíocht, Imscrúduithe, Cóitseáil agus tionscadail ilseirbhíse a threorú. Bhí poist aici mar Bhainisteoir Ospidéil, Bainisteoir Earcaíocht Ceantair (Baile Átha Cliath Laighean-Láir) agus Bainisteoir Tionscadail don fhorbairt chaipitil ag Ospidéal Réigiúnach Lártíre sa Tulach Mhór. Bhí poist éagsúla aici ar go leor bord stáit agus grúpaí deonacha lena n-áirítear téarma trí bliana mar Uachtarán Náisiúnta ar an gComhlacht Rialaithe Náisiúnta den Chumann Camógaíochta, lena raibh sí bainteach ar feadh blianta fada, mar aon le téarma mar Chisteoir Náisiúnta agus ionadaí Caidreamh Poiblí ar son na heagraíochta. Áirítear le comhlachtaí eile a raibh an tUasal O’Callaghan bainteach leo, stiúrthóireacht ar ghrúpa forbartha áitiúil a tharraing anuas maoiniú AE do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste spriocdhírithe, ballraíocht de Champas Spóirt Náisiúnta na hÉireann, Cathaoirleach ar choiste IT CLG Náisiúnta, agus ballraíocht ar Bhord EEA (an Ghníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta) agus an BCC (an Coimisiún um Ghearáin Chraolacháin). Áirítear lena cáilíochtaí oideachais, i measc nithe eile, Dioplóma sa Chaidreamh Tionsclaíoch agus Staidéar Comharchumainn ó NCIR (an Coláiste Náisiúnta Caidrimh Thionsclaíoch).