Clár Fógraí

Ceapadh an Chathaoirligh agus Comhaltaí chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann

De réir fhorálacha an Achta um Shláinte Leanaí, 2018, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr James J Browne chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann mar Chathaoirleach. Mairfidh an ceapachán ón 4 Nollaig 2018 go dtí an 3 Nollaig 2023.

Tá an Dr Browne ina iar-Uachtarán ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Maidir leis na róil cheannaireachta a bhí ag an Dr Browne roimhe seo, bhí sé ina Uachtarán ar Innealtóirí Éireann sa tréimhse 2008/2009 agus ina chomhalta díobh seo a leanas: Bord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann (go dtí an bhliain 2012), Seanad Ollscoil na hÉireann, bord na Lár-Oifige Iontrála, an t-iarBhord Tacaíochta Taighde Náisiúnta, iar-Chomhairle na hÉireann um Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Nuáil, an Grúpa Athbhreithnithe um Ionaid Taighde Innealtóireachta sa Ríocht Aontaithe de chuid na Comhairle um Thaighde sna hEolaíochtaí Fisiceacha, Fondúireacht Ollscoil na Gaillimhe agus bord Cheol do Ghaillimh.

Tá taithí fhairsing aige mar cheannaire tionscadail agus mar chomhpháirtí i dtionscadail taighde agus forbartha a fhaigheann na milliúin euro ón Aontas Eorpach, lena n-áirítear tionscadail chomhpháirteacha tionscail/ollscoile idir comhpháirtithe san Eoraip agus comhpháirtithe sa tSín, sna Stáit Aontaithe agus sa tSeapáin. D’fhóin sé mar chomhalta Eorpach de bhord IMS (Córais Chomhtháite Déantúsaíochta). Tá taithí shuntasach ag an Dr Browne ar obair san earnáil tionsclaíochta. Chaith sé roinnt blianta ag obair le Nortel Networks (Northern Telecom ag an am) i gCeanada agus in Éirinn. Chomh maith leis sin, chuaigh an Dr Browne i gcomhairle le raon leathan corparáidí Éireannacha agus idirnáisiúnta.

De réir fhorálacha an Achta um Shláinte Leanaí, 2018, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, 11 Ghnáthchomhalta chuig Bord Shláinte Leanaí Éireann. Mairfidh an ceapachán tréimhse atá suas le cúig bliana ar fad ón 4 Nollaig 2018 i leith.

An tUas. Sean Sheehan

Tá Sean Sheehan ar an gCathaoirleach ar Bhord Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple. Tá sé ina Chomhalta d’Institiúid Cairte na gCuntasóirí Deimhnithe. Chuaigh Sean isteach in Brother Ireland sa bhliain 1987 mar Rialaitheoir Airgeadais, tar éis dó obair ag leibhéal ardbhainistíochta san earnáil óstáin/lónadóireachta agus san earnáil gnó talmhaíochta freisin.

Sula ndeachaigh sé isteach in Brother, bhí sé ina Stiúrthóir Cuntas agus Airgeadais ionaid in Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple. Tá scileanna fairsinge aige i bpleanáil airgeadais, i bpleanáil straitéiseach agus i mbainistíocht athruithe. Tá raon leathan scileanna gnó ag Sean agus d’éirigh sé ina Stiúrthóir Bainistíochta ar an bhfochuideachta Éireannach de Brother International sa bhliain 1994, post a bhí aige go dtí go ndeachaigh sé ar scor i mí an Mhárta 2013.

An tUas. Liam Dowdall

Tá Liam ar an gCathaoirleach ar Bhord Ospidéal Thamhlachta. Tá sé ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin de Bhord an Ospidéil ón mbliain 2011 i leith agus bhí sé ar Leas-Chathaoirleach an Bhoird go dtí le déanaí.

Tá Liam ina Stiúrthóir i Roinn Athstruchtúraithe agus Aisghabhála Smith & Williamson. Mar thoradh ar a cháilíochtaí i Staidéar Gnó agus ar an gcéim Máistreacht Ealaíon atá aige, chaith sé breis agus 30 bliain ag obair i réimse na hAisghabhála Corparáidí agus 27 mbliana ag obair le BDO, lena n-áirítear cúig bliana mar Chomhpháirtí Bainistíochta. Idir an bhliain 1997 agus an bhliain 2009, bhí Liam ar an gComhpháirtí i gCeannas ar Aonad Aisghabhála Corparáidí BDO. Tá taithí earnála ag Liam ar obair i réimsí an chúraim sláinte, na tógála agus an fháilteachais agus tá sé ina Chomhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte agus ina Chleachtóir Dócmhainneachta ceadúnaithe sa Ríocht Aontaithe agus i dTuaisceart Éireann.

Anne Kilgallen

Tá an Dr Kilgallen ina Lia Comhairleach i Míochaine Sláinte Poiblí. Sular ghlac sí post mar Phríomhfheidhmeannach ar Iontaobhas an Iarthair, d’oibrigh sí mar Leas-Phríomhoifigeach Míochaine le freagracht as an mbeartas um shláinte an daonra sa Roinn Sláinte, Béal Feirste.

Sa tréimhse 2013/14, fuair Anne cistiú ón bhFondúireacht Sláinte agus fuair sí tacaíocht ó Iontaobhas an Iarthair chun tabhairt faoi Chomhaltacht Feabhsú Cáilíochta san Institute for Healthcare Improvement (IHI) i mBostún, na Stáit Aontaithe. Mhairfeadh an cúrsa bliain amháin.  Bhí deis aici staidéar a dhéanamh ar chórais idirnáisiúnta chúram sláinte ina dtugtar ceannaireacht chliniciúil, eolaíocht feabhais agus smaointeoireacht córais le chéile chun cúram a bhunathrú chun feabhais. Tá spéis ar leith aici in úsáid a bhaint as an gcreat Triple Aim de chuid IHI chun feabhas a chur ar thorthaí ag leibhéal an daonra. Sular thug sí faoin gcomhaltacht, chaith Anne 6 bliana ag obair mar Stiúrthóir Míochaine in Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta an Iarthair.

Bhain Anne céim Máistreachta i Sláinte Phoiblí amach as Ollscoil Harvard (2016) agus as an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (1995).  Tá sí ina comhalta de Dhámh na Sláinte Pobail (an Ríocht Aontaithe) agus de Dhámh na Míochaine Sláinte Pobail in Éirinn, áit ar fhóin sí mar chomhalta den bhord.

Brigid McManus

D’oibrigh Brigid mar Ard-Rúnaí ar an Roinn Oideachais agus Scileanna ón mbliain 2005 go dtí an bhliain 2012. Le linn a gairme státseirbhíse sa Roinn Airgeadais, sa Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna, d’oibrigh Brigid ar raon éagsúil saincheisteanna beartais phoiblí agus bainistíochta. Mar Ard-Rúnaí ar an Roinn Oideachais agus Scileanna, rinne sí maoirseacht ar an gcreat beartais do bhunoideachas, do mheánoideachas, do bhreisoideachas agus d’ardoideachas agus ar chistiú agus rialachas na leibhéal oideachais sin. Le linn na tréimhse sin, bhí sí ina comhalta de Choiste na gCeapachán Barrleibhéil do cheapacháin shinsearacha státseirbhíse.

Sular ceapadh í mar Ard-Rúnaí, d’oibrigh sí mar Ard-Rúnaí Cúnta, áit a raibh sí i gceannas ar an réimse beartais chánach sa Roinn Airgeadais agus a raibh freagracht uirthi as comhairle a thabhairt maidir leis na gnéithe beartais chánach de na Buiséid bhliantúla agus na Billí Airgeadais agus le nithe cánach AE.

Faoi láthair, tá Brigid ag déanamh cathaoirleacht ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus ar Choiste Iniúchóireachta na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus tá sí ag tabhairt faoi obair earcaíochta agus rialachais san earnáil phoiblí. Tá sí ina comhalta de Bhord Gobharnóirí Choláiste Náisiúnta na hÉireann.

Catherine Guy

Tá Catherine ina comhpháirtí le ByrneWallace. Bhí sí ina Comhpháirtí Bainistíochta leis an ngnólacht ó mhí an Mheithimh 2012 go dtí mí an Mheithimh 2018. Mar Chomhpháirtí Bainistíochta, bhí freagracht fhoriomlán ar Catherine as bainistiú agus treorú a dhéanamh ar straitéis, airgeadas, rialachas corparáideach, pleanáil agus forbairt gnó an ghnólachta. Chomh maith leis sin, rinne sí maoirseacht ar fheidhmeanna oibríochtúla ghnó agus bainistíocht an ghnólachta agus bhí freagracht uirthi astu sin.

Mar chomhpháirtí le ByrneWallace ón mbliain 1998 i leith, bhí Catherine i gceannas ar an Rannóg Maoine agus Tógála agus rinne sí speisialtóireacht i dtionscadail forbartha maoine tráchtála ar mhórscála. Tá sí rangaithe mar “Chleachtóir Suntasach” ag Chambers Europe agus tá dioplóma i Stiúradh Cuideachta aici ó Institiúid na Stiúrthóirí.

Mary Cryan

Tá Mary ina hiar-Bhall Fostóra den Chúirt Oibreachais, ról a shealbhaigh sí ar feadh tréimhse sé bliana suas go mí Dheireadh Fómhair 2016.

Tar éis di céim in Eolaíocht Shóisialta a bhaint amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, thosaigh sí a gairm mar Fheidhmeannach Caidrimh Thionsclaíoch le Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (Ibec), áit a ndearna sí ionadaíocht d’fhostóirí in idirbheartaíochtaí díreacha le ceardchumainn agus ag fóraim thríú páirtí.

Chaith sí an chuid is mó dá gairm le Brown Thomas Group, agus í ag obair ar deireadh mar Stiúrthóir Acmhainní Daonna. Sa ról sin, bhí freagracht uirthi as na gnéithe uile de na feidhmeanna Acmhainní Daonna agus Caidrimh Thionsclaíoch.

D’fhóin sí ar roinnt bord le linn a gairme, lenar áiríodh Bord na Gníomhaireachta um Chomhionannas Fostaíochta, Bord Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Bord an Údaráis Náisiúnta um Chearta Fosaíochta.

An tOll. Niamh Brennan

Tar éis di céim chéad onóracha in Eolaíocht a bhaint amach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, cháiligh an tOll. Niamh Brennan mar chuntasóir cairte le KPMG. Tá céim PhD aici ó Ollscoil Warwick agus is Stiúrthóir Cairte le hInstitiúid na Stiúrthóirí (Londain) í.

Is Ollamh Bainistíochta Mhichíl Mhic Cormaic sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, í an tOll. Brennan agus tá sí ina Stiúrthóir Acadúil ar an Ionad um Rialachas Corparáideach sa Choláiste. Roimhe seo, bhí sí ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin agus d’oibrigh sí i roinnt ról rialachais in eagraíochtaí stáit agus earnála príobháidí. Sealbhaíonn sí roinnt de na róil sin go fóill.

Bhí sí ina comhalta de bhord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte idir na blianta 2003 agus 2011 agus rinne sí cathaoirleacht ar an gCoimisiún um Chórais Bhainistíochta agus Rialaithe Airgeadais sna Seirbhísí Sláinte.

D’fhoilsigh sí cuid mhór saothar ar thopaicí difriúla, lenar áiríodh Tuairisciú Airgeadais, Rialachas Corparáideach, Cuntasaíocht Fhóiréinseach agus Rialachas Cliniciúil.

An tOll. Martin Elliott

Ceapacháin Reatha

  • Máinlia Comhairleach Cardatóracsach Péidiatrach, Ospidéal Great Ormond Street, 1985 go dtí an lá inniu (2 lá in aghaidh na seachtaine faoi láthair)
  • Ollamh le Máinliacht Chardatóracsach, an Coláiste Ollscoile, Londain, 2004 go dtí an lá inniu
  • Ollamh le Fisic, Coláiste Gresham, Londain, 2014-2018
  • Comhalta, Coláiste Gresham, Londain, 2018 go dtí an lá inniu
  • Príomhoifigeach Míochaine, Allocate Software Ltd, 2017 go dtí an lá inniu (1.5 lá in aghaidh na míosa féilire)
  • Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, Iontaobhas Fondúireachta NHS Ospidéal Ríoga Marsden, Londain, 2017 go dtí an lá inniu (2 lá in aghaidh na míosa féilire)
  • Comhairleoir Sinsearach, PA Consulting Ltd, mí na Nollag 2018 i leith (2 lá in aghaidh na míosa féilire)
  • Comhalta den Bhinse (https://chinatribunal.com) atá ag déanamh imscrúdú ar dheonú orgán éigeantach sa tSín, 2018 i leith.

Taithí Bainistíochta agus Taithí ar Leibhéal Boird

Chabhraigh sé le cuid mhór foirne a bhunú, go háirithe foireann trasphlandaithe thóracsaigh (a stiúir sé ón mbliain 2000 go dtí an bhliain 2010) agus an fhoireann ECMO in Ospidéal Great Ormond Street. Bhunaigh sé an tSeirbhís Thraicéach san ospidéal sin freisin (agus stiúir sé an tseirbhís ón mbliain 2000 go dtí an bhliain 2015). Rinneadh Seirbhís Náisiúnta Shasana um Dhianghalar Traicéach i measc Leanaí den tseirbhís ina dhiaidh sin sa bhliain 2006. Shuigh sé ar shainchoistí ábhartha de chuid NHS chomh maith.

Bhí sé ina Stiúrthóir Rannóige um sheirbhísí cardairiospráide agus dianchúraim in Ospidéal Great Ormond Street ón mbliain 2000 go dtí an bhliain 2010.

Bhí sé ina chomh-Stiúrthóir Leighis ar Ospidéal Great Ormond Street idir na blianta 2010 agus 2015. Bhí sé ina lán-Chomhalta de Bhord an Ospidéil freisin.  Ghlac sé páirt san iarratas rathúil ón Ospidéal ar a ainmniú mar Iontaobhas Fondúireachta. Ceapadh é chuig an ról mar Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin ar Iontaobhas Fondúireachta NHS Ospidéal Ríoga Marsden sa bhliain 2017. In athbhreithniú ón gCoimisiún um Cháilíocht Cúraim le déanaí, measadh an tIontaobhas a bheith den chéad scoth. Measadh é a bheith den chéad scoth sa chomhpháirt ‘ospidéal dea-stiúrtha’ chomh maith.

Ar bhonn idirnáisiúnta, bhí sé ina chomhalta de Bhord Fhondúireacht Eorpach na Máinlianna Croí ó Bhroinn agus den Chumann (Idirnáisiúnta) um Dhianchúram Péidiatrach.  Bhunaigh sé an Bunachar Sonraí Eorpach um Éalanga Croí ó Bhroinn (rud ar a dtugtar Bunachar Sonraí EACTS anois). Chuir sé comhairle ar fáil maidir le heagrú Seirbhísí Trasphlandaithe san Astráil freisin.

Turlough O’Sullivan

Tá Turlough O’Sullivan ina Leaschathaoirleach ar Bhord Stiúrthóirí Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn, faoi láthair.

D’fhóin sé mar Ardstiúrthóir ar Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (Ibec) idir na blianta 2000 agus 2009.

Bhí sé ina chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin BusinessEurope, de Chomhairle Eagraíocht Idirnáisiúnta na bhFostóirí sa Ghinéiv, den Chomhlacht Náisiúnta Forfheidhmithe agus den Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta. Bhí sé ina chomhalta de bhord an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais freisin.

Tá sé ina Stiúrthóir Bainistíochta ar Resolve Ireland faoi láthair, ar cuideachta é a sholáthraíonn seirbhísí neamhspleácha imscrúdaithe, réitigh dhíospóide agus sceithireachta san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon.

Is stiúrthóir cuideachta agus cathaoirleach é freisin agus cuireann sé seirbhísí sainchomhairleoireachta ar fáil maidir le straitéis agus eagrú gnó.

Fuair sé a chuid oideachais ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ó Scoil Eacnamaíochta Londan.

Con Cronin

Tá Con Cronin ina Chathaoirleach ar GVA Donal Ó Buachalla. Tá sé ar dhuine de na Suirbhéirí Cairte is mó taithí sa tír agus tá eolas cuimsitheach aige ar gach gné den mhargadh réadmhaoine ar fud na tíre.

Agus é ag cleachtadh le 39 mbliana anuas, chuir Con comhairle ar chliaint éagsúla – cliaint leathstáit agus cliaint chorparáideacha ina measc – ar nithe éagsúla a bhaineann le réadmhaoin. Tá teist chruthaithe air maidir le sárthorthaí a bhaint amach. Roimhe seo, bhí sé ina Chathaoirleach ar choiste cleachtaidh ghinearálta Chumann na Suirbhéirí Cairte agus ina Chathaoirleach ar GVA Europe. Tá sé ina Chomhalta Boird de GVA Worldwide faoi láthair.

An Dr Gavin Lavery

Bhain an Dr Lavery céim MB, BCh agus BAO (onóracha) amach ó Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, sa bhliain 1979. Thug sé faoi oiliúint mar ainéistéisí, agus Leigheas Dianchúraim agus Cúram Tráma á ndéanamh aige mar speisialtóireacht. Chuir sé a Chomhaltacht (Comhalta Dhámh na nAinéistéisithe, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn) i gcrích sa bhliain 1983 agus chríochnaigh sé a chéim MD (ach Tráchtas a chur isteach) sa bhliain 1986. Sa bhliain 1986, d’éirigh sé ina Chomhalta Sinsearach/Phríomhdhochtúir Cónaitheach i gCúram Criticiúil in Ollscoil Iarthar Ontario. Sa bhliain 1987, ceapadh é chuig Ospidéal Ríoga Victoria, Béal Feirste, mar chéad Lia Comhairleach riamh a bhí oilte go sonrach i Leigheas Dianchúraim. Rinne sé seirbhís aistrithe cúraim chriticiúil (NICCaTS) a dhearadh agus a chur chun feidhme don réigiún sa bhliain 2000. Bhí an tseirbhís sin, a bhfuil níos mó ná 6000 othar aistrithe aici cheana féin, faoina stiúir ar feadh tréimhse 12 bhliain.

Bhí sé ina Uachtarán ar Chumann Dianchúraim na hÉireann agus bhí sé ar chomhairle Chumann Dianchúraim na Ríochta Aontaithe. Sa bhliain 2011, d’éirigh sé ina Stiúrthóir Cliniciúil ar an bhFóram Sábháilteachta Cúraim Shláinte agus Shóisialta. Sa ról sin, d’oibrigh sé mar threoraí réigiúnach le haghaidh sábháilteacht othar agus feabhsú cáilíochta.

Suíonn Gavin ar an gCoiste Sábháilteachta Othar, Coláiste Ríoga na Lianna, Londain, agus tá sé ina chomhalta de Choláiste na Measúnóirí ag an bhFondúireacht Sláinte. Idir na blianta 2014 agus 2016, shuigh sé ar an gCoiste Comhairleach um Chaighdeáin Cháilíochta ag an Institiúid Náisiúnta um Shármhaitheas Sláinte agus Cúraim (NICE). Bhain sé cáil shuntasach amach san oideachas, lena n-áirítear mar Chomhairleoir Réigiúnach um Leigheas Dianchúraim agus mar scrúdaitheoir do thrí choláiste. Ó thaobh taighde de, rinneadh piarmheasúnú ar níos mó ná 60 páipéar uaidh, rinneadh maoirseacht ar 3 thráchtas uaidh agus d’fhoilsigh sé 12 chaibidil. D’aistrigh sé go hobair pháirtaimseartha sa bhliain 2017 ionas go bhféadfadh sé tuilleadh ama a chaitheamh ar a n-ábhair spéise eile, lena n-áirítear feabhsú córas sláinte agus ríomhsheirbhísí sláinte.