Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath

Tar éis feachtas a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le haghaidh comhaltaí a cheapadh chuig Bord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath, rinne an tAire Sláinte ceapadh ar Rebecca Conlon Uas. Is don tréimhse ón 24 Aibreán 2018 go dtí an 10 Bealtaine 2019 atá an ceapachán seo.

Is aturnae a dhéanann speisialtóireacht i bhfaillí chliniciúil í Rebecca Conlon. Is altra cáilithe í freisin. Rinne Rebecca staidéar ar an dlí le linn di obair mar altra. Bhain sí céim amach as Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, sa bhliain 1996 agus cháiligh sí mar aturnae sa bhliain 2000. D’éirigh sí ina ball den fhoireann cúram sláinte in Arthur Cox Solicitors sa bhliain chéanna. Idir an bhliain 2004 agus an bhliain 2011, d’oibrigh sí go neamhspleách mar aturnae comhairleach don ghnólacht sin, agus leanaí óga á dtógáil aici ag an am céanna. Sa bhliain 2011, d’éirigh Rebecca ina ball foirne den Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát mar Bhainisteoir Éileamh Cliniciúil. Bainistíonn Rebecca éilimh chliniciúla agus ionchoisní thar ceann roinnt fiontar cúram sláinte. Cuireann sí comhairle ar ghairmithe cúram sláinte maidir le saincheisteanna dlí-liachta ar bhonn rialta. Tá sí i mbun staidéir i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn faoi láthair chun Céim Máistreachta in Eitic agus Dlí Cúram Sláinte a bhaint amach.