Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta mar ionadaí don lucht bainistíochta ar eagraíocht dheonach nó earnála príobháidí a phléann le sláinte nó le cúram sóisialta.  Tá an ceapachán seo in éifeacht ón 2 Samhain 2018 go dtí an 4 Lúnasa 2022:

 

Jacki Conway Uas.

Tá Jacki Conway Uas. ar an Stiúrthóir um Acmhainní Daonna agus Rannpháirtíocht in Barnardo’s faoi láthair. Oibríonn Barnardo’s le leanaí atá suas le 18 mbliana d’aois i suíomhanna éagsúla. Tá sé mar mhisean ag an eagraíocht feabhas a chur ar shaol leanaí, tacú le tuismitheoirí agus sainaithint a dhéanamh ar na cúinsí a fhágann leanaí faoi mhíbhuntáiste inár sochaí.  Chuaigh sí isteach san eagraíocht sa bhliain 2005 mar Bhainisteoir Athruithe. Dhá bhliain ina dhiaidh sin, d’éirigh Jacki ar an Stiúrthóir um Sheirbhísí Tacaíochta. Chaith sí deich mbliana sa phost sin.

D’oibrigh Jacki in IBM Ireland Ltd. roimhe sin, áit ar chaith sí naoi mbliana déag ag obair i réimse na pleanála airgeadais, na sainchomhairleachta agus na n-acmhainní daonna.

Ar na cáilíochtaí atá aici tá céim Máistreachta i Straitéisí Acmhainní Daonna ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Dioplóma in Airgeadas Feidhmeach (Foras Bainistíochta na hÉireann), Ard-Dioplóma i mBainistíocht Óstáin agus Lónadóireachta (Sráid Chathail Brugha) agus céim BSc i mBainistíocht (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath).

Thug Jacki faoi raon éagsúil cúrsaí eile, lena n-áirítear forbairt bainistíochta, forbairt ceannaireachta, bainistíocht tionscadal, Cosaint Leanaí, ardscileanna TF, éascú, feasacht tráchtála don earnáil neamhbhrabúis, ceardlanna rialachais chorparáidigh, bainistíocht riosca agus bainistíocht coinbhleachta.