Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.  Beidh an t-athcheapachán seo in éifeacht ón 24 Lúnasa 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023.

 

An tOllamh Catherine McCabe

Is Altra Ginearálta Cláraithe í an tOll. McCabe. Tá taithí breis agus 20 bliain aici ar obair in altranas agus i gcleachtas, oideachas agus taighde cúram sláinte. Tá sí ina hOllamh Comhlach agus tá sí ag obair i Scoil Altranais agus Cnáimhseachais Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ó bhí an bhliain 2002 ann. Ar a réimsí spéise taighde agus a réimsí saineolais tá cúram criticiúil/géarchúram (bainistíocht péine, seipsis agus cinnteoireacht chliniciúil), sláinte dhigiteach (cosc agus aimsiú luath/bainistiú a dhéanamh ar othair atá ag meath), cúram ailse agus cumarsáid i gcúram sláinte.

Tá spéis ar leith ag an Ollamh McCabe ar conas is féidir an teicneolaíocht a úsáid i gcomhthéacsanna cúram sláinte chun feabhas a chur ar chúram, ar eispéiris othar i dtimpeallachtaí géarchúraim agus ar cháilíocht na beatha. D’oibrigh sí ar roinnt tionscadail ildisciplíneacha teicneolaíochta comhoibríche le Intel, le TRIL agus le hOspidéal San Séamas ar an úsáid is féidir a bhaint as TFC chun cur chun cinn a dhéanamh ar aimsiú luath an mheatha, ar rannpháirtíocht othar i gcúram sláinte, ar neamhspleáchas, ar fhéinbhainistíocht agus ar cháilíocht na beatha.

Bhí an tOll. McCabe i gceannas ar chlár idirdhisciplíneach MSc a fhorbairt i Sláinte an Phobail. Cuireadh tús leis an gclár sa bhliain 2016. Faoi láthair, tá sí ar an gceannaire modúil le haghaidh modúl idirdhisciplíneach ar líne i gcúram néaltraithe.