Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. John Horan a cheapadh mar chomhalta de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Beidh an ceapachán seo in éifeacht ón 17 Aibreán 2019 go dtí an 5 Nollaig 2022.

Tá raon leathan taithí ag John Horan ar leibhéal Ardbhainistíochta agus Boird. Faoi láthair, tá sé ar an gCathaoirleach ar Bhord Stáit, tar éis dó fónamh mar Stiúrthóir agus mar Chathaoirleach ar an gCoiste Airgeadais agus Iniúchóireachta.

Chaith sé breis agus 20 bliain ag obair i róil éagsúla i nGrúpa Aer Lingus. Bhí sé ar an bPríomhfheidhmeannach ar Chónaidhm Óstán na hÉireann ar feadh seacht mbliana agus ar an bPríomhfheidhmeannach ar Thréidliacht Éireann ar feadh deich mbliana. Tá sé ina Chomhalta Saoil Oinigh den eagraíocht náisiúnta do ghairm na Tréidliachta.

Chaith sé roinnt mhaith blianta ag déanamh ionadaíocht do na hearnálacha sin ar leibhéal Comhairle agus Boird in eagraíochtaí éagsúla Náisiúnta agus Eorpacha. Tá sé ina chomhalta a bhí ainmnithe ag Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC) den Bhinse Achomhairc Fostaíochta agus tá sé ina chomhalta de Choiste Gearán agus Caidreamh Cliant Dhlí-Chumann na hÉireann.

Ghnóthaigh sé Céim Máistreachta Eolaíochta i gCleachtas Bainistíochta – MSc(Mgmt) – ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.