Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Tar éis ainmniúchán a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Karen Greene Uas. chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 25 Márta 2019 go dtí an 05 Nollaig 2020.

Karen Greene

Tá freagracht ar Karen as treorú a dhéanamh ar fhís altranais don todhchaí a fhorbairt, rud a bhainfidh sármhaitheas amach i gcáilíocht an chúraim othar, agus ar fhórsa saothair fuinniúil altranais a fhorbairt, ar fórsa saothair é a bheidh oscailte don nuálaíocht, don chruthaitheacht agus don fhoghlaim ar leibhéal barda agus roinne agus a chumasóidh an nuálaíocht, an chruthaitheacht agus an fhoghlaim sin.

Thosaigh Karen ag obair in Ospidéal Beaumont sa bhliain 1996 agus chaith sí an chuid is mó dá gairm go dtí seo ag obair mar speisialtóir i réimse na Néareolaíochtaí. Bhí sí i seilbh roinnt post bainistíochta altranais laistigh den speisialtacht, lenar áiríodh Bainisteoir Altraí Cliniciúla 2 ar bharda mór géarchúram néar-mháinliachta, Bainisteoir Altraí Cliniciúla 3 den tSeirbhís Néar-Oinceolaíochta, agus roinnt blianta mar Bhainisteoir Altraí Stiúrthóireachta sa Stiúrthóireacht NeuroCent. Tugadh ardú céime do Karen chuig ról an Leas-Stiúrthóra Altranais sa bhliain 2013. Sa ról sin, bhí sí i gceannas ar an roinn altranais i réimse na pleanála seirbhíse agus na pleanála fórsa saothair. Chuaigh sí isteach san Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin in Ospidéal Beaumont sa bhliain 2015, nuair a ceapadh í mar Stiúrthóir Altranais.  Tá freagracht uirthi as 1500 ball foirne coibhéise lánaimseartha, atá comhdhéanta d’altraí cláraithe agus de Chúntóirí Cúram Sláinte.

I measc na gcáilíochtaí atá ag Karen tá céim BSc. in Altranas (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), céim MSc. in Athrú Eagrúcháin agus Forbairt Ceannaireachta (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn), agus Ard-Dioplóma i gCóitseáil Phearsanta agus Feidhmiúcháin. I láthair na huaire, tá sí ag tabhairt faoi Dhioplóma i gCáilíocht (Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann).