Clár Fógraí

Ceapachán chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh – Dr Julia Shaw

Ar ainmniú Bhord Clárúcháin na gCoslianna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta gairmiúil den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 23 Bealtaine 2019 go dtí an 15 Deireadh Fómhair 2022.

 

An Dr Julia Shaw

Tá taithí Cosliachta 38 mbliana ag an Dr Julia Shaw ar obair i mbainistíocht, in obair chliniciúil agus i dtaighde laistigh den Chosliacht. Ghnóthaigh sí an taithí sin sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte. Chuir sí céim PhD i gcrích in Ollscoil Uladh i mBéal Feirste sa bhliain 2008 agus tá a saothar curtha i láthair agus foilsithe aici ar fud an domhain. Rinne Julia ionadaíocht do Thuaisceart Éireann i roinnt róil náisiúnta. Áiríodh leo sin ceapachán mar Chomhalta Feidhmiúcháin de Foot in Diabetes UK agus mar Chosantóir Cliniciúil de chuid Diabetes UK. I láthair na huaire, tá sí ag obair mar Bhainisteoir Cúnta Cosliachta in Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta Bhéal Feirste. Sa ról sin, cuireann sí leis an gcreat rialachais chorparáidigh agus cinntíonn sí go soláthraíonn foireann atá comhdhéanta de 36 Choslia cúram othar atá ar ardchaighdeán, sábháilte agus éifeachtach, agus iad ag cloí le luachanna earnála poiblí, le cóid iompair agus le cuntasacht san Iontaobhas. Faoi láthair, tá sí ina Ball den Phainéal um Oiriúnacht do Chleachtadh agus ina Measúnóir Clárúcháin do Rialálaí na Ríochta Aontaithe (HCPC) agus tá sí ina Comhalta de Chumann Coslianna na Ríochta Aontaithe. Tá sí ina hEolaí Cairte agus ina Measúnóir ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach Eolaithe Cairte freisin. Tá sí ina Finné Saineolaíoch do Chumann Coslianna na Ríochta Aontaithe agus ina comhalta d’Institiúid na bhFinnéithe Saineolaithe. Chomh maith leis sin, tá taithí aici ar thuarascálacha saineolaíocha dlí a scríobh.