Clár Fógraí

Ceapachán chuig an gComhairle Fiaclóireachta

16.07.2018

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an tUas. Mark Kane a cheapadh chuig Bord na Comhairle Fiaclóireachta.

Is Eadránaí, Breithneoir agus Idirghabhálaí neamhspleách é an tUas. Mark Kane.  Tá céimeanna bainte amach aige ó Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, ó Choláiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath/Ollscoil Nottingham Trent, ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ó Ollscoil Robert Gordon. I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aige, tá Mark aitheanta mar Réiteoir Díospóide agus Comhalta Eadrána ag Institiúid Chairte na nEadránaithe agus mar Idirghabhálaí ag Institiúid Idirghabhálaithe na hÉireann.

Tá taithí shuntasach ag Mark ar chinntí a dhéanamh ar an dlí sláinte, ar chosaint an phobail agus ar nithe rialála, lena n-áirítear trína bheith ina chomhalta gníomhach den Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh de chuid Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus trína ról mar Chathaoirleach Malartach ar Choiste Réamhimeachtaí na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus mar Chomhalta den Choiste Iompair Ghairmiúil agus de Phainéal an Choiste Araíonachta de chuid Chumann Cógaiseoirí na hÉireann.

Lasmuigh den earnáil sláinte, is Stiúrthóir cuideachta príobháidí é ag a bhfuil taithí shuntasach ar dhéileáil le gearáin ó thomhaltóirí agus ar réiteach díospóide, lena n-áirítear trína ról mar Chathaoirleach Ócáideach ar Phainéal Imscrúdaithe an Choiste Iompair Ghairmiúil de chuid Institiúid Chairte na Foirgníochta, mar Chomhalta den Phainéal Breithneoirí agus Idirghabhálaithe don Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe agus trí róil ad hoc, lena n-áirítear an speisialtóireacht a dhéanann sé i ndíospóidí tógála agus innealtóireachta.