Clár Fógraí

Ceapachán chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an tUas. Tomás Murphy a cheapadh chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 15 Eanáir 2019 go dtí an 4 Aibreán 2022.

An tUas. Tomás Murphy

Cháiligh Tomás mar altra meabhairshláinte sa bhliain 2001 nuair a bhain sé céim amach as Ollscoil Hertfordshire, an Ríocht Aontaithe.  Ar na cáilíochtaí iarchéime atá aige tá PgDip i Meabhairshláinte (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath), Teastas in Oideasú Altraí (Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn), céim MSc i Meabhairshláinte (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath) agus céim MSc i gCeannaireacht Feidhmiúcháin (Ollscoil Uladh). Rinne sé staidéar sa Global Leadership Institute i gColáiste Bhostúin freisin. Sa bhliain 2013, ceapadh Tomás mar Stiúrthóir Limistéir um Altranas Meabhairshláinte do Sheirbhísí Meabhairshláinte Shligigh/Liatroma/Dhún na nGall Theas/an Chabháin Thiar. Ar na nithe atá bainte amach aige go dtí seo rinne sé seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt agus a atheagrú laistigh den limistéar geografach. Ina measc sin d’fhorbair sé na chéad seirbhísí altranais meabhairshláinte pobail 7 lá a bheadh lonnaithe i suíomhanna cúraim phríomhúil.

Tacaíonn Tomás go gníomhach le róil altranais mheabhairshláinte a fhorbairt go leanúnach laistigh de sheirbhísí. D’fhorbair sé an chéad phost mar Ardchleachtóir Altranais i dTéarnamh do Sheirbhísí Meabhairshláinte sa bhliain 2009.  Ón uair sin i leith, rinne sé forbairt na ról mar Ardchleachtóirí Altranais do sheirbhísí náisiúnta meabhairshláinte a threorú agus a stiúradh. Rinne sé amhlaidh tríd an ngrúpa Limistéar Náisiúnta DON. Tá sé ina bhall de phainéal athbhreithniúcháin na nArdchleachtóirí Altranais de chuid Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Tugann sé na dearbhuithe deiridh don Bhord go bhfuiltear ag cloí le cóid agus le treoir chleachtais le linn na poist sin a fhorbairt. Bhí Tomás i gceannas ar thionscadail Taighde agus Iniúchóireachta laistigh de sheirbhísí agus d’fhoilsigh sé taighde ina ndearnadh meastóireacht ar na tuairimí atá ag 1200 Úsáideoir Seirbhíse ar sheirbhísí laistigh de sheirbhísí meabhairshláinte. Rannchuidigh sé freisin leis an doiciméad dar teideal ‘Vision for Psychiatric Nursing’ a chur le chéile.

Tá Tomás ar an gCathaoirleach ar an ngrúpa stiúrtha réigiúnach ‘Connecting for Life’. Anuas air sin, bhí sé ina uachtarán ar Bhainisteoirí Altraí Meabhairshláinte Éireann.