Clár Fógraí

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Ar ainmniúchán an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) tá an duine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD, mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh an ceapachán seo ón 15 Feabhra 2018 go dtí an 14 Feabhra 2022.   

Kathleen Lombard

Tá Kathleen ina Rúnaí Boird agus ina Príomhoifigeach Riosca leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte.  Tá bunú agus forfheidhmiú na socruithe rialachais do Bhord HIQA agus bunú agus forfheidhmiú chreat bainistíochta riosca HIQA san áireamh sa ról seo.

Bhí Kathleen ina státseirbhíseach sa Roinn Sláinte mar a raibh sí ag obair i réimsí beartas alcóil, beartas drogaí, sláinte ghnéis agus i bhforbairt na straitéise um chur chun cinn na sláinte.

Cheap an Roinn Sláinte í le hobair leis an Údarás eatramhach um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte, a raibh sé de shainchúram air na hullmhúcháin a dhéanamh le HIQA a bhunú.

I measc na gcáilíochtaí oideachais atá aici tá BA ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh, Máistir sa bhFealsúnacht ó Choláiste na Tríonóide agus Dioplóma sa Bhainistíocht ó Dhámh an Ghnó in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá sí cláraithe chomh maith mar Chleachtóir i mBainistíocht Riosca agus tá Teastas Gairmiúil i Rialachas aici ó Choláiste na hOllscoile, BÁC.

Tá an duine seo a leanas athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD, mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh an ceapachán seo ón 15 Feabhra 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022.     

Denis Murphy

Tá Denis ina Phríomhoifigeach Riaracháin ar Chumann Oideachas Fiaclóireachta na hEorpa (ADEE) eagraíocht phan-Eorpach atá dírithe ar oideachas fiaclóireachta a chomhordú agus a ailíniú ar fud na hEorpa. Ag obair go dlú leis an Uachtarán, le hOifigigh Shinsearacha agus le Coiste Feidhmeannach ADEE, tá freagraíochta mar a leanas ar Denis: comhairle a thabhairt maidir le saincheisteanna oideachas fiaclóireachta Eorpacha agus Domhanda, beartas agus prótacail a fhorbairt le hoideachas fiaclóireachta a chothú agus a chur chun cinn san Eoraip agus comhairle a chur ar Choiste Feidhmeannach ADEE maidir le saincheisteanna treo straitéiseacha.

Roimh dhul isteach san ADEE bhí Denis ina chomhalta d’Fhoireann Seirbhísí Corparáideacha Ospidéal Fiaclóireachta Ollscoil Bhaile Átha Cliath mar a raibh sé freagrach as tionscadal cáilíochta, creidiúnaithe agus deimhniúcháin an ospidéil a éascú, bainistiú an fheidhm soláthair agus treoir a sholáthar don bhFoireann Shinsearach Bainistíochta maidir le comhlíonadh rialála agus reachtaíochta.

Roimh theacht go Scoil Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath bhí Denis ag obair i bpoist éagsúla san earnáil phríobháideach mar a bhfuil taithí chruthaithe aige i mbainistiú athruithe agus tionscadal agus i ndeimhniúchán ISO.

Ceapadh Denis ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann i mí Feabhra 2013 agus tá sé ina bhall chomh maith de na coistí Réamh-Imeachtaí agus Eitice.   Tá Denis ina chomhalta ar Chomhairle Creidiúnaitha CHKS, comhlacht creidiúnaithe cúram sláinte sa RA.  Tá sé ina chomhalta boird agus ina iarchathaoirleach ar Chumann na hÉireann um Cháilíocht agus Sábháilteacht i gCúram Sláine agus roimhe seo bhí sé ina Rún. Oin, ar Chumann Náisiúnta na mBainisteoirí Creidiúnaithe in Ospidéil na hÉireann.