Clár Fógraí

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)  

 

Tar éis a dToghcháin, ceap/athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh na ceapacháin seo ón 6 Nollaig 2017 go dtí an 14 Feabhra 2022.

Eileen Kelly

Tá Eileen ina hAltra Bainisteora Cliniciúil ag obair ar bharda 20 leaba fadchónaithe. Comhordaíonn agus bainistíonn sí cúram laethúil cónaitheoirí agus cinntíonn sí go seachadtar an cúram de réir threoirlínte an chleachtais is fearr agus i gcomhar le riachtanais dhlíthiúla agus rialaitheacha. Go náisiúnta, toghadh í mar chomhalta ar Chomhairle Feidhmiúcháin Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann.

Cháiligh sí mar Altra Ginearálta Cláraithe (RGN) ó Ospidéal Beaumont ag oibriú go príomha i rannóga máinliachta tar éis di cáiliú. Thug sí faoi BA san Iriseoireacht agus rinne sí tráchtas sa bhliain dheireanach ar an Straitéis Chúraim Náisiúnta. Rinne sí Teastas sa tSíceolaíocht agus bhain sí amach Máistreacht i gCearta Daonna agus Dlí Idirnáisiúnta. Tá sí i mbun staidéar ar oiliúint altraí ar chógais a ordú. Tar éis a cuid staidéar, ghlac sí le post in Ospidéal an Chroí Ró-naofa mar altra foirne. Chríochnaigh sí dioplóma iarchéime sa Gheirinteolaíocht agus d’oibrigh sí ar feadh cúig bliana mar Altra Ginearálta Cláraithe pobail leis an tSeirbhís Chúraim Idirmheánach, a chuir seirbhísí athshlánúcháin gearrthéarma sa bhaile ar fáil do dhaoine scothaosta. D’oibrigh sí leis an earnáil dheonach phoiblí áitiúil agus bhí sí ina ball lárnach den ghrúpa forbartha cleachtais réigiúnach a bhí freagrach as beartais agus nósanna imeachta a chur i gcrích lena n-úsáid sa phobal. Nuair a díscaoileadh an tSeirbhís Chúraim Idirmheánach, d’fhill sí ar an obair in aonad athshlánúcháin Ospidéal an Chroí Ró-Naofa

Tá sí paiseanta agus tá suim aici in oibriú le daoine scothaosta agus tá saineolas faighte aici i rith a gairme fada ag obair sa réimse seo. Tá sí tiomanta do chinntiú go seachadtar cúram ardchaighdeáin, sábháilte agus éifeachtach agus tá sí díocasach chomh maith chun ról a chomhlánú ag tacú agus ag cur comhairle ar altraí maidir leis na caighdeáin cleachtais is fearr i suíomhanna chúram sláinte a chothú.

Mary Gorman

Is Bainisteoir Cnáimhseachais Cliniciúil 3 í Mary in Ospidéal an Bhantiarna Lourdes, Droichead Átha. Tá sí freagrach as Rannóg Othar Seachtrach Ghínéiceolaíocht Mháithreachais, Aonad Lae Máithreachais, Ceird Tuismitheoireachta um Measúnú Féatach, Toircheas Déagóra, Barda Réamhbhreithe, Barda Iarbhreithe, Barda Gínéiceolaíochta agus Colpascópacht.

Tá Dioplóma Iarchéime aici gCleachtas Cliniciúil Cnáimhseachais ó Choláiste a Tríonóide, Dioplóma i mBainistíocht Chúram Sláinte. Tá taithí 23 bliana aici i ngach réimse den chnáimhseachas. Bhí sí páirteach i Staidéar MIDU agus bhí sí páirteach i bhforbairt Sheirbhís an Aonaid á Threorú ag an gCnáimhseachas.

Rinne sí ionadaíocht thar ceann an INMO ag leibhéal náisiúnta agus bhí sí ina ball ríthábhachtach de Choiste Stiúrtha na Straitéise Máithreachais agus ina ball den Ghrúpa Athbhreithnithe um Chúntóir Chúram Máithreachais. Tá an oiliúint oideachais agus na scileanna riachtanacha aici chun ionadaíocht chumasach a dhéanamh thar ceann na gairme cnáimhseachais ar NMBI.

Tá sí an-tiomanta don straitéis mháithreachais a fhorfheidhmiú agus d’fhorbairt leanúnach i gcomhair sásamh cnáimhseacha ina róil.

Liam Hamill

D’oibrigh Liam le 18 mbliana anuas i Seirbhís um Míchumas Intleachta Naomh Seosamh (SJIDS) i dTuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath mar altra foirne, CNM1 agus CNM2. In 2012, i gcomhthionscadal idir SJIDS agus Ospidéal Beaumont, bhí ról aige mar Altra Idirchaidrimh um Míchumas Intleachta (IDLN) bunaithe in Ospidéal Beaumont. Bhí an ról uathúil in Éirinn agus ba é an cuspóir a bhí leis géar-rochtain ospidéil tánaisteach cothrom a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumais intleachta. Leanann sé ag cur chun cinn agus ag forbairt ról IDLN agus creideann sé gur féidir leis an ról seo tionchar a imirt ar thorthaí chúram sláinte feabhsaithe do dhaoine faoi mhíchumas intleachta.

Tá MSc críochnaithe aige i gCleachtas Altranais um Míchumas Intleachta ag DCU agus tacaíonn sé go láidir leis an ngá le forbairt leanúnach ar ghairm an altranais. Tá sé ina Altra um Míchumas Intleachta Cláraithe (RNID) agus os cionn 28 mbliana taithí aige ag obair le daoine faoi mhíchumas intleachta. Thosaigh sí a gairm mar altra sa RA agus D’oibrigh sé i réimse socruithe i réimse an mhíchumais intleachta. Áirítear lena thaithí oibriú i gcúram cónaitheach daoine fásta, cúram faoisimh (géar agus pleanáilte), cúram daoine scothaosta (ID), altranas pobail (ID), foireann idirghabháil ghéarchéime, foireann tacaíochta teaghlaigh meabhairshláinte ID, iontráil agus measúnú géar (MHID) agus fóiréinsic in ID.

Bhí sé mar chuid de Rannóg Forbartha Cleachtas Altranais um Sheirbhís Mhíchumais Intleachta Naomh Séamus a bhfuil oiliúint foirne, clár fochéimí mic léinn, forbairt beartais, iniúchadh agus méadrachtaí altranais mar fhreagracht acu. Bhí sé ina chomhalta den ghrúpa stiúrtha a scrúdaigh todhchaí an altranais Míchumas Intleachta in Éirinn. Comhthionscadal a bhí anseo idir Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus FSS, agus ba í an cháipéis dheiridh, ‘Shaping the Future of Intellectual Disability Nursing in Ireland’. Tá sé tiomanta do ghairm an altranais a chur chun cinn agus ardchaighdeáin de chleachtas gairmiúil a bhaint amach agus a chothabháil.

Catherine Cocoman

Altraspeisialtóir Cliniciúil san fhéindochar is ea Catherine agus oibríonn sí de réir an chláir um chúram cliniciúil náisiúnta i gcomhair féindochar. Seachadann sí ardchaighdeán de chúram fianaise-bhunaithe agus oibríonn sí i gcónaí ar mhaithe le leas is fearr an othair agus déanann sí ionadaíocht ar a son le roinnt gníomhaireachtaí ar go laethúil.

Bhí sí ar dhuine de na chéad céimithe ón gclár fochéime 4 bliana in Éirinn in 2006, tar éis 4 bliana a chaitheamh i mbun oiliúna le bheith ina haltra ginearálta in Ospidéal Naomh Séamus. Rinne sí Ard-Dioplóma in Altranas Meabhairshláinte/Síciatrach in DCU. Bhain sé Máistreacht i Meabhairshláinte amach in 2013 ó TCD. D’oibrigh sí sa ghéarospidéal mar altra ginearálta agus ar fud na n-earnálacha meabhairshláinte géara agus pobail.

Tá sí paiseanta faoi sheirbhísí don fhoireann agus d’úsáideoirí seirbhíse araon a fheabhsú agus thacaigh sí le réimse tionscnamh ina saol altranais ar fad. Tá sí gníomhach i bhforbairt ghairmiúil leanúnach.  Tá an-suim aici san oideachas agus tá sí tiomanta don fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Déanann sí tréaniarracht forbairt ghairmiúil daoine eile a bhreisiú. Tá sí ag súil leis na dúshláin a bhaineann le bheith ag obair le NMBI.

Tar éis a Toghcháin, athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh an ceapachán seo ón 6 Nollaig 2017 go dtí an 5 Nollaig 2022.

Essene Cassidy

Is é Essene an Stiúrthóir Altranais Sláinte Phoiblí eatramhach (DPHN) CHO9. Cuireadh oideachas uirthi chuig Leibhéal Máistreachta ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i Sláinte Leanaí. Tá Ard-Dioplóma (HDip) aici i mBainistíocht Athshlánúcháin ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá Ard-Dioplóma (HDip) aici in Altranas Sláinte Phoiblí ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Bhain sí Céim Baitsiléara i Staidéar Altranais (BNS) ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. I rith 2017, bhain sí Teastas Gairmiúil sa Rialachas amach ó Institiúid an Riaracháin Phoiblí.

Is Altra Cláraithe Leanaí, Ginearálta agus Sláinte Phoiblí í le níos mó ná 17 mbliana taithí ag obair i réimse ról agus feidhmeanna i Suíomh Chúram Pobail agus Phríomhchúraim ó Imdhíontaí, Míchumas, Altranas Sláinte Phoiblí Ceantair, Foirne Altranais Scoileanna agus Iniúchóireacht Luathbhlianta. Mar DPHN eatramhach, tá freagracht um rialachas cliniciúil agus maoirseachta aici as an bhfoireann altranais ar fad a oibríonn ag leibhéal pobail i gceantar Thiar-thuaidh Bhaile Átha Cliath de Réigiún DNCC agus tá baint agus ionchur gníomhach aici i gcúram cliniciúil túslíne sa phobal.

Toghadh don chéad uair í ar Bhord NMBI mar ionadaí Altranas Sláinte Phoiblí in 2012. Mar Chathaoirleach ar Choiste Eitice NMBI, rinne sí maoirsiú agus thacaigh sí le hathbhreithniú agus forbairt an Chóid um Chleachtas Gairmiúil agus Eitice d’Altraí agus ar an gCreat um Scóip Cleachtais d’Altraí.

Mar Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh 2012-Eanáir 2016, bhí taithí aici ar an bpróiseas fiosrúcháin agus ar phrionsabail an cheartais aiceanta agus an nós imeachta cóir.

Toghadh í mar Uachtarán ar an mBord in Eanáir 2016, chuir sí athbhreithniú eagraíochtúil suntasach agus pacáiste athchóirithe i bhfeidhm san NMBI agus tá sí tiomanta do chaidreamh an Bhoird lena gcláraithe, leis an bpobal agus lena bpríomh-gheallsealbhóirí a láidriú trínár gcuid oibre a dhéanamh níos oscailte agus trédhearcach agus chun luach ar airgead a chinntiú trína bheith níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí in obair ar fad an Bhoird.

Athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh an ceapachán seo ón 6 Nollaig 2017 go dtí an 5 Nollaig 2022.   

 Mark Blake-Knox

Tá Mark ag obair le Chesire Ireland ar feadh os cionn 30 bliain, ó ceapadh é mar an chéad Chomhordaitheoir Seirbhísí i 1983 agus ina Phríomhfheidhmeannach níos deireanaí. Bhí Mark roimhe seo ina Chathaoirleach ar Chónaidhm na hÉireann um Míchumas; Leas-chathaoirleach an Chumainn Gnó Neamhbhrabúsach, Leas-chathaoirleach ar an gComhaontas Néareolaíoch, shuigh sé ar go leor grúpaí oibre sa Roinn Sláinte agus in FSS maidir le cúrsaí míchumais, agus tá sé ina chomhalta den Choimisiún um Stádas Daoine faoi Mhíchumas.

Ar ainmniúchán ó Chumann Ollscoileanna Éireann, athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).  Mairfidh an ceapachán seo ón 6 Nollaig 2017 go dtí an 5 Nollaig 2022.   

Denise Lawlor

Ollamh Cúnta le Cnáimhseachas i Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath is ea Denise. Cháiligh Denise mar altra ginearálta cláraithe i 1993 agus d’oibrigh sí mar altra foirne in Éirinn go dtí 1995. Chláraigh sí mar chnáimhseach i 1997 agus tar éis di clárú, chleacht sí mar chnáimhseach foirne in Ospidéal an Rotunda. In 2000, ghlac sí le post mar theagascóir cnáimhseachais in Ospidéal Ollscoile Ban agus Naíonán an Coombe agus in 2006 ceapadh í ina Príomhtheagascóir Cnáimhseachais Feidhmeach. I Meán Fómhair 2006, d’aistrigh Denise chuig Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá cleachtas cliniciúil fós ina thosaíocht do Denise agus leanann sí ag éascú (le trí Léachtóir eile sa Chnáimhseachas) clinic réamhbhreithe faoi threoir chnáimhseach in Ospidéal Ollscoile Ban agus Naíonán an Coombe. Chríochnaigh Denise staidéar PhD le déanaí agus is é an teideal a bhí ar a tráchtas ‘(Re)constructing Myself: the process of transition to motherhood for women with a disability.’ Tá Denise ina ball agus ina comhbhunaitheoir den ghrúpa Meitea-shintéis sa Chnáimhseachas (MMSG) i Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.