Clár Fógraí

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).   Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 8 Márta 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022. 

An tUasal Elaine Cassidy

Tá taithí leathan ag an Uasal Cassidy (Máistreacht i mBeartas Poiblí, UCD; LLB Dlí, DIT; BA i Margaíocht Idirnáisiúnta agus Teangacha, DCU) i réimse an athruithe bainistíochta, an rialála, an phróisis reachtúil, an chosanta tomhaltóra, comhlachtaí gar-bhreithiúnacha, na headrána agus an dlí riarachán poiblí.

D’oibrigh an tUasal Cassidy san earnáil IT ilnáisiúnta ar feadh 15 bliana i ról bainistíochta idirnáisiúnta, sula ndeachaigh sí isteach sa tSeirbhís Phoiblí in 2008, mar Cheannaire ar Stádas Comhionann agus mar Cheannaire ar Eadráin ag an mBinse Comhionannais.  Ina dhiaidh seo, chuaigh an tUasal Cassidy ag obair leis an Roinn Fiontair, Post agus Fostaíochta chun maoirsiú a dhéanamh ar achtú agus tosú Acht na gCuideachtaí 2014, an píosa reachtaíochta is mó i Stát na hÉireann.  Tá an tUasal Cassidy faoi láthair mar Leas-Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais agus Ombudsman na bPinsean ag FSPO, gar-bhreithiúnach reachtúil.  Tá an tUasal Cassidy freagrach as clár bainistíochta athraithe fadréimseach a threorú ag FPSO, chun fócas athnuaite a thabhairt maidir le cothroime, inrochtaineacht, cosaint tomhaltóra agus réiteach díospóide neamhfhoirmiúil.

Rinne an tUasal Cassidy Scrúduithe FE1 an Chumann Dlí agus is Breithneoir cáilithe, Eadránaí cáilithe agus comhalta de Mediators Institute of Ireland.