Clár Fógraí

Ceapacháin leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 26 Feabhra 2018 go dtí an 25 Feabhra 2023.

An tOllamh Deirdre Madden

Tá os cionn scór bliain caite ag an Ollamh Madden ag obair i róil éagsúla i réimse an chúraim sláinte. Tá sí ina hOllamh i Scoil an Dlí ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh faoi láthair, agus tá sí ag múineadh modúl ar dhlí an leighis, eitic agus rialáil an cúraim sláinte le fada an lá. Tá eolas agus tuiscint fhairsing aici ar chóras chúram sláinte na hÉireann agus ar phrionsabail rialála an chúraim sláinte ó dhearcadh dlí agus eiticiúil. Bhí an tOllamh Madden ina cathaoirleach chomh maith ar an gCoimisiún um Shábháilteacht Othar agus um Dhearbhú Cáilíochta (2007) a rinne moltaí maidir le feabhsúcháin leis an gcóras sláinte.

An Dr James Kiely

Tá an Dr Kiely ina iar-Phríomhoifigeach Leighis (1997-2008) sa Roinn Sláinte agus dá réir sin tá léargas uathúil aige ar an gcaoi a oibríonn an córas sláinte ag gach leibhéal. D’fheidhmigh sé chomh maith mar Chomhairleoir Beartais Sláinte le Clár Cúnamh na hÉireann de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha, bhí sé ina Chathaoirleach ar Bhuanchoiste oifig na hEorpa den Eagraíocht Dhomhanda Sláinte i gCóbanhávan, agus ina chomh-Chathaoirleach ar an Ireland / Northern Ireland/USA Cancer Consortium.

Tá sé ina Leas-Chathaoirleach ar bhord Ospidéal Thamhlachta faoi láthair.

An tUasal Enda Connolly

Bhí an tUasal Connolly mar Phríomhfheidhmeannach ar an mBord Taighde Sláinte ó 2008-2014. Roimhe sin, fuair sé os cionn 15 bliana taithí mar chomhalta d’Fhoireann Bainistíochta Feidhmeannaigh IDA Ireland. Bhí an tUasal Connolly bainteach le déanaí i raon post comhairliúcháin straitéisigh do chomhlachtaí poiblí thar lear. Tá sé ina Chathaoirleach (Ainmnithe) faoi láthair ar Ospidéal Beaumont.

An tUasal Caroline Spillane

Tá an tUasal Spillane ina Ard-Stiúrthóir ar Engineers Ireland. Ó 2010-2015, bhí sí ina Príomhfheidhmeannach ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis áit ar threoraigh sí obair ar rialáil, monatóireacht agus maoirsiú cleachtóirí leighis, cleachtas leighis agus oideachas agus oiliúint leighis. Roimh an gceapachán sin, bhí ról ag an Uasal Spillane mar Stiúrthóir Náisiúnta Cúnta le FSS agus ina Príomhfheidhmeannach ar an nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime (2006-2009).   Stiúrthóir Cairte is ea an tUasal Spillane, tá Céim Mháistreachta aici sa Chumarsáid agus is céimí eacnamaíochta as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh í.