Clár Fógraí

Ceapacháin leis an mBord Taighde Sláinte

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar an mBord Taighde Sláinte. Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 18 Eanáir 2018 go dtí an 17 Eanáir 2023.

An tOllamh Tom Fahey

Ollamh le Cleachtas Ginearálta in RCSI agus Príomhthaighdeoir le hIonad um Thaighde Príomhchúraim HRB (www.hrbcentreprimarycare.ie) is ea an tOllamh Fahey. Bhain sé céim amach i 1986 in UCD, chuaigh sé faoi oiliúint Cleachtas Ginearálta agus Míochaine Sláinte Poiblí sa RA. Bhí poist acadúla aige i scoileanna míochaine Oxford (Léachtóir), Bristol (Léachtóir Sinsearach) agus Dundee (Léachtóir) Baineann a shuim taighde le míochaine fianaise-bhunaithe, sábháilteacht drugaí, éagsúlacht i gcleachtadh míochaine agus cúram cuí.

An Dr Máiréad Harding BDS, MFGDP(UK), MDPH, PhD, PgDipTLHE

Léachtóir sinsearach i sláinte phoiblí fiaclóireachta i Scoil Fiaclóireachta Ollscoil Chorcaí (UCC), máinlia fiaclóireachta sinsearach le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Leas-Stiúrthóir Ionad na Seirbhísí Taighde in UCC is ea an Dr Harding Tá sí ina comhordaitheoir cláir faoi láthair le Fluoride and Caring for Children’s Teeth (FACCT), comhoibriú sé bliana idir UCC agus seirbhísí fiaclóireachta FSS le maoiniú ón mBord Taighde Sláinte (FACCT: https://www.ucc.ie/en/ohsrc/research/facct/). Céimí BDS (NUI) ó UCC is ea Mairéad, agus fuair sí a Máistreacht i Sláinte phoiblí Fiaclóireachta (MDPH) agus PhD i bhFiaclóireacht ó UCC chomh maith. Áirítear lena réimsí taighde fluairídí agus sláinte, eipidéimeolaíochta agus taighde seirbhísí sláinte.

An Dr Susan Steele

Is í an Dr. Susan Steele (PhD, MBA, MEd, BSc) cathaoirleach feidhmiúchán agus Príomhfheidhmeannach an Údaráis um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA) ó 2013. Oibríonn an Dr. Steele leis an bhfoireann shinsearach bhainistíochta ag soláthar barr feabhais san SFPA trí mheascán de cheannaireacht, tiomantas agus treoir shoiléir agus a chinntiú go leanann fostaithe an SFPA, mar ghairmeoirí a bhfuil meas orthu agus a bhfuil réimse leathan de scileanna agus taithí acu, d’ár n-acmhainní mara a chosaint. Is de bhunadh Bhaile Chaisleáin Bhéara í an Dr. Steele agus chinn sí trí bliana d’aois go mbeadh sí ina bitheolaí mara. Tá paisean aici don mhuir ó shin. D’oibrigh sí i gceapacháin acadúla agus san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí freisin. Bhain an ceapachán is déanaí aici le forbairt ar Lárionad Forbartha Bhia Mara BIM mar Cheann Nuálaíochta.

Cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar Chathaoirleach ar an mBord Taighde Sláinte. Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 5 Feabhra 2018 go dtí an 4 Samhain 2020.

An tOllamh Jane Grimson

Bhain an tOllamh Grimson céim amach san Innealtóireacht ó Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, agus ina dhiaidh sin bhain sí máistreacht agus dochtúireacht amach sa Ríomheolaíocht ó Ollscoileanna Toronto agus Edinburgh, faoi seach. D’fhill sí ar Choláiste na Tríonóide mar léachtóir i 1980 áit a raibh sí mar Dhéan Innealtóireachta, Pro-Dhéan Taighde agus Leas-Phrapast.

Ó 2006, bhí sí ar iasacht mar Stiúrthóir Eolas Sláinte agus ansin mar Phríomhfheidhmeannach Gníomhach den Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte. D’fhoilsigh sí go forleathan i réimse na fáisnéisíochta sláinte agus threoraigh sí roinnt tionscadal taighde le maoiniú náisiúnta agus AE go príomha i réimse na dtaifead sláinte leictreonach. Bhronn OÉ Gaillimh Dochtúireacht Dlíthe oinigh uirthi in 2017 mar aitheantas ar a méid a chuir sí le cur chun cinn comhionannas inscne san ardoideachas agus san innealtóireacht.

Bhí an tOllamh Grimson ina Uachtarán ar Innealtóirí Éireann, ar Acadamh Innealtóireachta na Éireann, ar an gCumann Ríomheolais Sláinte agus ar Chumann Ríomhairí na hÉireann tráth freisin. Tá sí ina ball agus ina Leas-Uachtarán ar Acadamh Ríoga na hÉireann agus ina comhalta den Acadamh Ríoga Innealtóireachta. Bhí sí ina cathaoirleach ar na gComhairle um Thaighde in Éirinn don Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (An Chomhairle um Thaighde in Éirinn anois) ó 2005-2010. Tá an tOllamh Grimson ina comhalta boird ar an mBord Taighde Sláinte ó mhí na Samhna 2015.