Clár Fógraí

Ceapacháin le Comhairle na nDochtúirí Leighis

Tá na daoine seo a leanas athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018 tar éis dóibh ainmniúchán a fháil mar seo a leanas:

  

An Dr John Barragry – Athcheapadh tar éis do Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann é a cheapadh

Is Lia Comhairleach é an Dr Barragry agus céimí leighis ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Áirítear lena cháilíochtaí leighis iarchéime M.D. (NUI), FRCP (Lond.), FRCPI.

Tar éis oiliúint iarchéime ag an Royal Hospital London, ceapadh in Lia Comhairleach é ag King’s College Hospital, London, áit a raibh sé ina Léachtóir Sinsearach sa Leigheas freisin. D’fhill sé níos déanaí ar Bhaile Átha Cliath mar Lia Comhairleach in Ospidéal na Mí, Ospidéal Adelaide agus ina dhiaidh sin in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta. Ansin, bhí sé ina Stiúrthóir ar an Roinn Inchríneolaíochta agus Diaibéitis, ina Stiúrthóir Cliniciúil ar Sheirbhísí Leighis agus in Phríomhstiúrthóir Cliniciúil.

Is iad réimsí na hInchríneolaíochta agus an Diaibéitis a réimsí sainspéise cliniciúla.

Tá taighde saotharlainne agus cliniciúil déanta aige, go háirithe i réimsí na meitibileachta Vitimín D agus galair tíoróidigh agus d’fhoilsigh sé sna réimsí seo agus i réimsí eile na hinchríneolaíochta. Bhí sé ina chathaoirleach ar Rannóg Diaibéitis Chumann Inchríneach na hÉireann, ar Ghrúpa Forbartha na Seirbhíse Diaibéitis, ar Chumann Bitheolaíochta Bhaile Átha Cliath agus ina rúnaí eagraithe don Chumann Taighde Leighis. Tá sé ina Ghobharnóir agus ina leaschathaoirleach bunaithe ar Chumann na Mí.

Bhí sé ar Bhoird Rialachais roinnt mhaith ospidéal, lena n-áirítear Ospidéal na Mí, Ospidéal Ollscoile Thamhlachta agus Ospidéal Shliabh Chairmeil, áit a raibh sé ina chathaoirleach freisin ar na Boird Leighis mar aon le Boird choistí éagsúla. Bhí sé ina stiúrthóir leighis agus neamhfheidhmeannach ar Bhord BUPA Ireland.

Tá sé ina chomhalta de Chomhairle na nDochtúirí Leighis ó 2013 agus den Chomhairle Fiaclóireachta ó 2015.

Comhlach Sinsearach ar Chomhairle Ríoga Lianna na hÉireann, bhíodh sé ina Scrúdaitheoir, ina Chinsire agus ina Leasuachtarán ar an gColáiste, agus rinne sé ionadaíocht thar ceann RCPI ar an gComhchoiste don Ardoiliúint Leighis ag an Royal College of Physicians, London, agus ar an National Clinical Assessment Service (An Ríocht Aontaithe)

 

An tUasal Vicky Blomfield – Athcheaptha tar éis ainmniúchán a fháil ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA)

Tá taithí leathan ag an Uasal Blomfield i seachadadh seirbhísí, rialáil seirbhísí, ráthaíocht cáilíochta ar fud na hearnála corparáidigh, bainistiú riosca agus próisis iniúchadh inmheánach.

Cháiligh sí mar oibrí sóisialta i 1991 i Manchester agus tá BA Onóracha (Oxon) aici sa Bhéarla agus sa litríocht, tá Dioplóma aici sa Riarachán Sóisialta (Manchester), MSc i mBainistíocht Seirbhísí Sláinte (TCD) agus Ard-Dioplóma i gCoireacht Chorparáideach, an Bhóna Bháin agus Rialála (Óstaí an Rí).

Tar éis di oibriú mar oibrí sóisialta i seirbhísí cosaint leanaí agus leasa i Sasana agus in Éirinn, bhog Vicky chuig an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) in 2008. Bhí sí freagrach as dearadh agus forfheidhmiú an chur chuige measúnaithe iniúchta le haghaidh rialáil na n-ionad sainithe do dhaoine scothaosta. Ina dhiaidh sin, threoraigh sí foireann rialála a chláraigh agus a rinne monatóireacht ar thithe altranais.

Ceapadh ina Ceannaire í ar Rialáil Seirbhísí Leanaí in 2013 agus sheachaid sí na chéad iniúchtaí um chosaint agus leas leanaí sa stát.

Le déanaí, ceapadh ina Ceannaire ar fheidhm Cháilíochta HIQA í. Mhéadaigh sí córas bainistíochta cáilíochta HIQA agus tá suim ar leith aici i mbainistíocht riosca agus feabhsú cáilíochta. Tá léachtóireacht agus cur i láthair déanta ag Vicky ar fheidhm rialála HIQA.

 

An Dr Rita Doyle – Athcheaptha tar éis ainmniúchán a fháil ó Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann

Cáilíochtaí:

 • MB., B.Ch.,B.A.O.,D.C.H., (UCD)
 • M.I.C.G.P, DIP IN C.B.T.
 • Teastas i gCúram Diaibéitis

Taithí:

 • Dochtúir Teaghlaigh ar feadh os cionn tríocha bliain
 • Cathaoirleach ar Bhord Cinsirí ICGP – 3 bliana
 • Teagascóir in C.M.E. – ICGP > 10 mbliana
 • Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta ar CME in ICGP ar feadh > 5 bliana
 • Uachtarán ICGP 2011-2012
 • Ionadaí ICGP ar gCoiste Comhairle Imdhíonachta Náisiúnta le > 10 mbliana lena n-áirítear aistriú na hImdhíonachta sa Chleachtadh Ginearálta.
 • Post Lánaimseartha Reatha mar Dhochtúir Teaghlaigh i mBré Co. Chill Mhantáin. Cleachtadh dhá dhochtúir go leith le hAltra

Próifíl an Chleachtaidh:

 • Timpeall 5,000 othar – le timpeall 1000 othar GMS agus an chuid is mó díobh sin os cionn seachtó bliain d’aois
 • Cathaoirleach ar an gCoiste Stiúrtha Náisiúnta don oiliúint iarchéime – ICGP
 • Comhalta de Choiste Rialachas Oideachais an ICGP
 • Oiliúnóir Dochtúirí Teaghlaigh TCD – oiliúint iarchéime sa Chleachtadh Ginearálta
 • Pósta le cúigear clainne, triúr garchlainne agus madra.

Suimeanna Reatha:

 • Oiliúint agus Oideachas Iarchéime
 • Bainistíocht Struis i ngairmithe chúram sláinte
 • agus in othar trí Chuir Chuige Aireachais.

Caitheamh aimsire:

 • Siúlóid sléibhe,
 • cócaireacht
 • agus gairneoireacht

 

An tUasal Mary Duff – Athcheaptha ag an Aire Sláinte 

Ainmní Aireachta

Tá an tUasal Duff ina haltra agus ina cnáimhseach cláraithe. Ceapadh í ina hOllamh Comhlach Taca, Roinn an Léinn Altranais in UCD in 2010.

Áirítear lena cáilíochtaí gnó MBA i mBainistíocht Chúram Sláinte ó Scoil Ghnó Smurfit, UCD, Baile Átha Cliath.

Tá os cionn 25 bliana taithí aici mar Stiúrthóir Altranais ag oibriú ag leibhéal corparáideach i ngéarospidéil agus in ospidéil phobail in FSS agus i nGrúpa Chúram Sláinte Naomh Uinseann. Threoraigh sí ullmhú rathúil do mheasúnú foirmiúil an Chomhchoimisiúin Idirnáisiúnta ar Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann (SVUH) in 2013. Tá saineolas suntasach faighte aici sa bhainistíocht athraithe, cháilíochta agus riosca trí fhorbairt agus trí fhorfheidhmiú go leor seirbhísí nuálacha agus clár oideachais.

I rith a gairme beatha, ghlac sí páirt in go leor grúpaí straitéiseacha náisiúnta cosúil le: Athbhreithniú ar Chláir Fochéime Altranais agus Cnáimhseachais; Grúpa Athbhreithnithe um Oideachas Céimithe; an Coimisiún ar Shábháilteacht Othar agus Ráthaíocht Cáilíochta; Plean Straitéiseach do Sheirbhísí Géarospidéil.

In 2017, cheap Cuallacht Shiúracha na Trócaire í mar chathaoirleach ar Catherine McAuley House, ar an mBord Comhairleach agus ar Theach Téarnaimh Beaumont. Le déanaí, ceapadh í ar Bhord Stiúrthóirí Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn.

Tá sé lárnach ina cuid luachanna go bhfaigheann othair agus a dteaghlaigh cúram ó fhoireann ardinniúil i dtimpeallacht tiomanta a luachanna, le cúram d’ardchaighdeáin agus atruach.

 

An tOllamh Fidelma Dunne, MD PhD MMedEd. – Athcheaptha tar éis ainmniúchán a fháil ó Chomhairle Scoileanna Leighis na hÉireann

Tá Ollúnacht Phearsanta ag an Ollamh Dunne sa Leigheas agus tá sí ina hInchríneolaí Comhairleach ag Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe. Fuair sí a céim leighis ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG), a MD ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a PhD ó Ollscoil Birmingham sa Ríocht Aontaithe agus tá Máistreacht san Oideachas Leighis aici ó Ollscoil Dundee in Albain chomh maith le Máistreacht sa Taighde Cliniciúil ó ÓEG. Bhí sí ina Ceann ar Scoil an Leighis ag OÉG (2009-2013) agus tá clár taighde gníomhach aici le > 200 foilseachán agus >15 milliún euro d’ioncam taighde mar Phríomhiniúchóir, comhiniúchóir agus comhoibrí.

Is é an réimse spéise taighde is mó atá aici réimse an toirchis agus an diaibéitis. Déanann a grúpa taighde roinnt staidéar mar chuid den chlár ATLANTIC DIP ag díriú orthu seo a leanas;

 • Torthaí Toirchis i mná le Diaibéiteas Cineál 1 agus Cineál 2
 • Cúram réamhthoirchis (PPC)
 • Próiseas a tseachadta cúram don Diaibéiteas roimh, i rith agus tar éis toirchis
 • Scagthástáil do GDM
 • Mínormáltachtaí leanúnacha glúcóis tar éis GDM
 • Diaibéiteas Cineál 2 a chosc
 • Géineolaíocht an GDM
 • Tionchair shíceasóisialta an GDM
 • Measúnú eacnamaíoch an GDM

Anuas air sin, tá/bhí sí páirteach i staidéir il-lárnacha e.g. staidéar DALI a fuair maoiniú FP7 Eorpach chun Vitimín D agus idirghabháil nós maireachtála a úsáid chun GDM a chosc, staidéar CONCEPTT ag féachaint ar mhonatóireacht glúcóis leanúnach (CGM) sa Diaibéiteas Cineál 1 sa toircheas, staidéar EXPECT ag scrúdú inslin nua sa Diaibéiteas Cineál 1 sa Toircheas agus EVOLVE – clár ban Eorpach le Diaibéiteas Cineál 1 agus Cineál 2 agus cóir leighis á chur orthu le hinslin i rith toirchis. Ceadaíonn rannpháirtíocht idirnáisiúnta do mhná le Diaibéiteas in Éirinn rochtain a fháil ar chóireálacha agus nuálaíochtaí nua chun torthaí toirchis do na mná seo a fheabhsú. Le déanaí, bhunaigh an tOllamh Dunne an triail chliniciúil EMERGE ina scrúdaítear úsáid meatfoirmin chun GDM a chóireáil. Tá sé seo maoinithe ag an HRB.

Tá an tOllamh Dunne gníomhach san oideachas fochéime agus iarchéime trí Choláiste an Altranais Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus ag Coláiste Ríoga na Lianna (RCPI).

Post a bhí aici le 15 bliana anuas;

 • Cathaoirleach ar Bhord Alumnas OÉG (2004-2007)
 • Comhalta d’Údarás Chomhlacht Rialaithe OÉG (2 Théarma)
 • Ceann ar Scoil an Leighis in OÉG (2009-2013)
 • Cathaoirleach ar Choiste Athbhreithnithe an Churaclaim i Scoil an Leighis OÉG
 • Cathaoirleach ar Bhord Feidhmeannach Scoil an Leighis OÉG (2009-2013)
 • Cathaoirleach ar Choiste Scrúdaithe RCPI (2009-2013)
 • Déin na Scrúdaithe RCPI (2004-2007)
 • Comhlach Sinsearach ar Chomhairle RCPI (2009-2013)
 • Comhalta ICHMT (2009-2013)
 • Cathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach RCPI ar an Diaibéiteas (2010-2013)
 • Comhalta coiste ar Chomhairle na nDéan (CDFMSI)(2009-2013)
 • Uachtarán ar an International Association of Diabetes in Pregnancy Study Groups (IADPSG) 2016-2020.
 • Scoláire Fullbright 2014-2015, Ollscoil Columbia, Nua Eabhrac.

 

An tOllamh Mary Leader, MD, FRCPath, FRCPI, FFPath RCPI, Dch, LRCP & SI – Athcheaptha tar éis ainmniúchán a fháil ó Chomhairle Scoileanna Leighis na hÉireann

Ollamh le Paiteolaíocht/Histeapaiteolaí Comhairleach is ea an tOllamh Leader ag Ospidéal Beaumont agus RCSI agus tá sí ina cathaoirleach ar an Roinn Paiteolaíochta ag RCSI. Tá suim ar leith aici sa Liomfóma agus sa Paiteolaíocht Fíochán Bog. Tá sí ina hIonadaí don Scoil Leighis ar Chomhairle na nDochtúirí Teaghlaigh faoi láthair.

Chaith an tOllamh Leader sé bliana faoi oiliúint sa Histeapaiteolaíocht i Londain sular fhill sí ar Bhaile Átha Cliath i 1987 chuig Ospidéal Richmond mar Ollamh le Paiteolaíocht/Histeapaiteolaí Comhairleach. Bronnadh Tráchtas MD uirthi as a cuid taighde ar sharcómaí fíochán bog.

Tá sí mar Uachtarán faoi láthair ar an Rannóg Briotanach den International Academy of Pathology. Tá sí anois nó bhí sí orthu seo a leanas freisin: Uachtarán ar an Irish Society of Surgical Pathology, Cathaoirleach ar Rannóg an Leighis Saotharlainne ag Ospidéal Beaumont, Comhalta Boird agus Leasuachtarán ar Chumann Comhairleoirí Ospidéal na hÉireann, Comhalta Boird ar METR (Grúpa Oiliúna agus Taighde an Oideachais Leighis), Comhalta de Chomhairle na nOspidéal, Comhalta Boird den CAAC (Consultants Appointments Application Committee), Comhalta Boird de Dhámh na Paiteolaíochta (RCPI), agus Ionadaí na hÉireann ar an Pathological Society of Great Britain and Ireland.

Tá taithí aici freisin mar chomhalta coiste ar an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse, Meitheal Oibre na Scagthástála Ceirbhacs Náisiúnta, Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht agus Theicneolaíocht, Fo-choiste Oideachais Dhámh Phaiteolaíochta na hÉireann, Cumann um Thaighde Ailse na hÉireann, an Irish Society of Gastroenterology agus an Irish Association of Clinical Cytology.

Le blianta fada thar ceann an RCSI, thaisteal sí chuig an Afraic fho-Shahárach chun oideachas a chur ar fáil sa Phaiteolaíocht do mháinlianna sinsearacha Afracacha mar cuid de chlár COSECSA (College of Surgeons of Eastern Central and Southern Africa) a threoraigh an RCSI. Ag an RCSI, tá an tOllamh Leader freagrach as oideachas agus measúnú paiteolaíochta 350 mac léinn leighis in aghaidh na bliana i gClár Leighis Fochéime RCSI, Baile Átha Cliath agus cuireann sí ceannaireacht agus oideachas paiteolaíochta ar fáil do Scoileanna Leighis an RCSI in Perdana, an Mhalaeisia agus Bairéin. Tá lear mór foilsithe aici.

Anuas ar a tiomantais acadúla, taighde agus oideachais, cleachtann an tOllamh Leader mar Histeapaiteolaí Comhairleach ag Ospidéal Beaumont agus ag Clinic na Carraige Duibhe. Áirítear anseo cleachtas diagnóiseach, oideachas iarchéime agus meantóireacht, etc.

 

An tUasal Tom O’Higgins BA MSc FCA AITI MCIPD – Athcheaptha ag an Aire Sláinte

Ainmní Aireachta

Bhí an tUasal O’Higgins ina chomhpháirtí ag PwC ó 1970 go 2000. Comhlach de chuid Cuntasóirí Cairte Éireann; bhí sé ar a Chomhairle ó 1984 go 1993 agus bhí sé ina Uachtarán i 1991/92.

Is céimí é ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Sheffield Hallam Business School, agus is Máistir-Chóitseálaí é ó Middlesex University, tá sé ina chomhalta den Irish Taxation Institute, den an Institiúid Chairte um Fhorbairt Pearsanra agus den Institiúid Stiúrthóirí.

Speisialtóir é i rialachas corparáideach, tá léachtóireacht fhairsing déanta aige ar rialachas agus ar éifeachtacht bhoird agus tá athbhreithnithe déanta aige i gcomhlachtaí stáit, cuideachtaí príobháideacha, ospidéil agus eagraíochtaí seach-bhrabúsacha. Bhunaigh sé Praesta Ireland, an gnólacht feidhmeannach cóitseála agus meantóireachta.

Bhí sé ina stiúrthóir ar Concern Worldwide agus a fhochuideachta RA agus SAM ó 1997 go 2008, agus ina Chathaoirleach ó 1999 go 2003. Bhí sé ina stiúrthóir ar AMK Cambodia, cleamhnaí micrea-airgeadais Concern ó 2003 go 2014, agus ina Chathaoirleach ó 2004 go 2010. Bhí sé ina Choimisinéir ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine ó 2001 go 2011.

Bhí sé ina stiúrthóir ar Ospidéal Ollscoile an Choim do Mhná agus do Naíonáin, agus ina chathaoirleach ó 2003 go 2007, agus ina stiúrthóir ar Ospidéal Thamhlachta ó 2011 go 2014. Bhí sé ina chomhalta de Choiste Rialachais Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann, ina iontaobhaí ar an Holocaust Education Trust Ireland ó 2002 go 2016, agus tá sé ina stiúrthóir ar roinnt cuideachtaí príobháideacha. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an bhFeachtas Older and Bolder ó 2006 go 2010.

Tá sé ina chathaoirleach ar choistí iniúchta FSS agus/nó ina chomhalta den choiste iniúchta ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann. Bhí sé mar chathaoirleach ar choistí iniúchta sa Roinne Oideachais agus Eolaíochta, sa tSeirbhís Chúirteanna, ag Oifig an DPP, ag Oifig an Ard-Aighne ag Tithe an Oireachtais, ag an gCoimisiúin um Rialáil Fuinnimh, ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, ag Concern Worldwide agus ag comhlachta poiblí agus ranna rialtais eile.

 

An tUasal Catherine McKenna – Athcheaptha tar éis ainmniúchán ó Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU)

Tá an tUasal McKenna ina céimí ón College of Radiographers, Londain (DCRT) agus gairm bheatha aici le níos mó ná cúig bliain is tríocha anuas sa tseirbhís shláinte phoiblí, agus taithí leathan aici i réimse ról agus speisialaithe ó leibhéal cliniciúil go bainistíochta. Faoi láthair, tá post aici mar Stiúrthóir na Seirbhísí Teiripe Raideolaíochta ag Líonra Oinceolaíocht Radaíochta Naomh Lúcais, Baile Átha Cliath. Sa ról seo, cuireann sí ceannaireacht straitéiseach agus cliniciúil ar fáil agus mar thoradh air sin feictear seachadadh éifeachtach, le cáilíocht ráthaithe agus othar-láraithe de sheirbhísí oinceolaíocht radaíochta ar fud SLRON. Tá cuntas teiste cruthaithe aici i bhforfheidhmiú pleananna straitéiseacha agus sprioc-amlínte a bhaint amach.

Tá sí ina comhalta de Bhord Stiúrtha Institiúid um Thaighde Ailse Naomh Lúcás (SLICR), arb é an príomhchuspóir atá acu taighde san oinceolaíocht radaíochta a chothú agus a thacú, ag oibriú go comhoibritheach le hinstitiúidí acadúla agus taighde eile.

Tá sí ina Ceannaire Cliniciúil Náisiúnta do Theiripeoirí Radaíochta agus ról lárnach aici mar chomhairleoir leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse, mar chathaoirleach ar an ngrúpa RTSM Náisiúnta, agus chuir sí chun cinn cleachtais oibre chaighdeánaithe, maitrís inniúlachta, agus cleachtais fianaise-bhunaithe sa radaiteiripe. Mar chomhalta de Bhord an Chláir Náisiúnta don Oinceolaíocht Radaíochta (NPRO), tá sí páirteach i bpleanáil do leathnú amach anseo a seirbhísí Radaiteiripe in Éirinn, ag tabhairt ionchur do Phleananna Seirbhíse FSS, athbhreithnithe Príomhtháscaire Feidhmíochta (KPI), agus pleanáil fórsa saothair.

Is í ionadaí Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe í ar Chomhairle Ghairmithe Cúram Sláinte agus Sóisialta CORU, a bhfuil sé de shainchúram orthu, anuas ar rialachas corparáideach, caighdeáin chleachtais a fhorfheidhmiú do ghairmithe cláraithe, lena n-áirítear cóid iompair ghairmiúla agus eitic agus nósanna imeachta um Oiriúnacht Cleachtais a bhainistiú.

Tá sí mar bhall den Chomhlacht Gairmiúil ó bunaíodh é, agus tá Catherine mar Uachtarán faoi láthair ar Institiúid Radagrafaíochta agus Teiripe Radaíochta na hÉireann (IIRRT).

Suíonn sí ar Fhochoiste Náisiúnta Radaiteiripe FSS le sainordú chun comhairle a chur ar Aonad um Nochtadh Radaíochta Leighis (MERU) i réimsí an Tuairiscithe Eachtra agus Iniúchadh Cliniciúil Náisiúnta sa Radaiteiripe.

Tá inniúlacht chun cleachtais a chur chun cinn agus a fhorbairt, ról tacaíochta a fhorbairt agus cláir CPD, mar aon le cur chuige iomlánaíoch a chothú le cúram othair sa suíomh cliniciúil lárnach dá ról agus tá Catherine ag súil lena cuid scileanna agus eolais a chur i bhfeidhm agus mar chomhalta de Chomhairle na nDochtúirí Leighis.

 

 

Tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018 tar éis dóibh ainmniúchán a fháil mar seo a leanas:

 

An Dr John Hyland – Ceaptha tar éis ainmniúchán ó Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann

Tá an tOllamh Hyland ina Uachtarán ar Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn ó ghlac sé leis an oifig i Meitheamh 2016.  Tá sé ina Ollamh le Máinliacht Chliniciúil ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ina Máinlia Comhairleach, le suim speisialta sa Mháinliacht Colaireicteach, ag Ospidéal Naomh Uinseann ó 1982 go dtí an am i láthair.  I 1990, chomhbhunaigh an tOllamh Hyland an tIonad do Ghalar Colaireicteach ag Ospidéal Naomh Uinseann.

Tá an tOllamh Hyland aitheanta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta mar Cheannaire Cliniciúil, Taighde agus Oideachais. Bhí sé ina Uachtarán ar go leor grúpaí lena n-áirítear an Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland agus an Irish Society of Gastroenterology.

 

An tUasal Joe O’Donovan – Ceaptha thar éis ainmniúchán ón Private Hospitals Association

Is é an tUasal O’Donovan an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag Clinic na Gaillimhe. Tá sé ag obair ag Clinic na Gaillimhe ó 2005, i dtosach mar Phríomhoifigeach Airgeadais go dtí 2012 agus ansin ghlac sé le post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, agus chuidigh sé chun Clinic na Gaillimhe a fhás agus a fhorbairt mar cheann de na hospidéil phríobháideacha is fearr in Éirinn.

Faoi láthair, tá sé ina Chathaoirleach ar Chumann na nOspidéal Príobháideach, an comhlacht ionadaíoch d’earnáil na n-ospidéal a mhaoinítear go neamhspleách in Éirinn. Is é ainmní an Chumainn é le Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Tar éis B.Sc. a dhéanamh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, cháiligh sé mar Chuntasóir Cairte in 2001 fad is a bhí sé ag obair le Arthur Andersen. Bhí poist bhainistíochta shinsearacha éagsúla aige i roinnt tionscal in Éirinn agus thar lear. Bhain sé amach céim Mháistreachta ó Institiúid Bainistíochta na hÉireann agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath in 2011.

 

An tOllamh Marina Lynch – Ceaptha tar éis ainmniúchán ó Acadamh Ríoga na hÉireann

Tá an tOllamh Lynch ina Ollamh le Néareolaíocht Cheallach ag Institiúid Néareolaíochta Choláiste na Tríonóide, tar éis di céim a bhaint amach ag OÉ Gaillimh, agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD) áit ar bronnadh a PhD uirthi i 1980.  Rinne an tOllamh Lynch a cuid oiliúint iarchéime in King’s College London agus sa National Institute of Medical Research (Londain).  Ceapadh an tOllamh Lynch mar léachtóir san Fhiseolaíocht in TCD i 1992, fuair sí ardú céime chuig Ollamh Comhlach i 1999 agus chuig cathaoirleach pearsanta in 2006. Tá sí ag reáchtáil grúpa taighde rathúil ó 1992 i leith, agus mar chuid de sin bhí sí ina Príomh-Iniúchóir agus comhordaitheoir ar chúig chlár oiliúna PhD a mhaoinigh an Bord Taighde Sláinte agus an tÚdarás um Ard-Oideachas (2004-2016). Tá os cionn 220 páipéar eolaíochta foilsithe ag an Ollamh Lynch, agus bhí sí ina Léachtóir um Athbhreithniú Conway ag Acadamh Ríoga an Leighis in Éirinn agus bronnadh an bonn Airgid uirthi in 2006. Bronnadh Gradam Tom Connor do Thaighdeoir Oirirc sa Néareolaíocht uirthi in 2013 agus fuair sí Bonn Airgid i gCuid Cheantar na hÉireann den Chumann Bithcheimiceach in 2013 freisin.

Bhí an tOllamh Lynch ina comhalta a cheap Rialtas na hÉireann ar an gCoimisiún um Atáirgeadh Daonna Cuidithe agus ina Cathaoirleach Grúpa Oibre agus ina comhalta den ghrúpa dréachtaithe don tuarascáil dheiridh (2001-2005), ian comhata den Bhord (2001-2009), agus ina Stiúrthóir (2006-2009) ar Institiúid Néareolaíocht Choláiste na Tríonóide agus ina comhalta de Bhord Choláiste na Tríonóide (2005-2008).  Tá an tOllamh Lynch ina comhalta d’Ardú Céime Sinsearach in TCD le roinnt blianta agus bhí sí mar Leas-Leas-Seansailéar Propaist don athbhreithniú ar Sheirbhísí Comhionannais in TCD in 2014. Toghadh an tOllamh Lynch mar Chomhalta ar Acadamh Ríoga na hÉireann in 2009.

 

An tUasal Jim O’Sullivan – Ceaptha tar éis ainmniúchán a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Beathaisnéis le teacht.

 

An tUasal Teresa Bulfin – Ceaptha tar éis ainmniúchán a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tá an tUasal Bulfin ar scor anois óna post in FSS an Iarthair Láir in 2017 tar éis di beagnach 40 bliain seirbhís a thabhairt. I rith na tréimhse sin, chuaigh sí ar aghaidh tríd an eagraíocht óna ceapachán i dtosach mar Oifigeach Cléireachais chuig ról mar Bhainisteoir Oibríochtaí Sinsearach.

Tá réimse leathan taithí aici sna Seirbhísí Sláinte agus fuair sí an taithí sin trí oibriú i réimsí seirbhíse éagsúla agus trí róil bhainistíochta a bheith aici ag leibhéal láir agus sinsearach i Seirbhísí Géara, Meabhairshláinte, Daoine Scothaosta agus Míchumais. Bhí sí páirteach freisin i bhforfheidhmiú roinnt clár bainistíochta athraithe móra.

D’oibrigh sí ar feadh 17 mbliana i roinnt post sa Rannóg Acmhainní Daonna. Chríochnaigh sí cúrsa staidéir tríú leibhéal sa Bhainistíocht Acmhainní Daonna ag Ollscoil Luimnigh. Tá sí ina comhalta den Institiúid Chairte um Fhorbairt Pearsanra (CIPD) ó 1997. Tá taithí aici ag obair agus ag treorú i réimsí na hearcaíochta agus an roghnúcháin, na foghlama agus na forbartha, caidreamh foirne agus fostaí. Rinne sí ionadaíocht thar ceann na heagraíochta ag an gCúirt Oibreachais, os comhair an Choimisinéara Cearta, ag Éisteachtaí Comhionannais agus Éisteachtaí um Dhífhostú Éagórach.

I rith a gairme bhí suim ar leith aici i seachadadh sábháilte seirbhísí a chinntiú. Tá taithí aici i rialáil seirbhísí, rialachas, ráthaíocht cáilíochta, bainistiú riosca agus próisis iniúchadh inmheánach. Tá taithí shuntasach aici freisin ag déileáil le heachtraí tromchúiseacha agus athbhreithniú a dhéanamh orthu.

 

An Dr Maeve Moran – Ceaptha tar éis ainmniúchán a fháil ó Choláiste Síciatraithe na hÉireann

Bhain an Dr Moran céim amach ó OÉ Gaillimh.  Tar éis taithí dian a fháil go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, rinne sí speisialú sa tsíciatracht.  Tá an Dr Moran gníomhach i roinnt comhlachtaí gairmiúla. Tá sí ina comhalta de Choláiste Síciatraithe na hÉireann agus den Royal College of Psychiatrists, RA. Tá an Dr Moran ina Léachtóir Sinsearach Cliniciúil Oinigh le Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann. Mar dhéin comhlach speisialtóra, oibríonn an Dr Moran i gcomhar le Seirbhísí Meabhairshláinte Naomh Pádraig, Baile Átha Cliath. Áirítear le réimsí suime gairmiúla an Dr Moran oideachas agus eitic leighis, síciteiripe, agus measúnú, diagnóis agus cóireáil fadhbanna meabhairshláinte i ndaoine fásta i gcomhar le gairmithe meabhairshláinte eile.

 

An tOllamh Mary O’Sullivan – Ceaptha tar éis ainmniúchán a fháil ón Aire Oideachais agus Scileanna, tar éis comhairliúchán leis an Údarás um Ard-Oideachas

Tá an tOllamh O’Sullivan ina de Dhámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte, Ollscoil Luimnigh.  Bhí sí mar Dhéin ar an Dámh ar feadh dhá théarma (2008-2014). Mar chuid den ról sin, thacaigh sí le forbairt na Scoile um Iontráil Iarchéime Leighis ag Ollscoil Luimnigh, faoi chathaoirleacht Coiste Comhairleach GEMS agus thóg sí comhpháirtíochtaí le grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh.  Tá sí ina hoideoir múinteora ar feadh os cionn 30 bliain ag teagasc agus ag déanamh taighde sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada sular fhill sí ar Éirinn.  Chaith sí téarma ar an gComhairle Mhúinteoireachta (2016-2018) agus bhí sí ina cathaoirleach ar Ghrúpa Forbartha na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta don tsonraíocht agus don Chreat Sraithe Sinsearaí nua don Chorpoideachas.

 

John Murray – Ceaptha i ndiaidh ainmniúcháin ó Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)

Ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le feidhm ón 28 Meitheamh 2018

Chleacht John Murray mar Altraspeisialtóir Cliniciúil sa mheabhairshláinte (C.M.H.N) lonnaithe i Seirbhísí Meabhairshláinte Phort Láirge. Bhain John cáilíocht amach mar Altra Siciatrach Cláraithe sa bhliain 1982 ó scoil oiliúna altraí St. Otteran’s i bPort Láirge, le honóracha. Ina dhiaidh sin rinne John oiliúint mar Altra Ginearálta Cláraithe in Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge, agus bhain sé cáilíocht amach i 1985.

Sa bhliain 1986 bhog John go dtí an Ríocht Aontaithe, áit a d’oibrigh sé mar altra foirne san aonad géariontrálacha in Ospidéal Siciatrach Friern i dtuaisceart Londan agus bhí sé ina bhall den fhoireann a bhunaigh an chéad aonad meánslándála ag freastal ar othair fhóiréinseacha ó cheantar na Tamaise Thuaidh.

Sa bhliain 1988 rinne John Dioplóma sa chógaseolaíocht i ndámh altranais Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Le linn na 1990í d’oibrigh John mar staff foirne agus CNM1 agus CNM2 gníomhach le Seirbhísí Meabhairshláinte Phort Láirge, ag obair go príomha san aonad géariontrálacha nasctha le hOspidéal Réigiúnach Phort Láirge. I 1998 thosaigh John ag obair mar Altra Meabhairshláinte Pobail. Lean John dá spéis san oideachas leanúnach sa bhliain 1998 bronnadh an Dioplóma san Ardoideachas i bhForbairt Ghairmiúil san Altranas ó Ollscoil Uladh air.

Sa bhliain 2001, bronnadh B.Sc. (Onóracha) san Altranas ar John i ndiaidh dó a chuid staidéar a dhéanamh in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.

Ina dhiaidh sin arís chiaigh John ar aghaidh le staidéar ar dhéanamh do chéim mháistir i gColáiste Ríoga na Máinleá i mBaile Átha Cliath agus sa bhliain 2003 bronnadh MSc Altranas (Onóracha) air.

Tá neart ceardlanna agus seimineáir éascaithe ag John ar fud na tíre maidir leis an dea-chleachtas i dtaca le hinstealladh ionmhatánach agus tá roinnt alt piarmheasúnaithe foilsithe leis ar an ábhar sin, agus freisin maidir le himpleachtaí Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 d’altraí agus cnáimhsigh.

Sa bhliain 2008 thigha a phiaraí John mar ionadaí ar ghrád an Altra Bainisteora Cliniciúil san Altranas Meabhairshláinte ar an mBord Altranais. B’é John an chéad altra Meabhairshláinte Pobail a toghadh mar Leas-Uachtarán ar an mBord Altranais.

I dtoghcháin an Bhoird sa bhliain 2012, b’é John an t-aon bhall reatha a atoghadh, agus b’é a fuair an vóta ba mhó ar fud na tíre, agus thogh Baill an Bhoird arís é le bheith ina Leas-Uachtarán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

Le linn na tréimhse seo, in éineacht lena ról ionadaíoch mar Leas-Uachtarán, a d’áirigh cainteanna a thabhairt do ghrúpaí d’Altraí agus Cnáimhsigh agus do ghairmeoirí sláinte eile, cathaoirleacht ar an gcomhdháil bhliantúil, iniúchtaí cuairteanna ionaid a dhéanamh ar shuíomhanna meabhairshláinte agus altranais ghinearálta agus Institiúidí Ardoideachais, ceannas ar an gClár Ard-Chleachtóirí, agus rolladh amach náisiúnta an chláir “Luachanna san Altranas & Cnáimhseachas” i gcomhar leis an Roinn Sláinte agus an FSS, bhí ról rialachais ag John freisin.

Mar chuid den ról rialachais seo, bhí John ina bhall den Choiste Réamh-Imeachtaí agus den Choiste um Oiriúnacht don Chleachtadh (Ach na nAltraí 1985), agus den Choiste um Oiriúnacht don Chleachtadh (Acht na nAltraí agus na gCnáimhsithe 2011), agus é páirteach in iliomad de chruinnithe agus d’fhiosruithe PPC agus FTP.

Ina ról mar Leas-Uachtarán bhí John ina chathaoirleach ar neart éisteachtaí faoi Alt 58 (Éisteachtaí Éigeandála maidir le líomhaintí i dtaca le ‘Baol don Phobal’), Achomhairc i dtaca la hAischur ar an gClár, agus Éisteachtaí i dtaca le Pionóis.

Le linn na ndualgas sin, bhí caidreamh ag John le foirne dlí don Phríomhfheidhmeannach,  Cláraí agus na Meastóirí Dlí ceaptha.

Le linn a tionachta 10 mbliana chuaigh John faoi oiliúint i gcúrsaí rialachais (a chuir La Touche Training ar fáil) a chuimsigh ábhair éagsúla lena n-áirítear (ach nach raibh teoranta do): Pionós, Claonadh, Cosaint an Phobail, Caighdeáin, Léargas agus aiféala, coinníollacha a leagan agus Foilsiú.

I Márta na bliana 2016, bhí sé d’ónór ar John gur ceapadh é ina Chomhalta Teagaisc Oinigh le Dámh an Altranais agus an Chnáimhseachais i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn.

In Aibreán na bliana 2017, bronnadh Comhaltacht Oinigh ar John ó Dhámh an Altranais agus an Chnáimhseachais i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Seo í an onóir ia airde is féidir leis an dámh a bhronnadh, agus bronnadh í as Seirbhísí don Mheabhairshláinte.

I mí na Nollag 2017 chuir John a thionacht 10 mbliana i gcrích le Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).

 

 

Tar éis de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018:

 

An tUasal Alison Lindsay

Céimí staire agus polaitíochta ó UCD, glaodh Alison chun an Bharra i mí Iúil 1975. Ceapadh ina breitheamh ar an gCúirt Chuarda í i 1996 agus ar an gCúirt Choiriúil Speisialta in 2006. D’éirigh sí as mar bhreitheamh in 2016 agus tá sí ag obair faoi láthair mar idirghabhálaí agus eadránaí.

Mar bhreitheamh, ceapadh ina Cathaoirleach í ar an mBinse Fiosrúcháin maidir le héilliú Fola agus Táirgí Fola le Heipitíteas C agus HIV do dhaoine le haemaifilia. Eisíodh an tuarascáil seo in 2002.  I rith a cuid ama ag an mBarra, bhí sí ina leas-Chathaoirleach ar an mBinse um Dhífhostú Éagórach agus ina comhalta bunaidh den Bhinse Cúitimh um Heipitíteas C.

D’oibrigh Alison freisin ar roinnt coistí rialachais éagsúla do L’Arche, eagraíocht a thugann tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas intleachtach ionas gur féidir leo a gcumas a bhaint amach agus saol a chaitheamh le chéile i bpobal. Tá sí ina cathaoirleach faoi láthair ar a mBord Maoirseachta Idirnáisiúnta. Tá suim mhór ag Alison sna hEalaíona agus léann sí go leor.

 

An tUasal John Gleeson

Beathaisnéis le teacht.

 

An tUasal Paul Harkin

Céimí eolaíochta agus gnó le tríocha bliain taithí i dtimpeallachtaí Taighde agus Forbartha acadúla agus cógaisíochta, tá Paul Harkin ina Stiúrthóir ar Fhorbairt Straitéiseach ag Scoil an Leighis in UCD, post atá aige ó 2006. Tá sé freagrach as forbairt, forfheidhmiú agus measúnú ar phlean straitéiseach na Scoile mar aon le tionscnaimh forbartha straitéiseacha a bhainistiú.  Tá sé ina chomhalta d’Údarás Rialála an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ar a fhochoiste Airgeadais.  I rith a ghairme, d’oibrigh Paul le roinnt Scoileanna Leighis Éireannacha trí chomhoibrithe oideachais agus taighde. Roimh a ról reatha, bhí Paul ina Bhainisteoir Clár agus Oibríochtaí ag an Dublin Molecular Medicine Centre, ina Stiúrthóir Comhlach don Phleanáil Straitéiseach Ghnó ag Elan Corporation, ina Cheannaire ar an Eolaíocht Anailíseach ag Taighde Biteicneolaíochta Elan agus ina Cheannaire Foirne Taighde ag Glaxo Group Research.  Tá Máistreacht ag Paul sa Riarachán Gnó ó Scoil Chéimí Smurfit in UCD agus BSc san Eolaíocht Anailíseach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

 

 

Tá na daoine seo a leanas ceaptha/athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, tar éis do na cláraitheoirí iad a thoghadh chuig an ngairm, ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018. 

 

An Dr Anthony Breslin

Oibríonn an Dr Breslin mar Speisialtóir Míochaine Sláinte Poiblí (Galair Theagmhálacha agus Sláinte Chomhshaoil) FSS – Iarthuaisceart.

Cháiligh an Dr Breslin i nGaillimh. Tar éis dó oibriú i roinnt post san ospidéal, thug sé faoi oiliúint sa Mhíochaine Sláinte Poiblí in Obar Dheathain, Albain. D’oibrigh sé mar Lia-chomhairleoir in Stirling sular ghlac sé lena phost reatha.

Bhí sé mar chomhalta den Chomhairle roimhe seo idir 2013 agus 2018.  Sa tréimhse sin, bhí sé ina chathaoirleach ar an gCoiste um Clárúchán agus Cleachtas Leanúnach.  Bhí sé ina chomhalta de na coistí seo a leanas freisin: Iniúchadh, Straitéis agus Riosca, Ainmniúcháin agus Forbairt agus a Coiste Réamhimeachta (sheas sé anuas ón gcoiste seo nuair a toghadh ina Leas-Uachtarán é in Aibreán 2017).

 

An Dr Erica Maguire

Bhain an Dr Maguire céim Baitsiléir sa Dlí Sibhialta amach ó UCD in 2005 agus Céim Abhcóide amach ó Chumann Onórach Óstaí an Rí in 2006. Chleacht sí mar abhcóide ar feadh ceithre bliana agus ceapadh ina Comhalta Painéil Láithreoireachta í ag Binse Achomhairc Dídeanaí. Ansin, bhain sí céim Leighis Iontráil do Chéimithe amach ó Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn in 2014 agus tá sí ag tabhairt faoi Oiliúint Speisialtóra sa Síciatrach i mBaile Átha Cliath. Tá suim aici i gcoinneáil NCHDanna, oiliúint dlí-liachta agus cumhdach meabhairshláinte do gach oiliúnaí.

 

An Dr Tom Crotty

Bhain an Dr Crotty céim amach ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá sé ina Histeapaiteolaí Comhairleach ag Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann ó 1997 agus ina Ollamh Comhlach ag Scoil an Leighis UCD. Roimhe seo, bhí sé ina Stiúrthóir Oideachais, ina Chisteoir agus ina Rúnaí Onórach ag Dámh na Paiteolaíochta, ina Chathaoirleach ar an gCoiste Eitice agus Taighde Leighis agus ina Chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta Cliniciúil ag Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann. Faoi láthair, tá sé ina chomhalta de Phainéal Boird um Athbhreithniú Clárúcháin Chomhairle na nDochtúirí Leighis.

Toghadh an Dr Crotty ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis i gcatagóir na “Paiteolaíochta nó na Raideolaíochta”

 

An Dr Suzanne Crowe MB MSc FFARCSI FJFICMI

Tá an Dr Crowe ina Lia-Chomhairleoir sa Leigheas Dianchúraim Péidiatrach ag Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn (OLCHC). Is as Bré i gCo. Chill Mhantáin í ó dhúchas, cháiligh sí ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i 1995 agus tar éis di intéirneacht a dhéanamh ag Ospidéal Thamhlachta, thosaigh sí a cuid oiliúna iarchéime san Ainéistéise le Coláiste na nAinéistéisithe in Éirinn.

Nuair a chríochnaigh sí a cuid oiliúna san Ainéistéise agus sa Dianchúram in 2004, d’oibrigh sí mar Chomhlach sa Dianchúram Péidiatrach ag an Royal Children’s Hospital in Melbourne agus chríochnaigh sí a Máistreacht sa Chúram Imobráide.

Ansin, chuaigh sí chuig Ospidéal Thamhlachta i mBaile Átha Cliath, áit a raibh sí ina hAinéistéisí Comhairleach le suim speisialta sa Phéidiatraic ar feadh 9 mbliana. In 2014, ghlac sí le post san Ionad Dianchúraim Péidiatrach in OLCHC agus tá sí ina Stiúrthóir Leighis in PICU faoi láthair. Le 15 bliana anuas, chleacht sí freisin mar Ainéistéisí Comhairleach i gClinic na Carraige Duibhe, Clinic Hermitage agus Ospidéal Beacon.

Is iad na réimsí suime cliniciúla agus acadúla atá aice Staidéar Méala, Cúram Maolaitheach in PICU agus Tuirse Chomhbhá.

Bhí an t-ádh léi bheith ina Teagascóir Cliniciúil do Choláiste na nAinéistéisithe le 10 bliana anuas in Ospidéal Thamhlachta agus OLCHC, áit a ndearna sí meantóireacht agus ar thug sí spreagadh do go leor ainéistéisithe faoi oiliúint. Is scrúdaitheoir cliniciúil í do mhic léinn leighis sa bhliain deiridh staidéir, agus ina Léachtóir Sinsearach Péidiatrach le Coláiste na Tríonóide. Trí chomhoibriú lena comhghleacaithe, d’fhoilsigh sí os cionn 50 páipéar piarmheasúnaithe, caibidil leabhair agus léirmheas.

Tá súil aici a taithí ar chumarsáid agus eadráin le teaghlaigh i gcásanna strusmhara a thabhairt chuig a cuid oibre le Comhairle na nDochtúirí Leighis, áit ar mhaith léi cur le cur chun cinn an chúraim leighis sábháilte d’othair, agus tacaíocht do ról an chleachtóra leighis.

 

An Dr Aoife Mullally

Tá an Dr Mullally ina hObstrataí agus Gínéiceolaí Comhairleach ag obair ag Ospidéal Ollscoile na mBan agus Naíonán Coombe, Baile Átha Cliath agus ag an Ospidéal Réigiúnach Lártíre i bPort Laoise.  Bhain sí céim amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath i 1999 agus chríochnaigh sí Ardoiliúint Speisialtóra i dTuaisceart Shasana sular fhill sí ar Éirinn.  Mar Cheannaire Cliniciúil ar an mBarda Luí Seoil ag Ospidéal an Coombe, áiríodh lena réimsí spéise bainistíocht luí seoil agus breith ardriosca, mar aon le deacrachtaí luath-toirchis agus gínéiceolaíocht ógánaigh.  Tá sí páirteach go gníomhach i dtionscnaimh um Fheabhsúchán Cáilíochta, forbairt treoirlínte agus athbhreithniú ar dhrochimeachtaí.  Tá sí ina comhalta den Rannóg Chnáimhseachais agus den choiste um Bainistiú Riosca Cliniciúil.  Déanann sí teagasc ag leibhéal fochéime agus iarchéime agus tá leas ar leith aici i dtacú le speisialtóirí faoi oiliúint agus iad ag forbairt a gcuid ardscileanna bharda luí seoil.

 

An Dr Marcus de Brun MRNZCGP

Tá an Dr de Brun MRNZCGP ina Chleachtóir Ginearálta agus Aonair agus ritheann sé Cleachtas Teaghlaigh an Rois i gCo. Bhaile Átha Cliath ó 2010. Is céimí é ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; BA (Mod) Micribhitheolaíochta (1997). Tá sé ina chomhalta de Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn:  MB., BAO, BCh., LRCP&SI (2002) agus den Royal New Zealand College of General Practice: MRCGP 2009. Tá céim aige chomh maith sa Mhicribhitheolaíocht ó Choláiste na Tríonóide agus céim sa Bhéarla agus san Eolaíocht ag CSU Sacremento. Rinne sé intéirneacht ag OLL Droichead Átha agus d’oibrigh sé san Ionad Éigeandála ar feadh 18 mí.