Clár Fógraí

Ceapacháin do Bhord Ospidéal Thamhlachta

Cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Ospidéal Thamhlachta. Baineann na ceapacháin seo leis an téarma ón 13 Feabhra 2018 go dtí an 12 Feabhra 2021.

An tArd-Deagánach David Pierpoint, ar ainmniúchán Uachtarán Ospidéal Thamhlachta.

An tArd-Deagánach David Pierpoint. Rugadh David Pierpoint i 1956 agus cuireadh oideachas air ag Scoil Graiméir Eaglais Naomh Pádraig agus thug sé faoi bliain eile staidéir san eitic agus sa tsocheolaíocht ag Ollscoil Cambridge. Ceapadh é ina ard-deagánach ar Bhaile Átha Cliath in 2004 agus tá céim mháistreachta aige i mBainistíocht agus Ceannaireacht.

Tá ard-deagánach Bhaile Átha Cliath, de bhua a oifige, ina chomhalta ex officio ar go leor coistí agus bord ach toghadh chomh maith é ar roinnt eile. Déanann sé ionadaíocht chomh maith thar ceann Eaglais na hÉireann i ndomhan an chúram sláinte agus thar ceann na heaglaise go háisiúil agus go náisiúnta agus rinne sé ionadaíocht thar ceann an ard-easpaig ag go leor imeachtaí poiblí.  Faoi láthair, tá sé ar bhord Ospidéal an Rotunda, Ospidéal Thamhlachta agus bhí sé ina Shéiplíneach ag Ospidéal Naomh Séamas ó 1992 (24 bliana) agus lena thaithí sa tseirbhís sláinte chuir sé cáipéis bheartais thábhachtach ar fáil do FSS maidir le creidiúnú séiplínigh ospidéil.  Bhí David ar go leor coistí boird in Ospidéal Thamhlachta cosúil le bheith ina chathaoirleach ar an gcoise Iniúchta, ina chomhalta den choiste Airgeadais agus le déanaí ina chathaoirleach ar an gCoiste Rialachais. Tá an tArd-Deagánach Pierpoint freisin ina shéiplíneach leis an nGarda Síochána, post atá aige le 16 bliana anuas.  Tá sé ar an gcéad shagart chun an post seo a bheith aige agus rinne sé ionadaíocht thar ceann an fhórsa ag dhá ócáid thar lear ar a laghad mar aon le ag imeachtaí póilíneachta áitiúla agus náisiúnta.

Tá an-mheas air i gcúrsaí polaitiúla agus dlíthiúla mar gheall ar an déileáil leathan a bhí aige sa dá réimse. Bhain sé MA amach ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath in 2007 tar éis dó staidéar a dhéanamh ar an mBainistíocht i gColáiste na Naomh Uile ina ndearna sé staidéar ar Airgeadas, Acmhainní Daonna agus Ceannaireacht. Tá eolas forleathan ar a scileanna tréadacha, ag déileáil leis na meáin, a scileanna daonna agus a chumas riaracháin.

An tOllamh Anne-Marie Brady, ar ainmniúchán Bhord Choláiste na Tríonóide. 

Tá an tOllamh Anne-Marie Brady ina Ceann Scoile i Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Bhí sí ina Stiúrthóir roimhe seo ar Ionad na Tríonóide don Nuálaíocht sa Chleachtas agus sa Chúram Sláinte ar fead trí bliana agus ina Stiúrthóir ar Theagasc agus Foghlaim (Iarchéim) ar feadh ceithre bliana. Tá sí ina hAltra Ginearálta Cláraithe agus ina Teagascóir Altra Cláraithe. Tá os cionn 30 bliain de thaithí cleachtais chliniciúil, oideachais agus taithí i mbainistíocht altranais agus chúram sláinte ag Anne-Marie. Sular bhog sí chuig teagasc ag an tríú leibhéal, fuair Anne-Marie taithí fhairsing idirnáisiúnta ag obair mar altra cláraithe agus mar bhainisteoir chúram sláine i gcórais chúraim sláinte in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Mar gheall ar a taithí cliniciúil, taighde agus teagaisc, tá tuiscint shuntasach faighte ag Anne-Marie ar shaincheisteanna um sheachadadh seirbhíse sláinte i gcomhthéacs na hÉireann agus Idirnáisiúnta. Díríodh i dtaighde Brady ar fhorbairt feabhsúchán cáilíochta, córas agus lucht saothair i gcúram sláinte. Tá staidéir thaighde déanta aici i gcomhar le soláthraithe seirbhíse sláinte chun scrúdú a dhéanamh ar shaincheisteanna maidir le bearta torthaí a bhaineann le hothair, tomhas ualach oibre, forbairt cleachtais, sábháilteacht othair agus inniúlacht i measc oibrithe chúram sláinte. Tá staidéar náisiúnta déanta aici in Éirinn daoi thaithí aistrithe, coinníollacha oibre agus tosca a mbíonn tionchar acu ar choinneáil altraí céimithe. Le déanaí, bhain a cuid taighde le straitéisí malartacha le freagairt d’ualach an chúraim sláinte maidir le breoiteacht ainsealach. Tá measúnú náisiúnta agus ilsuímh den chúram comhtháite i ndáil leis an néaltrú á treorú aici. Tá sí ina heagarthóir agus ina comhúdar ar leabhar Ceannaireachta agus Bainistíochta i Seirbhís Sláinte na hÉireann.