Clár Fógraí

Ceapacháin do Bhord Grúpa Ospidéil an RCSI

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Ghrúpa Ospidéil RCSI.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 29 Nollaig 2017 ar feadh téarma trí bliana.

An tOllamh Helen Roche

Tá an tOllamh Helen Roche ina hOllamh iomlán le Cothú agus Géanómaíocht Chothaitheach i Scoil na Sláinte Poiblí, Fisiteiripe agus na hEolaíochta Spóirt sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá sí ina Déan Comhlach Taighde, Nuálaíochta agus Tionchair i gColáiste na nEolaíochtaí Sláinte agus Talmhaíochta ag UCD, mar aon le bheith ina Cathaoirleach ar an Scientific Advisory Board i gComhthionscnamh Cláir na hEorpa “Healthy Diet Healthy Life” agus ina Comhalta ar an International Union of Nutritional Sciences.

An tOllamh Anthony Cunningham

Tá an tOllamh Anthony Cunningham ina Stiúrthóir Leighis ar Chlinic na Gaillimhe faoi láthair, áit a bhfuil sé freisin ina Theagascóir Intéirneach do Ghréasán an Iarthuaiscirt. Tugann sé saineolas mar chleachtóir leighis ar Fhoirne Fiosrúcháin an Choiste um Oiriúnacht chun Cleachtais de chuid Chomhairle na nDochtúirí Leighis, agus ar Fhoireann Mheasúnaithe Suímh Cliniciúil Chomhairle na nDochtúirí Leighis do Réigiún an Deiscirt.

An tUasal Douglas Keatinge

Speisialtóir cumarsáide is ea an tUasal Keatinge a bhfuil an-taithí aige agus atá ina Stiúrthóir i gcleachtas corparáideach agus airgeadais PR Murray Consultants. Bhí sé ina cheann ar chaidreamh infheisteora agus ar fhorbairt chorparáideach do Digicel, ina chomhairleoir leis an UN, agus ina oifigeach cumarsáide le Oxfam. Bhí gairm rathúil i ngnó na hiriseoireachta aige chomh maith le RTÉ agus Bloomberg News.

An tUasal Enda Connolly

Ceapadh an tUasal Connolly mar Phríomhfheidhmeannach ar an mBord Taighde Sláinte in 2008, agus threoraigh sé an Bord ar feadh sé bliana. Roimhe sin, chaith Enda níos mó ná 30 bliain le IDA Ireland áit a raibh sé lárnach i bhforbairt Straitéis Taighde agus Forbartha na gníomhaireachta agus i bhforbairt réimse nua gnó móra i Seirbhísí Idirnáisiúnta agus Bogearraí. Tá sé ina Chathaoirleach Ainmnithe ar Bhord Ospidéal Beaumont.

An tOllamh Cathal Kelly

Ghlac an tOllamh Cathal Kelly le post mar Phríomhfheidhmeannach/Chláraitheoir ar Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn i mí na Nollag 2009. Céimí agus Comhalta de RCSI, bhí an tOllamh Kelly roimhe seo mar Dhéan ar Dhámh an Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte ó 2006 go 2009. Sular ceapadh é, bhí sé ina Lia-chomhairleoir Ginearálta agus ina Mháinlia Soithíoch agus suim ar leith aige sa mháinliacht insoithíoch in Ospidéal Beaumont. Tá sé ina chomhalta d’Institiúid Stiúrthóirí na hÉireann agus ina Stiúrthóir Cairte.

An Dr Maria Wilson Browne

Bhain an Dr Wilson Browne céim amach ó RCSI i 1988 agus chuir sí an scéim um Oiliúint Ghairmiúil do Dhochtúirí Teaghlaigh i gcrích in RCSI i 1994. Bhí cleachtas cliniciúil gníomhach ag an Dr Wilson Browne ansin i gCluain Dolcáin agus i mBaile Formaid ar feadh 22 bliain. Tá sí an-bhainteach i dteagasc i gColáiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann, agus tá sí ag cur oiliúint ar Dhochtúirí Teaghlaigh le níos mó ná 10 mbliana. Roimhe seo, bhí an Dr Wilson Browne ina Cathaoirleach ar an gcoiste Iniúchadh Rialachais sa Rotunda sular ghlac sí lena ról reatha mar Chathaoirleach ar Bhord an Rotunda.

An tUasal Donal de Buitléir

Tá an tUasal de Buitléir faoi láthair ag treorú meitheal machnaimh neamhspleách publicpolicy.ie. Bhí sé ina Chomhalta Boird ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ó 2005-2009. Roimhe seo, d’oibrigh sé in AIB Group agus i seirbhís phoiblí a hÉireann, agus bhí sé in Rúnaí ar an gCoimisiún um Chánachas. In 2017, cheap an tAire Sláinte é mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách chun scrúdú a dhéanamh ar chleachtas príobháideach a bhaint amach as ospidéil phoiblí.

An tUasal Colm McGrattan

D’imigh an tUasal McGrattan ar scor le déanaí ó AXA Insurance DAC, áit ar oibrigh sé ar feadh 19 mbliana agus go raibh sé ina Stiúrthóir Feidhmeannach agus ina chomhalta de Bhord AXA Insurance. Is Stiúrthóir Cairte é (CDir le IOD (an RA agus Éire) agus is Stiúrthóir Árachais Cairte é leis an Insurance Institute of Ireland.  Tá taithí na mbliana aige mar chomhalta de bhoird thráchtála agus charthanais éagsúla agus tá sé ina chomhalta den Institute of Personnel and Development.