Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann.

Rinne an tAire Sláinte na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann. Is don tréimhse ón 16 Bealtaine 2018 go dtí an 15 Bealtaine 2022 atá na ceapacháin seo.

An tUas. Shane McCarthy
D’athcheap an tAire an tUas. McCarthy chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann. Is Aturnae agus Nótaire Poiblí é a chónaíonn i gCloich na Coillte, Co. Chorcaí. Bhain sé céimeanna BCL, LLB agus MA amach as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá sé ina chomhalta de Chomhairle Ghinearálta Dhlí-Chumann na hÉireann agus den Choiste um Oiriúnacht do Chleachtadh de chuid an Dlí-Chumainn.

Chomh maith leis sin, d’fhóin Shane ar roinnt comhlachtaí rialála eile, lena n-áirítear an Bord um Ghearáin i gcoinne an Gharda Síochána agus an Bord Rialála d’Institiúid Ríoga na Suirbhéirí Cairte don Ríocht Aontaithe agus d’Éirinn. Ina theannta sin, d’fhóin sé mar Chathaoirleach ar an mBord um Chinsireacht Fhoilseachán.

An Dr Paul Gorecki
D’athcheap an tAire an Dr Gorecki chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann.

Tá léachtaí, comhairle agus foilseacháin tugtha go fairsing ag an Dr Gorecki maidir le hiomaíocht agus le rialáil, lena n-áirítear mar a bhaineann siad le praghsáil táirgí cógaisíochta, seirbhísí cógaslainne, agus cláir aisíocaíochta drugaí tríú páirtí i gCeanada agus in Éirinn. Is Cleamhnaí den Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta é agus is léachtóir páirtaimseartha é sa Roinn Eacnamaíochta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Dorothy Donovan Uas.
Roghnaíodh Dorothy Donovan Uas. ó phainéal de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

Tá taithí ceithre bliana déag ag Dorothy, LL.B, LL.M, Abhcóide, mar abhcóide ar cleachtadh agus chaith sí an-chuid den am sin ag déileáil le cásanna dlí rialála agus cásanna faillí gairmiúla.

Bhí sí ina Comhalta Comhairle de CORU (an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh) ón mbliain 2010 go dtí an bhliain 2013. Le linn na tréimhse sin, bhí sí ar an gCathaoirleach ar an gCoiste um Oiriúnacht do Chleachtadh agus ar an gCoiste Airgeadais agus bhí sí ina comhalta den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca.

Bhí Dorothy ina Leas-Chathaoirleach ar an mBinse Achomhairc Fostaíochta ar feadh 7 mbliana.

Fiona Walsh Uas.
Roghnaíodh Fiona Walsh Uas. ó phainéal de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

Is Comhairleoir Infheistíochta i gcuideachta caipitil fiontair eDot í Fiona. Chomh maith leis sin, fónann sí mar Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin ar Bhord ceithre eagraíocht. Idir an bhliain 2009 agus an bhliain 2014, bhí poist aici i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. D’fhóin sí mar Stiúrthóir Comhlach um Máinliacht agus ina dhiaidh sin mar Stiúrthóir Comhlach um Straitéis. Tá taithí ceannaireachta os cionn 20 bliain aici ar obair a dhéanamh san earnáil cúram sláinte, san earnáil oideachais agus san earnáil teicneolaíochta agus is innealtóir meicniúil í ag a bhfuil céim MBA as INSEAD agus Ard-Dioplóma i Rialachas Corparáideach.

Ó bhí an bhliain 2016 ann, tá Fiona ina comhalta de Bhord Sonas, an phríomhchuideachta in Éirinn a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine atá ag fulaingt foréigean baile. Tá sí ar an gcathaoirleach ar Fhochoiste Iniúchóireachta agus Riosca na cuideachta freisin. Anuas air sin, tá sí ina comhalta den Bhord agus den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca de chuid Ghníomhaireacht na Loch agus Skillnet Ireland.