Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Chomhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann don tréimhse ón 18 Meitheamh 2019 go dtí an 17 Meitheamh 2023:

Is cógaiseoir pobail é an tUas. Roy Hogan. Bhain sé céim amach as Ollscoil Strathclyde, Glaschú, sular chuir sé a oiliúint i gcrích leis an gCumann Náisiúnta Cógaiseoirí sa bhliain 1995.  D’oibrigh Roy mar chógaiseoir ionaid agus lánaimseartha i gclinic seirbhísí andúile i gCathair Bhaile Átha Cliath sula bhfuair sé a chógaslann féin mar éadáil i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2000. Oibrítear an chógaslann sin faoi bhranda Life Pharmacy. Tá Roy ag fónamh mar chomhalta den choiste cógaisíochta pobail de chuid Aontas Cógaisíochta na hÉireann le naoi mbliana anuas agus tá sé ina scairshealbhóir is bunaitheoir de Independent Life Pharmacy PLC (Life Pharmacy).

Is cógaiseoir pobail atá lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, é an tUas. Mark Jordan. Tá Mark ina bhall d’fhoireann Pharmabuddy, a sholáthraíonn acmhainní ar líne do chógaiseoirí. Tá sé ar an láithreoir do phodchraoladh Pharmabuddy freisin. Anuas air sin, scríobhann Mark colún míosúil as Gaeilge don iris Irish Pharmacist. Tá dúspéis aige san oideachas, sa tsláinte agus sa chothú.

Céimí cógaisíochta agus scoláire de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit ar chuir sé PhD i néar-chógaseolaíocht i gcrích, is ea an tOllamh Brian Kirby. Tar éis dó obair i bpost taighde iardhochtúireachta in Ollscoil Oxford, chuaigh sé isteach i bhfoireann Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn sa bhliain 2003. Ba ansin a bhunaigh sé an teagasc cógaseolaíochta laistigh den chéim BSc(Pharm) i Scoil na Cógaisíochta.  Tá méid ollmhór curtha aige leis an teagasc fochéime agus an teagasc iarchéime (MSc agus PhD) i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn.

Idir na blianta 2011 agus 2014, cuireadh ar iasacht é chuig Kuala Lumpur, an Mhalaeisia. Ba ansin a rannchuidigh sé, mar Threoraí i gCógaseolaíocht Chliniciúil, le Scoil Leighis nua Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn a bhunú in Ollscoil Perdana. D’fhill sé ina dhiaidh sin ar Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, áit ar ceapadh é mar Ollamh Comhlach le Cógaseolaíocht i Scoil na Cógaisíochta. De bhreis air sin, ceapadh é mar Ollamh Taca le Dámh na Míochaine agus na nEolaíochtaí Sláinte in Universiti Putra Malaysia sa bhliain 2017, áit a nglacann sé páirt shuntasach i gcomhar taighde.  I mí Dheireadh Fómhair 2018, ceapadh é mar Cheann Eatramhach um Scoil na Cógaisíochta i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn.

Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, is ea Muireann Ní Shúilleabháin Uas. Is Cógaiseoir Ospidéil í a bhfuil taithí leathan 25 bliana aici in Éirinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá (California agus Washington). Tá sí freagrach as Sábháilteacht Cógas agus tá taithí bhreise aici ar na réimsí seo: Bainistíocht Cúram Sláinte, Rialachas Cliniciúil, Cógaisíocht Chliniciúil, Cógaisíocht Comhairleachta, Próisis Chreidiúnaithe, Cleachtadh Cógaisíochta, agus Ceannaireacht Tionscadail.

 

Bhain Joanne Kissane Uas. céim amach as Scoil na Cógaisíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 2000. Tá sí ar an gCeann um Shármhaitheas Oibriúcháin do LloydsPharmacy Ireland Limited. Chaith sí seacht mbliana roimhe sin mar Mhaor-Chógaiseoir don ghrúpa. Sa bhliain 2017, chuir sí céim máistreachta i gCáilíocht agus Sábháilteacht i mBainistíocht Cúram Sláinte i gcrích le Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. Toghadh Joanne mar Uachtarán ar an gComhairle.

 

 

 

an tUas. Fintan Foy ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Choláiste Dochtúirí Teaghlaigh Éireann. Tá sé ina iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Choláiste Ainéistéisithe na hÉireann. D’oibrigh sé i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn ar feadh 18 mbliana roimhe sin, áit ar shealbhaigh sé roinnt ról ardbhainistíochta. Tá ról gníomhach ag Fintan i scoileanna leighis fochéime agus cláir oiliúna iarchéime a bhunú sa Mhurascaill, sa Mheánoirthear agus san Áise Thoir Theas. Tá Fintan ina Chathaoirleach ar an gClár Oiliúna Céimithe Leighis Idirnáisiúnta faoi láthair, rud ar comhshocraíocht é idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Fóram Comhlachtaí Oiliúna Iarchéime na hÉireann. Tá sé mar aidhm leis an gClár oiliúint struchtúrtha a chur ar chéimithe leighis thar lear. Ceapadh é mar Rúnaí don Fhóram Comhlachtaí Oiliúna Iarchéime i mí an Mheithimh 2015.

 

D’oil an tUas. Graham Knowles mar Altra Meabhairshláinte Cláraithe sa Ríocht Aontaithe ar dtús. Bhí róil éagsúla straitéiseacha agus bhainistíochta oibriúcháin aige sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte (NHS), lenar áiríodh an ról mar Stiúrthóir Gníomhach ar cheann amháin de na hÚdaráis Sláinte is mó sa Ríocht Aontaithe. Sealbhaíonn sé céim MSc sa Bheartas agus an Bhainistíocht Cúraim ó Ollscoil Gildhalla Londan agus céim MBA (Feidhmeannach Sláinte) ó Ollscoil Keele. D’fhág Graham an ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an Ospidéal Ríoga, Domhnach Broc, le déanaí. Fónann sé mar Chathaoirleach ar Bhord Stiúrthóirí Ghrúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh faoi láthair freisin.

 

an tUas. Paul Turpin ina shainchomhairleoir, ina chomhalta boird agus ina Stiúrthóir Cairte. Bhí sé ina speisialtóir rialachais leis an bhForas Riaracháin agus d’fhóin sé mar chomhalta boird de roinnt eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha. D’oibrigh sé i réimse na bainistíochta infheistíochtaí agus mar stocbhróicéir freisin. D’oibrigh sé san earnáil phoiblí roimhe sin, lenar áiríodh mar chomhairleoir eacnamaíoch don Roinn Tionscail agus Tráchtála agus mar cheann ar fhoireann na Comhairle Náisiúnta Eacnamaíche agus Sóisialta. D’oibrigh sé leis an gCoimisiún Eorpach freisin. Sealbhaíonn sé céim MA (Eacnamaíocht), céim MBA agus Dioplómaí sa Rialachas Corparáideach.

 

Ann Sheehan Uas. ina Speisialtóir Forbartha Gnó agus tá sí ina comhalta de Bhord Clárúcháin Súil-Liachta na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh. D’fhóin sí mar chomhalta de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ar feadh níos mó ná ocht mbliana agus tá sí ina comhalta de Choiste Réamhimeachtaí an Bhoird faoi láthair. Gníomhaíonn Ann mar thathantóir neamhspleách le SAGE – Scothaois Éireann freisin.

 

Geraldine Crowley Uas.

Tá sonraí fós le tabhairt.