Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

20.07.2018

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ronan Desmond, MD
Tá an Dr Desmond ina haemaiteolaí comhairleach in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta agus ina Léachtóir Cliniciúil Sinsearach le Haemaiteolaíocht i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. D’oibrigh sé roimhe seo sa tSaotharlann Mhóilíneach Fuilghiniúna san Institiúid Náisiúnta Croí, Scamhóg agus Fola, áit ar dhírigh sé a chuid taighde ar ghnáth-ghaschealla agus ar ghaschealla leoicéime sa smior. Bhí sé ina imscrúdaitheoir i roinnt trialacha cliniciúla maidir le hainéime aplaisteach freisin.
Bhain sé a chéim leighis amach ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, in Éirinn sa bhliain 2000. Chuir sé a intéirneacht agus a chónaitheacht i Leigheas Inmheánach Ginearálta i gcrích i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus rinneadh comhalta de Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann de ina dhiaidh sin sa bhliain 2003. Chuaigh sé isteach i gclár Comhaltachta na hÉireann i Haemaiteolaíocht sa bhliain 2004 agus d’éirigh sé ina Chomhalta den Choláiste Ríoga Paiteolaithe i Londain tar éis dó a chuid oiliúna a chríochnú sa bhliain 2009.

John Malone
Tá John ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin neamhspleách agus ina shainchomhairleoir gnó a dhéanann speisialtóireacht i réimse na bainistíochta straitéisí athruithe. Is Stiúrthóir Cairte agus Cuntasóir Bainistíochta Cairte é agus d’oibrigh sé ar leibhéal boird le roinnt cuideachtaí poiblí agus príobháideacha agus roinnt comhlachtaí poiblí in Éirinn, mar aon le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Mar aon leis an ról taitneamhach a imríonn sé leis an tSeirbhís Fuilaistriúcháin, déanann sé cathaoirleacht ar Dhamhsa Éireann agus tá sé ina chomhalta de bhord Fhondúireacht an Mater.

Yvonne Traynor
Tá taithí 25 bliana ag Yvonne i gCáilíocht, Gnóthaí Rialála agus Taighde agus Forbairt sna tionscail Bhia agus Cheimiceán.    Tá PhD bainte amach aici mar chógaiseoir, tá MSc aici i gCeannaireacht Feidhmiúcháin agus tá Dioplóma Deimhnithe aici i gCuntasaíocht agus Airgeadas. Is stiúrthóir cairte í freisin. San am i láthair, tá sí ina Leas-Uachtarán ar Ghnóthaí Rialála agus Eolaíocha i nGrúpa Chiarraí.  Tá sí ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann le 3 bliana anuas agus déanann sí cathaoirleacht ar an gCoiste Iniúchóireachta, Riosca agus Comhlíonta.

Brian O’Mahony

Tá Brian ina Phríomhfheidhmeannach ar Chumann Haemaifilia na hÉireann agus ina Uachtarán ar Chuibhreannas Haemaifilia na hEorpa. Bhí sé ina Uachtarán ar Chónaidhm Haemaifilia an Domhain roimhe seo. Is Comhalta é den Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis (an Ríocht Aontaithe) agus den Acadamh um Eolaíocht Chliniciúil agus Leigheas Saotharlainne (Éire) agus tá sé ina Ollamh taca cúnta le Bainistíocht Seirbhíse Sláinte i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá cineál dian Haemaifilia B ar Brian.