Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Deirdre-Ann Barr Uas. agus an tUas. David Gray a cheapadh chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann. Beidh feidhm ag na ceapacháin ón 05 Márta 2019 go dtí an 04 Márta 2022.

Tá Deirdre-Ann Barr Uas. ina hAturnae cáilithe a oibríonn mar Ard-Abhcóide agus Ceann Riosca in Matheson faoi láthair (beidh sí ag fágáil an ghnólachta i samhradh na bliana 2019). Bhunaigh sí an fheidhm bainistíochta riosca agus caighdeán gairmiúil sa ghnólacht sa bhliain 2009. San am i láthair, tá sí ina Cathaoirleach ar Choiste Rialachais Chliniciúil an Ospidéil Ríoga i nDomhnach Broc. Bhí sí ina comhalta den Ghrúpa Athbhreithnithe um Dhlí na gCuideachtaí (2008-2018) agus d’oibrigh sí go dlúth leis an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ar Acht na gCuideachtaí, 2014, agus reachtaíocht ghaolmhar a dhréachtú.

Tá an tUas. David Gray ina Chuntasóir Cairte cáilithe (agus ina Chomhalta de Chuntasóirí Cairte Éireann). Níl sé ina chomhalta d’aon Bhoird Stáit faoi láthair. D’oibrigh sé do RSM NI/UK ón mbliain 1995 go dtí an bhliain 2019. Ba é Comhpháirtí Iniúchóireachta agus Dearbhaithe Riosca an príomhról a bhí aige sa chuideachta. Sa cháil sin, ghníomhaigh sé mar phríomh-chomhpháirtí don obair iniúchóireachta ar fad a rinneadh i gcomhar le hOifig Iniúchóireachta Thuaisceart Éireann agus, mar Chomhpháirtí Dearbhaithe Riosca, bhí sé i gceannas ar sheirbhísí a sholáthar do raon leathan comhlachtaí earnála poiblí agus comhlachtaí leathphoiblí i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann araon. Tá taithí ghairmiúil fhairsing aige mar Iniúchóir agus mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin lena lán eagraíochtaí agus coistí, lena n-áirítear Iontaobhas Pobail agus Ospidéal Uladh (Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus ar an gCoiste Rialachais Chliniciúil), Northern Ireland Science Park Holdings Limited (Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta), an Roinn Forbartha Réigiúnaí i dTuaisceart Éireann (Comhalta Neamhspleách den Bhord, Comhalta den Choiste Iniúchóireachta agus Dearbhaithe Riosca) agus an Roinn Bonneagair i dTuaisceart Éireann (Cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca).