Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Ospidéal San Séamas

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Ospidéal San Séamas

 

An tUas. Brian Murray: Mar dhuine a d’oibrigh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ospidéal Ollscoile Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath ar feadh geall le 20 bliain (go dtí an bhliain 2011), tá taithí ag Brian ar phleanáil straitéiseach, forbairt agus cur chun feidhme; ar bhonneagar fisiciúil a phleanáil agus a fhorbairt; ar bhainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar sheirbhís ospidéil, lena n-áirítear acmhainní daonna, airgeadas, agus rialachas corparáideach; ar sheirbhísí d’othair; agus ar chórais TFC a phleanáil agus a chur chun feidhme. Sa phost sin, bhí air idirghníomhú leis an Roinn Sláinte, leis an Roinn Oideachais, le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le hOllscoileanna, le Gníomhaireachtaí Reachtúla agus le hospidéil eile.

Thar na blianta, ghnóthaigh Brian na scileanna a theastaíonn chun idirchaidreamh a dhéanamh le comhghleacaithe ar Bhoird éagsúla i réimse na sláinte agus i réimse an oideachais chun seirbhísí a phleanáil agus a sholáthar trí chathaoirleacht a dhéanamh ar choistí Boird, amhail airgeadas, iniúchóireacht, oideachais agus taighde, nó trí pháirt a ghlacadh iontu.

D’fhóin Brian ar Bhoird éagsúla roimhe seo. Faoi láthair, tá sé ina chomhalta de Bhord Ospís Mhuire Mháthair agus Seirbhísí Cúraim, Crois Araild agus an Charraig Dhubh. Athcheaptar Brian don tréimhse ón 24 Aibreán 2019 go dtí an 23 Aibreán 2025 ar ainmniú a fháil ó Chathaoirleach Bhord Ospidéal San Séamas.

 

An tUas. Martin Keane

Cuntasóir Cairte – Sainchomhairleoir Airgeadais agus Gnó

Bhí Martin ina Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha agus ina Cheann Airgeadais Chorparáidigh (1988-2004) in Ernst & Young Chartered Accountants.

Is é réimse an airgeadais príomhréimse saineolais Martin. Baineann a phríomhscileanna le réimse an airgeadais, go háirithe i réimse na gcumasc agus na n-éadálacha, le hairgeadas, le straitéis chorparáideach agus le forbairt gnó.

D’oibrigh Martin mar shainchomhairleoir i bhformhór na n-earnálacha gnó in Éirinn. Bhí baint aige le pleanáil, agus le pleanáil airgeadais go háirithe, in eagraíochtaí éagsúla maidir le mórchaiteachas caipitil, le héadálacha agus le hathstruchtúrú – de bhreis ar ghnáthbhuiséadú bliantúil agus ar ghnáthphleanáil bhliantúil.

Athcheaptar Martin don tréimhse ón 28 Márta 2019 go dtí an 27 Márta 2025.

 

Michael Gleeson

Sonraí le teacht

Athcheaptar Michael don tréimhse ón 14 Bealtaine 2019 go dtí an 13 Bealtaine 2025.

 

Catherine Mullarkey

Ceaptar Catherine don tréimhse ón 14 Bealtaine 2019 go dtí an 13 Bealtaine 2025 tar éis feachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é.

Sonraí le teacht