Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann

Mar thoradh ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann. Tá feidhm leis na ceapacháin seo ón 29 Nollaig 2017 do théarma trí bliana.

Gerard Gray, Uas.

Tá sé ina Cathaoirleach faoi láthair ar an mBord Rialaithe don NHS East Cheshire Clinical Commissioning Group, bunaithe sa Ríocht Aontaithe. Tá sé ina Chathaoirleach freisin ar an gcumann tithíochta Regenda Housing Association i Learpholl. Is cuntasóir iarchéime é le breis 40 bliain de thaithí aige ar an Rialú Idirnáisiúnta Corparáideach agus Airgeadais sna hearnálacha Príobháideacha, Poiblí agus Carthanachta.

Elaine Mead, Uas.

Tá Elaine Mead, Uas. faoi láthair ina Príomhfheidhmeannach, NHS Highland, ina hOllamh Onórach ar Cuairt ar University of the Highlands and Islands, ina Stiúrthóir ar an iontaobhas Calman Trust, ina Stiúrthóir ar SIHM (Scottish Institute Health Management), ina hionadaí do Phríomhfheidhmeannaigh ar Scottish Patient Safety Programme Board, agus ina Cathaoirleach ar an ngrúpa stiúrtha Mobile Skills Steering Group (a chlúdaíonn na limistéir uile don NHS in Albain).

Mary Casey, Uas.

Ó 2016 i leith, tá Mary Casey, Uas. ina Stiúrthóir Cláir don chéim MSc sa Nuálaíocht Cleachtais sa Chúram Sláinte ag an Scoil Altranais, Cnáimhseachais agus Córais Sláinte sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Sa bhliain 2010, mar Cheann ar Theagasc agus Foghlaim agus, ina dhiaidh sin sa bhliain 2011, mar Dhéan Comhlach do Chláir Iarchéime, bhí sí i gceannas ar athchóiriú mór ar chláir iarchéime mhúinte na Scoile a bhí ina chúis le fás suntasach leanúnach ar ioncam na Scoile ó chláir iarchéime mhúinte.

An tOllamh Cecily Kelleher

Tá an tOllamh Kelleher faoi láthair ina Príomhoifigeach ar an gColáiste Eolaíochtaí Sláinte agus Talmhaíochta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an comhpháirtí acadúil de chuid Ghrúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann. Tá taithí na mblianta aici mar liachleachtóir, mar acadóir ollscoile, mar thaighdeoir sna heolaíochtaí sláinte poiblí agus mar chomhairleoir ar bheartas poiblí agus d’fhreastal sí roimhe seo ar roinnt comhlachtaí poiblí, lena n-áirítear Biaslán agus an tÚdarás Sábháilteachta Bia  agus bhí sí ina cathaoirleach ar dhá chomhlacht reachtúil, Comhairle Sláinte na mBan agus an Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre.

An Dr Brian O’Doherty

Páirtí lánaimseartha i gcleachtas ginearálta le tríocha bliain anuas. Chaith sé ocht mbliana ar bhord comhairle na ndochtúirí ginearálta don Ospidéal Beacon i mBaile Átha Cliath. D’fhreastal sé ar fhochoiste na ndochtúirí ginearálta Eagraíocht Mhíochaine na hÉireann le blianta beaga anuas agus tá sé anois ina chisteoir ar an eagraíocht.

An tOllamh Owen Smith

Tá an tOllamh Smith ina Ollamh le Míochaine Phéidiatrach agus Ógánach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ina Haemaiteolaí Péidiatrach Comhairleach in Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn, Baile Átha Cliath agus ina Phríomh-Cheannaire Acadúil do Ghrúpa Ospidéal na Leanaí. Tá sé ina shealbhóir freisin ar an teideal Ollamh Onórach Ríogach le Fisic (1637) i Scoil na Míochaine, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus is Comhalta Onórach é ar Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Lesley Doherty, Uas.

Is Altra Cláraithe í Lesley Doherty, Uas. Faoi láthair tá sí ag obair go páirtaimseartha mar chomhairleoir sa chúram sláinte do Simple Consulting, go príomha ag soláthar oiliúna gairmiúla i dtaca le straitéisí a chur i bhfeidhm. Is ionadaí í don altranas chúraim thánaistigh ar an ngrúpa Wirral Wide Clinical Commissioning Group (CCG) ag cuidiú go hiomlán le clár oibre an bhoird rialaithe.