Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

28.05.2019

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur ceapadh beirt comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

 

An tUasal Brendan Lenihan

Tá Brendan Lenihan ina iar-Uachtarán ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá taithí breis agus 25 bliana aige ar obair sa ghairm. Roimhe seo, bhí sé ina chomhpháirtí in Arthur Andersen, gnólacht cuntasaíochta ar oibrigh sé leis i mBaile Átha Cliath agus i Nua-Eabhrac. De bhreis ar obair mar shainchomhairleoir le han-tamall anuas ar fud raon leathan earnálacha, d’oibrigh sé mar fheidhmeannach sinsearach sa tionsclaíocht mar Stiúrthóir Airgeadais Grúpa le mórchuideachta foirgníochta agus réadmhaoine (a bhfuil oibríochtaí aige in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus i mór-roinn na hEorpa) agus le soláthraí mór tithe cúraim. Ón mbliain 2016 i leith, tá sé ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta ar Navigo Consulting, ar gnólacht sainchomhairle é a oibríonn ar straitéis, pleanáil gnó agus rialachas. Freastalaíonn an gnólacht ar chliaint earnála príobháidí agus earnála poiblí in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe trí obair chomhairleach a dhéanamh ar infheistíochtaí móra airgeadais agus ar phleananna gnó agus trí fheabhas a chur ar éifeachtacht boird, eagrúcháin agus airgeadais. Tá Brendan ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin de chuid Bus Éireann agus bhí róil aige mar chomhalta seachtrach de na Coistí Iniúchóireachta agus Riosca ar Ghrúpa CIE agus ar an gComhairle Fiaclóireachta.

Anuas ar na róil ghairmiúla atá aige, tabharfaidh Brendan an taithí atá aige ar an earnáil carthanais do Bhord FSS, go háirithe i réimsí na meabhairshláinte agus na heaspa dídine. Tá sé ina Iontaobhaí náisiúnta de Pieta House (a sholáthraíonn tacaíocht náisiúnta saor in aisce i réimsí an fhéinmharaithe, an fhéindochair agus an mhéala féinmharaithe) agus tá sé ar an gCathaoirleach ar Choiste Iniúchóireachta agus Riosca Pieta. Chomh maith leis sin, tá sé ar an gCathaoirleach ar Bhord Iontaobhaithe Good Shepherd Cork. Is carthanas é a sholáthraíonn dídean éigeandála do theaghlaigh gan dídean agus teaghlaigh shoghonta tríd an tearmann atá aige in Áras Edel agus trí mhol teaghlaigh Chorcaí (a oibrítear thar ceann Chomhairle Cathrach Chorcaí) agus roinnt seirbhísí eile oideachais, cóiríocht éigeandála agus iarchúraim.

Tá céim Bhaitsiléara Tráchtála ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus Dioplóma Iarchéime i gCuntasaíocht Ghairmiúil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ag Brendan. Tá sé ina Chomhalta de Chuntasóirí Cairte Éireann freisin. Tá Dioplóma Gairmiúil i Rialachas Corparáideach aige ó Scoil Ghnó Smurfit sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Anuas air sin, tá sé ina chomhalta d’Institiúid na Stiúrthóirí.

 

An tOllamh Fergus O’Kelly

Ollamh Cliniciúil le Cleachtas Ginearálta/Leigheas Teaghlaigh, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

 

Taithí

Tá an tOllamh Fergus O’Kelly ina Lia Teaghlaigh ar scor ar ghnách leis cleachtadh i Rialto, Baile Átha Cliath.

Aithnítear Fergus mar phríomhphearsa i bhforbairt an Leighis Teaghlaigh in Éirinn le daichead bliain anuas, ar lena linn a bhí róil éagsúla aige i ndul chun cinn a dhéanamh ar Leigheas Teaghlaigh agus Cúram Príomhúil.

Tá dúspéis ag Fergus in oiliúint i Leigheas Teaghlaigh. Bhí baint aige léi ar feadh 18 mbliana ón mbliain 1985 ar aghaidh, ag obair dó mar Oiliúnaí, mar Stiúrthóir Cúnta ar chlár oiliúna FSS/Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i mBaile Átha Cliath, agus mar Stiúrthóir ar an gclár.

Bhí Fergus ina Uachtarán ar Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2015-2016) agus bhí sé ina chomhalta de Bhord Rialaithe an Choláiste ón mbliain 2014 go dtí an bhliain 2017. Chaith sé a lán blianta ag teagasc an ábhair ar leibhéal fochéime agus ar leibhéal iarchéime agus ainmníodh é ina Ollamh Cliniciúil i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 2006.

Rannchuidigh Fergus le disciplín an Leighis Teaghlaigh agus rinne sé ionadaíocht don disciplín sin ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Maidir lena éachtaí pearsanta, bhunaigh sé na chéad seirbhísí comharchumainn liachleachtóra ghinearálta as gnáthuaireanta oibre in Éirinn riamh. Chomh maith leis sin, bhunaigh sé roinnt clinicí altra-theoraithe ina gcuirtear cóireáil ar fáil in aghaidh galar ainsealach.

Sa bhliain 2017, bronnadh Gradam Fiona Bradley ar Fergus mar aitheantas dá thiomantas do fhreastal ar phobail shoghonta dhíothacha Bhaile Átha Cliath. Bronnadh an gradam sin air ag comhchruinniú eolaíoch de chuid Chumann na Ranna Ollscoile Cleachtais Ghinearálta in Éirinn agus Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann.

 

Na Poist Eile a bhí aige:

  • Comhalta Boird d’Ospidéal Ollscoile San Séamas (1998-2015)
  • Uachtarán ar Acadamh Ríoga an Leighis in Éirinn (2005-2007)
  • Comhalta de Chumann na Ranna Ollscoile Cleachtais Ghinearálta in Éirinn
  • Comhalta Boird de Chúirt na Tríonóide, Ionad Cóireála agus Athshlánúcháin Drugaí (1992-1998)
  • Comhalta de EURACT – Ionadaí Náisiúnta don ghrúpa teagaisc Eorpach seo um chleachtadh ginearálta/leigheas teaghlaigh ar feadh sé bliana.
  • Coiste na Straitéise Náisiúnta Ailse – Ionadaí do Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2017)
  • Iar-Uachtarán ar Choláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2015-2016)
  • Cathaoirleach ar an gCoiste Oiliúna Iarchéime, Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (2016-2017)