Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin nua na gCoslianna

16 Deireadh Fómhair 2018

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na trí dhuine dhéag seo a leanas a cheapadh mar Ghnáthchomhaltaí de Bhord Clárúcháin na gCoslianna, rud a bunaíodh le déanaí faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, chun na Coslianna a oibríonn in Éirinn a rialú.

Beidh sé mar chuspóir ag Bord Clárúcháin na gCoslianna, a ndéanfaidh an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh maoirseacht air, an pobal a chosaint trí ardchaighdeáin iompair ghairmiúil, oideachais ghairmiúil, oiliúna gairmiúla agus inniúlachta gairmiúla a chothú i measc Coslianna.
Mairfidh na ceapacháin tréimhse 4 bliana le héifeacht ón 16 Deireadh Fómhair 2018, faoi réir mhír 3 de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005.

 

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne an tAire Sláinte an seachtar seo a leanas a ainmniú agus a cheapadh:

Veronica Daniels Uas.

Tá Veronica Daniels Uas. ag obair sa tionscal cúram sláinte ar leibhéal gairmiúil le 30 bliain anuas sa chleachtadh príobháideach agus mar chuid d’fhoireann i dtimpeallacht ospidéil araon.  Tá sí ina coslia féinfhostaithe ón mbliain 1997 i leith. Tá sí ag obair mar Shain-Choslia Sinsearach in Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí le 12 bhliain anuas freisin. Sa ról sin, oibríonn sí mar chuid d’fhoireann ildisciplíneach atá struchtúrtha chun tacú le máinliacht coise agus rúitín, le hortóis, le fisiteiripe agus le cosliacht. Ag obair di mar ghairmí cúraim phríomhúil ina cleachtadh príobháideach, tá sí freagrach as ardchaighdeán cúram coise a thabhairt d’othair a dteastaíonn tuilleadh idirghabhála leighis uathu go minic. Bhí sí mar chuid d’fhoireann gairmithe oideachais agus coslianna a raibh ról lárnach aici i gcéim tríú leibhéal i gcosliacht a bheith á teagasc ag ollscoil in Éirinn. I measc na gcáilíochtaí oideachais atá aici tá na céimeanna ar leibhéal Máistreachta a bhronn Ollscoil Strathclyde, Glaschú, agus Ollscoil Nua Uladh, Baile Shiurdáin, uirthi.

 

Angela McAnearney Uas.

Tá taithí 30 bliain ag Angela McAnearney Uas. mar choslia sa chleachtadh príobháideach. Ina cleachtadh, soláthraíonn sí seirbhís do chliaint a bhfuil raon leathan riochtaí orthu. Déanann sí speisialtóireacht i gcosliacht phéidiatrach. Tá sí ag tabhairt léachtaí do mhic léinn chosliachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, le 8 mbliana anuas mar chomhordaitheoir ar mhodúl i bhFolláine agus Cur Chun Cinn na Sláinte a Ath-shainmhíniú. D’fhorbair sí na modúil sin ar bhealach a fhágann go bhfuil siad sainiúil do Chur Chun Cinn na Sláinte i gCosliacht.  Tá sí ag fónamh mar Choslia Seisiúnach in FSS Thiar le 20 bliain anuas freisin. Sa ról sin, is d’othair scothaosta ardriosca a thugann sí cóireáil de ghnáth, agus í ag obair i gcomhar le liachleachtóirí ginearálta agus le haltraí sláinte poiblí agus le haltraí cleachtaidh.  Mar chomhalta de chomhairle Chumann Coslianna na hÉireann, chuaigh sí i mbun feachtais chun go bhféachfaí ar an gcáilíocht tríú leibhéal do chosliacht mar cheanglas gairmiúil caighdeánach, ar mhaithe le sábháilteacht an phobail a chinntiú. Chomh maith leis sin, rinne sí ionadaíocht don Chumann ar choiste feidhmiúcháin na Comhpháirtíochta Cúraim Phríomhúil ar urraigh Cumann Náisiúnta na nDochtúirí Teaghlaigh í. I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aici tá an chéim MA i gCúr Chun Cinn na Sláinte a bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, uirthi.

 

An tOllamh Caroline McIntosh

Tá an tOllamh Caroline McIntosh ina Ceann Cosliachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Bhunaigh sí an chéad chlár céime i gCosliacht riamh i bPoblacht na hÉireann agus stiúir sí forbairt an chláir. Roimhe sin, bhí sí fostaithe mar Léachtóir Sinsearach i gCosliacht in Ollscoil Huddersfield, an Ríocht Aontaithe, agus, níos luaithe fós, d’oibrigh sí mar choslia sinsearach sa chleachtadh cliniciúil lánaimseartha sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte (NHS) sa Ríocht Aontaithe. I dteannta na bhfreagrachtaí acadúla atá uirthi, leanann an tOllamh McIntosh ag obair i ról cliniciúil mar Shain-Choslia Diaibéitis in Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh. Tá spéis agus saineolas ar leith aici in oideachas agus oiliúint gairmithe sláinte, i ndearbhú cáilíochta, agus i bhfaireachán a dhéanamh ar chaighdeáin oideachais. Tá spéis mhór ag an Ollamh McIntosh i dtaighde agus i gcleachtas fianaisebhunaithe freisin. D’fhoilsigh sí níos mó ná 40 páipéar phiar-athbhreithnithe, go háirithe i réimse an diaibéitis agus na hinmharthanachta fíocháin, agus ghníomhaigh sí mar Príomhimscrúdaitheoir i roinnt trialacha cliniciúla. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aici tá an chéim BSc (Onóracha) i gCosliacht a ghnóthaigh sí ó Ollscoil Southampton sa bhliain 1998, an chéim MSc i gCosliacht a bhain sí amach ó Choláiste Ollscoile na Banríona Margaret, Dún Éideann, sa bhliain 2003 agus an chéim PhD a bhronn Ollscoil Huddersfield uirthi sa bhliain 2007. Tá an tOllamh McIntosh ina comhalta den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh freisin. Cheap an tAire chuig an gComhairle í i mí an Mhárta 2013.

 

 

Cheryl O’Neill Uas.

Tá taithí fhairsing cosliachta ag Cheryl O’Neill Uas. ar a bheith ag obair i dtimpeallacht chliniciúil san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Tá sí ag obair mar Choslia Sinsearach i nDiaibéiteas (Treoraí Seirbhíse) in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, faoi láthair. Sa phost sin, tá sí freagrach as pleanáil straitéiseach agus forbairt na seirbhíse cosliachta ag an ospidéal, i measc nithe eile. Mar aon lena ról mar Choslia Sinsearach i bPort Láirge, déanann sí ionadaíocht do Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh ar fhoireann ceannaireachta na Stiúrthóireachta um Chúram Imobráide.   Tá sí ina cathaoirleach ar Chumann Coslianna na hÉireann ón mbliain 2015 i leith. D’oibrigh sí mar Choslia féinfhostaithe ar feadh 23 bliana. Áirítear leis na príomhréimsí spéise agus taithí atá aici cleachtas fianaisebhunaithe a chur chun cinn agus athrú éifeachtach a bhaint amach. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aici tá an chéim Mháistreachta Gnó i gCleachtas Barainneach/Sármhaitheas Oibríochtúil a bhronn Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge uirthi sa bhliain 2017.

 

Martina Ryan Uas.

Tá Martina Ryan Uas. ag obair mar fhisiteiripeoir in Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach, le 30 bliain anuas. Tá sí ina Bainisteoir Fisiteiripe san ospidéal faoi láthair. Mar aon le hacmhainní a bhainistiú agus a leithdháileadh agus le ceannaireacht ghairmiúil a thabhairt sa ról sin, meascann sí inniúlacht chliniciúil agus éifeachtacht bainistíochta chun ardchaighdeáin cháilíochta, chúraim agus sábháilteachta a bhaint amach sa tseirbhís fisiteiripe. Sular thosaigh sí ag obair in Ospidéal Naomh Eoin, d’oibrigh sí mar fhisiteiripeoir in Ospidéal Barrington, Luimneach, ar feadh dhá bhliain.  I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aici tá an chéim MSc i mBainistíocht Seirbhísí Sláinte a bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, uirthi. Tá sí ag tabhairt faoi chlár ceannaireachta i bhForas Bainistíochta na hÉireann faoi láthair.

 


 

An Dr Julia Shaw

Tá an Dr Julia Shaw fostaithe mar choslia sa tSeirbhís Náisiúnta Sláinte (NHS) sa Ríocht Aontaithe ó cháiligh sí sa bhliain 1980. Tá taithí 38 mbliana aici i réimsí cliniciúla, bainistíochta agus taighde laistigh de Chosliacht. Tá taithí 4 bliana aici freisin mar chomhalta den Phainéal um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus mar Mheasúnóir Clárúcháin leis an gComhairle um Ghairmeacha Sláinte agus Cúraim (HCPC), rialálaí sa Ríocht Aontaithe.  Ceapadh í chuig a post reatha mar Bhainisteoir Cúnta Cosliachta in Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta Bhéal Feirste sa bhliain 2008. Sa phost sin, cabhraíonn an Dr Shaw leis an mBainisteoir Cosliachta an tSeirbhís Cosliachta a fhorbairt, a athchóiriú agus a nuachóiriú go leanúnach. Tá sí freagrach as 35 bhall foirne cosliachta a bhainistiú agus rannchuidíonn sí leis an gcreat rialachais chorparáidigh laistigh den Iontaobhas agus lasmuigh de araon. Sna 10 mbliana seo a chuaigh thart, rannchuidigh sí freisin leis an Straitéis Cosliachta Réigiúnach maidir le Diaibéiteas agus Réamaiteolaíocht.  Tá 19 bpáipéar foilsithe aici in irisleabhair phiar-athbhreithnithe. Is piar-athbhreithnitheoir í féin freisin. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aici tá an chéim PhD a bhronn Ollscoil Uladh, Béal Feirste, uirthi sa bhliain 2008 mar gheall ar a cuid taighde ar chneasú créachta agus an chos dhiaibéiteach.

 

 

An tUas. David Watterson

Tá an tUas. David Watterson ina Bhainisteoir Cosliachta Cliniciúil in FSS Thiar faoi láthair, áit a bhfuil sé freagrach as Limistéar Eagraíochta Cúram Sláinte Pobail 2 (Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin).  D’oibrigh sé roimhe sin mar Choslia Sinsearach/Bainisteoir Cosliachta Gníomhach, Cúram Príomhúil Pobail agus Leanúnach na Laoi Thuaidh/Theas, Corcaigh, agus mar Choslia i Roinn Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta Oileán Mhanann. Theagasc sé codanna den Chlár Fochéime i gCosliacht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, freisin. Áirítear leis na héachtaí a bhain an tUas. Watterson amach le déanaí na chéad chlinicí Créachtaí Coise Diaibéití Ardriosca riamh atá faoi stiúir ag lianna comhairleacha agus atá lonnaithe i dtimpeallacht pobail a dhearadh agus a fhorbairt i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, agus le seirbhísí ospidéil Saolta. Is é an aidhm atá leis na clinicí rátaí ligin isteach a laghdú trí idirghabháil a dhéanamh agus trí othair a chóireáil go luath. I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aige tá an chéim Mháistreachta i mBainistíocht Cúram Sláinte a bhronn Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn air. Tá sé ina Chomhalta Cliniciúil Oinigh, Disciplín na Cosmhíochaine, in Ollscoil na hÉireann agus ina Chomhairleoir Réigiúnach (Éire) do Dhámh na Cosmhíochaine i gColáiste Ríoga Lianna agus Máinlianna Ghlaschú freisin.

 

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne an tAire Sláinte an ceathrar seo a leanas a ainmniú agus a cheapadh le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta:

An tUas. Noel Beecher

Tá an tUas. Noel Beecher ag obair i roinnt ról san Údarás Náisiúnta Iompair le 6 bliana anuas. Tá sé ina Cheann Rialachais/ina Phríomhoifigeach Riosca sa chomhlacht faoi láthair. Sular thosaigh sé ag obair leis an Údarás, chaith sé roinnt blianta ag obair leis an nGníomhaireacht um Fháil Iarnród. Tá taithí fhairsing aige i róil ardbhainistíochta san earnáil airgeadais phríobháideach freisin, lena n-áirítear mar stiúrthóir, mar rúnaí cuideachta agus mar stiúrthóir airgeadais ar Pension and Investment Consultants Ltd agus mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar ECCU Assurance Company Ltd. Bhí sé ina Phríomhoifigeach Airgeadais agus ina Stiúrthóir ar Mercer Human Resource Consulting freisin. Roimhe sin, d’oibrigh an tUas. Beecher mar iniúchóir sinsearach ag PriceWaterhouseCoopers, áit ar ghnóthaigh sé taithí fhairsing gnó agus iniúchóireachta. D’fhóin sé mar Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin d’Fhianna Fáil ar feadh 3 bliana freisin. Tá taithí shuntasach aige ar a bheith ag obair le heagraíochtaí deonacha agus carthanúla chomh maith. Tá an tUas. Beecher ina Chuntasóir Cairte cáilithe agus tá sé ina chomhalta d’Institiúid na Stiúrthóirí in Éirinn.

 

 

Catherine Clune Mulvaney Uas.

Oibríonn Catherine Clune Mulvaney Uas. mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach ar Dhámh an Altranais agus an Chnáimhseachais i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn faoi láthair. Sa ról bainistíochta feidhmiúcháin sin, ghnóthaigh sí taithí fhairsing ar réimsí an rialachais chorparáidigh, an riosca, na bainistíochta airgeadais agus na straitéise.  D’fhóin sí mar Bhainisteoir Oibríochtaí agus Oideachais ag an Dámh ar feadh dhá bhliain roimhe sin.  Roimh an ról sin, d’oibrigh sí mar léachtóir agus mar Stiúrthóir Cláir ag an Dámh ar feadh deich mbliana, áit ar ghabh sí do chláir agus curaclaim a dhearadh agus a fhorbairt, do thacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus do mhaoirseacht.  Rannchuidigh sí le foilseacháin taighde agus le láithreoireachtaí comhdhála freisin. D’oibrigh sí ar Bhord na Dáimhe ar feadh sé bliana freisin. A bhuí leis an bpost a bhí aici roimhe sin mar Altra Foirne agus mar Bhainisteoir Altra Cliniciúil agus mar Altra Dianchúraim ina dhiaidh sin, ghnóthaigh sí tuiscint shoiléir ar a thábhachtaí atá cúram sláinte atá dírithe ar an duine.  I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aici tá an chéim MSc (Altranas) a bhronn Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn uirthi sa bhliain 2004.

 

An tUas. Conor O’Leary

Tá an tUas. Conor O’Leary ina Cheann um Fhorbairt Cleachtais Chógaisíochta i gCumann Cógaiseoirí na hÉireann, ar gníomhaireacht í atá faoi choimirce na Roinne Sláinte agus atá freagrach as rialáil gairmithe cógaisíochta agus as sábháilteacht agus cosaint an phobail. Mar Cheann um Fhorbairt Cleachtais Chógaisíochta, tá sé ina chomhalta den fhoireann ardbhainistíochta atá freagrach as ceannaireacht agus forbairt na heagraíochta. Sa ról sin, tá sé freagrach as straitéis a dhearadh agus a chur chun feidhme agus as na gnéithe forbartha cleachtais chógaisíochta den Phlean Seirbhíse bliantúil a chomhlíonadh go héifeachtach éifeachtúil agus, ar an mbealach sin, a chinntiú go mbaintear spriocanna straitéiseacha agus oibríochtúla amach.  Cháiligh an tUas. O’Leary mar chógaiseoir sa bhliain 2007 agus chleacht sé mar chógaiseoir gairmiúil ar feadh 7 mbliana. Lena linn sin, d’oibrigh sé le Boots agus bhronn an gnólacht an gradam mar Chógaiseoir is Fearr in Éirinn air. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aige tá an chéim Mháistreachta i Socheolaíocht (Sláinte, Folláine agus an tSochaí) a bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, air sa bhliain 2014.

 

An Dr Aonghus O’Loughlin

Tá taithí fhairsing ag an Dr Aonghus O’Loughlin ar chúram sláinte a sholáthar in Éirinn. Oibríonn sé i soláthar cúraim chliniciúil, i bhforbairt seirbhíse, in oideachas agus i dtaighde. Tá taithí shuntasach aige ar a bheith ag obair mar chuid d’fhoireann ildisciplíneach le coslianna freisin. Chuir sé tús lena ghairm i mBostún sna Stáit Aontaithe sa bhliain 1997. D’oibrigh sé ina dhiaidh sin in Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, agus i roinnt ospidéal eile in Éirinn inar shealbhaigh sé poist shinsearacha. San am i láthair, tá sé ina Lia Comhairleach in Inchríneolaíocht, Diabetes Mellitus agus Leigheas Inmheánach Ginearálta in Ospidéal Bon Secours, Gaillimh. Oibríonn sé mar Lia Comhairleach in Inchríneolaíocht in Ospidéal Ollscoile Pháirc Mhuirlinne, Gaillimh, freisin. Tá dlúthbhaint aige le seirbhís éifeachtach cúram diaibéitis a bhunú. Reáchtáil sé clinic inchríneach ginearálta amach as an ionad lae diaibéitis in Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, chomh maith. Ina theannta sin, ba ghnách leis seirbhís lia chomhairligh a sholáthar gach seachtain sa chlinic coise casta i bPáirc Mhuirlinne. Bronnadh cuid mhór scoláireachtaí agus gradaim acadúla ar an Dr O’Loughlin agus d’fhoilsigh sé a lán saothar in irisleabhair ghairmiúla. Thug sé a lán láithreoireachtaí ó bhéal agus láithreoireachtaí póstaeir freisin.  I measc na gcáilíochtaí gairmiúla atá aige tá an chéim PhD i Leigheas a bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, air sa bhliain 2012.

 

 


 

Rinne an tAire Oideachais agus Scileanna an duine seo a leanas a ainmniú agus rinne an tAire Sláinte é a cheapadh:

An tOllamh Sean Dineen

Tá an tOllamh Sean Dineen ina Inchríneolaí Comhairleach in Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, faoi láthair. Tá Ollúnacht Phearsanta le Leigheas Diaibéiteach aige in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  D’fhóin sé mar Cheann ar an Scoil Leighis san ollscoil idir na blianta 2013 agus 2016.  I mí an Mheithimh 2016, ceapadh é mar Threoraí Náisiúnta um an gClár Cliniciúil Diaibéitis atá á reáchtáil ag Rannóg na Straitéise Cliniciúla agus na gClár Cliniciúil i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Áirítear leis na spéiseanna gairmiúla atá aige cláir féinbhainistíochta, oideachais agus thacaíochta do dhaoine a bhfuil diaibéiteas orthu a fhorbairt agus a mheas, na modúil is fearr um chúram pobalbhunaithe diaibéitis a fhorbairt, agus an chos dhiaibéiteach a thuiscint. Bhain an tOllamh Dineen céim amach ón Scoil Leighis i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Chuir sé a oiliúint iarchéime i gcrích in Éirinn. Ina dhiaidh sin, thug sé faoi Chónaitheacht i Leigheas Inmheánach agus faoi Chomhaltas in Inchríneolaíocht i gClinic Mayo in Rochester, Minnesota, sna Stáit Aontaithe. I measc na gcáilíochtaí acadúla eile atá aige tá an chéim Mháistreachta in Eipidéimeolaíocht Chliniciúil a bhronn Ollscoil McMaster, Hamilton, Ontario, i gCeanada air.

 

 

Rinne an tAire Sláinte an duine seo a leanas a cheapadh mar ionadaí don lucht bainistíochta ar eagraíocht dheonach nó earnála príobháidí a phléann le sláinte nó le cúram sóisialta:

An tUas. Kieran O’Leary

Tá an tUas. Kieran O’Leary ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Dhiaibéiteas Éireann faoi láthair. Áirítear leis na freagrachtaí atá air sa ról sin an dá ionad cúraim atá ag an eagraíocht i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh a phleanáil, a fhorbairt agus a reáchtáil. Soláthraítear gnáthsheirbhís cúram coise do bhaill sna hionaid sin. Chomh maith leis sin, tugtar cúram coise agus tacaí ortótacha do chliaint a bhfuil siad de dhíth orthu ionas nach dtiocfaidh fadhbanna cúram coise níos tromchúisí orthu ar ina leith a theastódh cóireáil níos déine uathu mar othar seachtrach nó mar othar cónaitheach. Tá sé ag obair le Diaibéiteas Éireann ón mbliain 1998 i leith, agus é ag féachaint leis an gcarthanas agus lena chuid seirbhísí a fhorbairt. Sa bhliain 2002, d’aithin sé gur ghá don eagraíocht seirbhís thiomnaithe cosliachta diaibéitis a fhorbairt agus, mar thoradh air sin, ceapadh na chéad choslianna i réimse an diaibéitis sa bhliain 2010. Sular thosaigh sé ag obair le Diaibéiteas Éireann, d’oibrigh an tUas. O’Leary sa Roinn Sláinte agus i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Náisiúnta Sláinte (NHS) sa Ríocht Aontaithe.