Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin nua na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na trí dhuine dhéag seo a leanas a cheapadh mar Ghnáthchomhaltaí de Bhord Clárúcháin na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí, rud a bunaíodh le déanaí faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, chun na Comhairleoirí agus na Síciteiripeoirí a oibríonn in Éirinn a rialú.

Beidh sé mar chuspóir ag Bord Clárúcháin na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí, a ndéanfaidh an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh maoirseacht air, an pobal a chosaint trí ardchaighdeáin iompair ghairmiúil, oideachais ghairmiúil, oiliúna gairmiúla agus inniúlachta gairmiúla a chothú i measc Comhairleoirí agus Síciteiripeoirí.

Mairfidh na ceapacháin tréimhse suas go dtí 4 bliana le héifeacht ón 25 February 2019, faoi réir mhír 3 de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005.

 

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne an tAire Sláinte an t-ochtar seo a leanas a ainmniú agus a cheapadh:

Ann Delaney Uas.

Tá taithí fhairsing ardbhainistíochta ag Ann ar obair san earnáil sláinte agus cúraim shóisialaigh. Tá sí ina bainisteoir réigiúnach le HIQA faoi láthair. D’oibrigh sí roimhe sin i roinnt róil bhainistíochta san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais.  Chaith sí ceithre bliana ag obair mar Bhainisteoir Cáilíochta agus Creidiúnaithe, agus í i gceannas ar chláir feabhsaithe cáilíochta agus sábháilteachta an ospidéil. Chomh maith leis sin, chaith sí dhá bhliain mar Stiúrthóir Cúnta um Chnáimhseachas/Altranas i bhForbairt Cleachtais Chliniciúil agus chaith sí dhá bhliain mar bhainisteoir tionscadail do chlár forbartha caipitil an ospidéil. Is altra agus cnáimhseach cáilithe í Ann. Tá roinnt cáilíochtaí breisoideachais aici, lena n-áirítear Máistreacht i Riarachán Gnó, Dioplóma i Rialáil Ghairmiúil agus Dioplóma i mBainistíocht agus Caidreamh Tionsclaíoch.

 

An Dr Marcella Finnerty

Tá an Dr Finnerty ina Stiúrthóir Cláir agus ar an Uachtarán Coláiste ar Choláiste IICP, rud a chuir sí ar bun sa bhliain 2003. Chomh maith leis sin, tá an Dr Finnerty ina stiúrthóir ar Sheirbhísí Comhairliúcháin an tSráidbhaile agus d’oibrigh sí roimhe seo mar léachtóir agus mar oiliúnaí in institiúidí acadúla éagsúla.  Tá sí ina teiripeoir agus ina maoirseoir ag cleachtadh agus tá roinnt irisleabhair síciteiripe foilsithe aici. Bhí an Dr Finnerty ina comhalta de choiste taighde Chumann Comhairleoireachta agus Síciteiripe na hÉireann ón mbliain 2012 go dtí an bhliain 2014. Chomh maith leis sin, rinne sí cathaoirleacht ar roinnt coistí comhdhála don William Glasser Institute of Ireland. Tá taithí aici ar pháipéir a chur i láthair ag comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus rinne sí cathaoirleacht ar an gCoiste Creidiúnaithe Cúrsa do Chumann Comhairleoireachta agus Síciteiripe na hÉireann ón mbliain 2001 go dtí an bhliain 2005. Tá céim Dochtúireachta i Síciteiripe ag an Dr Finnerty, rud a bhain sí amach as Ollscoil Middlesex. I measc a cáilíochtaí eile tá dioplóma iarchéime i maoirseacht chliniciúil, céim MSc i dTreoir Oideachasúil agus Comhairleoireacht agus céim BA i Síceolaíocht agus Socheolaíocht.

 

An tUas. Brian Gillen

Tá Brian ina shíciteiripeoir ag cleachtadh agus ina Stiúrthóir ar sheirbhís síciteiripe agus comhairleoireachta LifeChange. De bhreis air sin, cuireann sé comhairle ar fáil do Chumann na hÉireann um Shíciteiripe Dhaonnachaíoch agus Chomhtháiteach agus déanann sé taighde don Chumann. Tá taithí shuntasach seomra boird ag Brian san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. I measc na ról sin bhí sé ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Glanpower Ltd., Cuideachta Éireannach Fuinnimh Ghlais, agus bhí sé ina Stiúrthóir Idirnáisiúnta do chuideachta dhomhanda a sholáthraíonn seirbhísí cúnaimh i gcomhair fostaithe. Bhí Brian ina chomhalta tofa de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ón mbliain 2004 go dtí an bhliain 2007 agus bhí sé ina mhúinteoir meánscoile ón mbliain 1998 go dtí an bhliain 2001. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá ag Brian tá céim MA i Síciteiripe, dioplóma iarchéime i gcaidreamh poiblí, agus céimeanna BA i Socheolaíocht, i mBéarla agus i bhFealsúnacht. Le déanaí toghadh é mar Chathaoirleach ar Bhord Clárúcháin na gComhairleoirí agus na Síciteiripeoirí ag comhbhaill den Bhord.

 

Jennifer Griffin Uas.

Tá Jennifer ina léachtóir agus ina teagascóir d’iarchéimithe síciteiripe. Tá sí freagrach as ríomh-Mheabhairshláinte a fhorbairt agus a sholáthar. Tá taithí aici ar oiliúint i gcomhairleoireacht agus síciteiripe do lánúineacha agus tugann sí léachtaí i bhfealsúnacht d’fhochéimithe. Tá páirt imeartha ag Jennifer i bhforbairt, soláthar, athbhreithniú, bailíochtú agus athbhailíochtú a dhéanamh ar lear clár oideachais in Ardoideachas in Éirinn (laistigh d’earnáil Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochta Éireann agus lasmuigh di), agus sna hOllscoileanna agus na hInstitiúidí Teicneolaíochta sa tír seo agus i dtíortha eile. I measc na gclár sin bhí cláir i réimse na meabhairshláinte agus i réimse na comhairleoireachta agus na síciteiripe. Mar bhainisteoir ginearálta ar Turn2me.org, bainistíonn Jennifer soláthar na seirbhíse comhairleoireachta ar líne a gcistíonn an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í. Sa ról sin, tá sí freagrach as comhlíonadh an lucht bainistíochta agus na heagraíochta faoin Acht Carthanas agus faoin gCód Rialachais. Roimhe sin, bhí Jennifer ar an stiúrthóir comhairleoireachta agus maoirseachta do ACCORD agus tá sí ag obair i gcleachtas cliniciúil le roinnt mhaith blianta anuas. I measc a cáilíochtaí acadúla tá céim MSc i Síciteiripe Shíocanailíseach agus dioplóma iarchéime i gComhairleoireacht agus Síciteiripe Dhaonnachaíoch agus Chomhtháiteach.

 

Patricia Jordan Uas.

Tá Patricia ag obair mar Shíciteiripeoir le hocht mbliana anuas. Cháiligh sí le céim máistreachta i gcomhairleoireacht agus síciteiripe ó Institiúid Náisiúnta Comhairleoireachta agus Síciteiripe na hÉireann sa bhliain 2010. Sular oibrigh sí mar shíciteiripeoir, d’oibrigh Patricia mar bhall sinsearach d’fhoireann comhordaithe náisiúnta POBAL. Cuireadh de chúram ar an bhfoireann sin forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar chláir rialtais agus cláir Aontais Eorpaigh a bhaineann le cuimsiú sóisialta. Sa cháil sin, d’fhóin Patricia ar chúig bhord déag réigiúnacha ar bhunaigh an Rialtas iad, lena n-áirítear Comhpháirtíocht PAUL, Luimneach, Comhpháirtíocht Limistéar Thrá Lí, agus Acmhainní Luimnigh Thiar. Chomh maith leis sin, tá cáilíochtaí ag Patricia i dteiripe iompair chognaíoch, i scileanna éascaithe i sláinte shóisialach agus oideachas sóisialach agus i mbainistíocht pearsanra. Faoi láthair, tá sí i gceannas ar chleachtas gnóthach a thugann faoi mhéid suntasach oibre don phobal, lena n-áirítear obair le tearmainn do mhná agus cabhrú le daoine ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste.

 

Rachel Mooney Uas.

Tá Rachel ag obair i réimse na comhairleoireachta agus na síciteiripe ó bhí an bhliain 1993 ann. Tá sí ar an Stiúrthóir ar an tSeirbhís Náisiúnta Comhairleoireachta d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ó bhí an bhliain 2001 ann. Chomh maith leis sin, d’oibrigh sí mar lia comhairleach sinsearach agus mar bhainisteoir sinsearach cáis chliniciúil do Independent Counselling Advisory Services sa Ríocht Aontaithe. Bhí sí ar cheann na roinne teiripe in CARI idir an bhliain 1996 agus an bhliain 1998 freisin. Tá Rachel ina haoi-léachtóir sa Dochtúireacht i Síceolaíocht Comhairleoireachta i gColáiste na Tríonóide agus glacann sí páirt go rialta i seimineáir a reáchtálann Cumann Comhairleoireachta agus Síciteiripe na hÉireann iad.  I measc a cáilíochtaí acadúla tá céim MA i Síceolaíocht Comhairleoireachta agus Baitsiléir Ealaíon i Síceolaíocht. Anuas air sin, fuair sí sainoiliúint i réimse an tráma agus tá céim MBA aici i mBainistíocht Cúram Sláinte.

 

An Dr Gillian O’Brien

Tá an Dr O’Brien ar an Stiúrthóir Rialachais Chliniciúil in Jigsaw, an Lárionad Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige. Is é atá i gceist lena ról ná ceannaireacht chliniciúil a chur ar fáil do líonra atá comhdhéanta de thart ar sheasca gairmí meabhairshláinte. Tá sí i gceannas ar chlár um fheabhsú leanúnach cáilíochta agus nuálaíocht i gcleachtas cliniciúil agus déanann sí maoirseacht ar an mbuiséad oideachais agus oiliúna do Jigsaw. Cuid dhílis dá cuid oibre is ea caidreamh comhoibríoch agus cistithe a choinneáil ar bun le gníomhaireachtaí is comhpháirtithe. Roimhe sin, bhí na róil seo ag an Dr O’Brien le Jigsaw: Stiúrthóir Oideachais agus Oiliúna, Síceolaí Cliniciúil Sinsearach, agus Comhordaitheoir Cliniciúil. Sular thosaigh sí ag obair le Jigsaw, chaith an Dr O’Brien roinnt ama ag obair mar shíceolaí cliniciúil i Meiriceá Láir agus i dTuaisceart Éireann. I measc a cáilíochtaí acadúla tá céim dochtúireachta i Síceolaíocht Chliniciúil ó Ollscoil na Banríona agus Baitsiléir Ealaíon i Síceolaíocht. Faoi láthair, tá sí ag tabhairt faoi dhioplóma gairmiúil i gceannaireacht chliniciúil.

 

An Dr Colin O’Driscoll

San am i láthair, tá an Dr O’Driscoll ina threoraí cliniciúil do Sheirbhís Alcóil agus Drugaí an Iarthair Láir atá á reáchtáil ag FSS. Sa ról sin, déanann sé rialachas cliniciúil agus maoirseacht chliniciúil ar sheirbhísí comhairleoireachta agus for-rochtana i limistéir an iarthair láir. Tá sé freagrach as caighdeáin cháilíochta a dhearadh agus a chur chun feidhme agus as faireachán a dhéanamh ar na caighdeáin sin. Tá sé freagrach freisin as córas rialachais chliniciúil a fhorbairt do FSS agus do sheirbhísí cistithe agus as faireachán leanúnach a dhéanamh ar an gcóras sin. Chuir an Dr O’Driscoll Change Psychology Services ar bun sa bhliain 2011 agus oibríonn sé mar Chomhordaitheoir ar Oiliúnóirí Nua a Oiliúint do MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Tugann an Dr O’Driscoll léachtaí ar raon ábhar éagsúil go minic agus áirítear leis na ceapacháin ghairmiúla a bhí aige roimhe seo an ról mar Stiúrthóir Síceolaíochta ag Forest Healthcare, an ról mar Threoraí Cláir ag Ollscoil Glyndwr sa Bhreatain Bheag agus an ról mar Shíceolaí Sinsearach ag Ospidéal Síciatrach Ríoga Cheadle.

 

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne an tAire Sláinte an ceathrar seo a leanas a ainmniú agus a cheapadh le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta:

 

An tUas. Patrick Benson

D’oibrigh Patrick mar Stiúrthóir Limistéir um Altranas sna seirbhísí meabhairshláinte i limistéar Shligigh/Liatroma/Dhún na nGall Theas ón mbliain 1985 go dtí an bhliain 2013. Áiríodh leis na príomhfhreagrachtaí a bhí air sa ról sin seirbhísí meabhairshláinte do leanaí agus d’ógánaigh a bhainistiú, an fhoireann meabhairshláinte um míchumas intleachta a bhainistiú agus caighdeáin ghairmiúla a fhorbairt don tseirbhís meabhairshláinte. Sula raibh sé ina Stiúrthóir Limistéir, bhí Patrick ina altra síciatrach agus shealbhaigh sé an ról mar Stiúrthóir Limistéir Cúnta um Altranas sna seirbhísí meabhairshláinte i gceantar Shligigh/Liatroma agus i limistéar Mhaigh Eo. D’imir sé ról lárnach i bhforbairt na Seirbhíse Meabhairshláinte i Sligeach/Liatroim/Dún na nGall Theas a stiúradh, lenar áiríodh seirbhís nuálach a fhorbairt do Liachleachtóirí Ginearálta.

 

Fidelma Twomey Uas.

 Tá Fidelma ina Ceannaire Foirne do Thionscadal Comharsanachta Óige an Ghleanna. D’oibrigh sí roimhe seo mar oifigeach idirchaidrimh do Pobal, áit a ndearna sí measúnú ar na pleananna, na cláir oibre, na straitéisí agus na gníomhartha de chuid eagraíochtaí is tairbhithe agus a ndearna sí faireachán ar fheidhmíocht agus ar phatrúin chaiteachais. Tá taithí fhairsing bainistíochta aici agus bhí sí ina Bainisteoir agus ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chomhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe ón mbliain 2006 go dtí an bhliain 2007. Tá Fidelma ag gabháil d’fhorbairt pobail agus do bheartas agus cleachtas sláinte le blianta fada anuas. Bhí sí ina comhalta de choistí agus eagraíochtaí éagsúla roimhe seo, lenar áiríodh Tascfhórsa Drugaí Chluain Dolcáin, an Comhaontas Sláinte Poiblí agus Bord Fiontar Contae Átha Cliath Theas. Tá sí ina comhalta de bhord comhairleach Play Therapy Ireland faoi láthair.

 

An tUas. Oliver A. Kelly

Tá Oliver ina fheidhmeannach árachais agus athárachais a bhfuil an-taithí aige. Shealbhaigh sé poist roimhe seo ar leibhéil ardbhainistíochta, leasuachtaráin agus stiúrthóra le cuideachtaí árachais agus athárachais atá lonnaithe in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá.  Tá Oliver ag obair sa tionscal sin le beagnach daichead bliain anuas agus tá eolas fairsing aige ar oibríochtaí árachais agus athárachais imréitigh, ar idirbheartaíocht díolacháin, ar réiteach díospóide, ar eadráin agus ar dhlíthíocht cúirte. Tá taithí shuntasach aige freisin ar dhéileáil le húdaráis rialála árachais in Éirinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus tá sé ina Dhuine Ceadaithe ag Banc Ceannais na hÉireann. D’oibrigh sé mar Stiúrthóir agus mar Oifigeach Comhlíonta le ESG Reinsurance Ireland agus le Accent Europe Insurance Company ón mbliain 2009 go dtí an bhliain 2015. Oibríonn Oliver mar shainchomhairleoir féinfhostaithe árachais/athárachais faoi láthair.

 

Jean Manahan Uas.

 Tá Jean ag obair ar leibhéal ardbhainistíochta san earnáil dheonach/neamhbhrabúis le 25 bliana anuas. Shealbhaigh sí a lán post ceannaireachta thar an tréimhse fhada sin, lenar áiríodh an ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin eatramhach ar an Ospidéal Ríoga, Domhnach Broc, agus an ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Fhoras Ospíse na hÉireann. Chomh maith leis sin, bhí sí i gceannas ar Fhorbairt Náisiúnta in Third Age agus ghníomhaigh sí mar fheidhmeannach cláir do Atlantic Philanthropies in Éirinn. Tá Jean ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chomhairle Síciteiripe na hÉireann faoi láthair. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aici tá Máistreacht in Oideachas ó Choláiste na Tríonóide agus Ard-Dioplóma i gCumarsáid ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Sna blianta fada atá caite aici san earnáil neamhbhrabúis, rinne Jean bainistiú i réimsí an athraithe, an riosca, an airgeadais, na forbartha straitéise agus an rialachais chorparáidigh. D’oibrigh sí go dlúth le príomh-gheallsealbhóirí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon i réimse an chúraim shláinte freisin.  Chomh maith leis sin, shuigh sí ar bhoird éagsúla amhail é sin de chuid Chumann Dídeanaithe na hÉireann, Fhondúireacht CARI agus Children’s Sunshine Home.

 


 Rinne an tAire Oideachais agus Scileanna an duine seo a leanas a ainmniú agus rinne an tAire Sláinte é a cheapadh:

An Dr Brian Hallahan

Tá an Dr Hallahan ina shíciatraí ginearálta comhairleach d’aosaigh a bhfuil taithí chliniciúil 19 mbliana aige i síciatracht. Tá taithí fhairsing aige i síciatracht ghinearálta d’aosaigh agus tá sé ina shíciatraí comhairleach ón mbliain 2009 i leith.  Tá an Dr Hallahan ina léachtóir sinsearach le síciatracht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, faoi láthair. Mar aon le teagasc fochéime, tá ról aige i ndochtúirí iarchéime i síciatracht a oiliúint agus a scrúdú ar bhonn náisiúnta freisin. Tá an Dr Hallahan ina chomhalta den choiste scrúdaithe, den choiste síciatrachta acadúla agus den choiste inniúlachta gairmiúla de chuid Choláiste Síciatraithe na hÉireann.  Tá sé ina Leas-Eagarthóir ar an Irish Journal of Psychological Medicine, ar iris phiar-athbhreithnithe agus ar iris oifigiúil an Choláiste Síciatraithe freisin. Tá thart ar 100 foilseachán piar-athbhreithnithe aige, a bpléitear i gcuid mhór díobh le taighde cliniciúil, le taighde ar an tseirbhís sláinte, amhail trialacha cliniciúla, agus leis an meastóireacht ar oibriú agus tionchar an Achta Meabhair-Shláinte 2001.