Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 26 Márta 2023:

 

Imelda Finerty Uas.

Gairmí cúraim shóisialaigh ar scor is ea Imelda. Bhí sí ina Monatóir agus ina Cigire le haghaidh Ionaid Chónaithe Leanaí agus bhí sí ina Tacadóir Leanaí freisin. Tá eolas suntasach ag Imelda ar éabhlóid an chúraim leanaí in Éirinn. Cháiligh sí le Dioplóma i gCúram Cónaithe. Ina dhiaidh sin, ghnóthaigh sí céim BA i mBainistíocht Cúram Sláinte; céim MA i gCúram Leanaí agus Óige; agus Dioplóma i Scileanna Comhairleoireachta. Áirítear lena cuid taithí 35 bliana a caitheadh ag obair i gCúram Sóisialach Cónaithe; obair ar an urlár; obair mar Bhainisteoir Ionaid, mar Bhainisteoir Seirbhísí, mar Thathantóir Leanaí, mar Oifigeach Faireacháin, agus mar Chigire le haghaidh ionaid phríobháideacha do leanaí a chlárú. Tá taithí aici ar obair i gcoistí le haghaidh forbairt beartais, athruithe a bhainistiú, agus oibriú idirghníomhaireachta. Tá taithí aici freisin ar obair i dtimpeallacht rialáilte.

An tUas. Tim Murphy

Tá Tim ina stiúrthóir neamhspleách ar bhord roinnt cuideachtaí seirbhísí airgeadais rialáilte. Tá sé ina Chuntasóir Cáilithe agus tá taithí bainistíochta idirnáisiúnta 30 bliain aige, rud a ghnóthaigh sé i seirbhísí airgeadais, ag bainistiú eagraíochtaí móra in Éirinn agus i dtíortha eile.

Tá Tim agus Anne, a bhean chéile, ina dtuismitheoirí altrama do bheirt leanaí agus tá siad ina dtuismitheoirí altrama Éireannacha le 12 bhliain anuas. Tá taithí shuntasach ag Tim ar an gcóras cúram altrama in Éirinn agus bainfidh an Bord leas as an taithí sin.

 

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 26 Márta 2023:

 

An tUas. Adrian McKenna

I measc an Chúlra Oideachais atá ag Adrian tá réimsí amhail Cúram Sóisialach Feidhmeach (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath), Síceolaíocht (Ollscoil na hÉireann, Má Nuad), Comhairleoireacht (Ollscoil na hÉireann, Má Nuad) agus Staidéar Míchumais (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh).

Ar na réimsí spéise atá ag Adrian tá seirbhísí iar-uchtaithe (mar bhall bunaidh d’eagraíocht atá faoi stiúir ag piaraí) agus tacaíocht féinghortaithe d’fhoirne cúraim, mar aon le tacaíocht comhairleoireachta do thuismitheoirí a bhfuil aothú orthu. Bhí sé ina Fheidhmeannach ar an bhfeachtas ‘TÁ’ do leanaí, ina Chomhalta de Choiste Feidhmiúcháin Chumann Oibrithe Cúraim Shóisialaigh na hÉireann, agus ina Chomhordaitheoir Socrúchán Mac Léinn do Crosscare – Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean. Tacaíonn sé go mór le hoideachas a chur ar Oibrithe Cúraim Shóisialaigh agus le tacaíocht a thabhairt dóibh. Díríonn Adrian ar theacht ar réitigh.

 

Dunia Hutchinson Uas.

Is í Dunia an Bainisteoir Náisiúnta ar Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean le Cumann Naomh Uinseann de Pól. Tá sí ag obair mar oibrí cúraim shóisialaigh ón mbliain 1992 i leith. Oibríonn sí go páirtaimseartha mar léachtóir in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus in Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach.

Ar na cáilíochtaí atá ag Dunia tá Dioplóma i Staidéar Sóisialach ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, céim BA (Onóracha) i Staidéar Sóisialach Feidhmeach ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, agus céim MPhil i Staidéar Inscne agus Ban ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

 

An Dr Maurice Fenton

Tá Maurice ina ghairmí cúraim shóisialaigh a d’oibrigh ag gach leibhéal den earnáil cúraim chónaithe leanaí, idir leibhéal an oiliúnaí agus leibhéal an stiúrthóra bainistíochta, thar thréimhse 27 mbliana. Tá baint aige le punann leathan gníomhaíochtaí laistigh den earnáil cúraim shóisialaigh agus tá lear páipéar foilsithe aige ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal idirnáisiúnta araon.

Tá dochtúireacht ag Maurice i Staidéar Aois an Linbh (DChild), rud a bhronn Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, air. Dhírigh sé ina mhiontráchtas, a rinneadh faoi mhaoirseacht an Ollaimh John Pinkerton, ar chultúr gairmiúil na n-oibrithe iarchúraim. Chuimsigh sé sin cúram cónaithe agus an mhórearnáil cúraim shóisialaigh in Éirinn. Tá céim MA aige i Staidéar Óige agus Pobail, rud a bhronn Ollscoil Brunel, Londain, air. Dhírigh sé ina mhiontráchtas ar an gcultúr gairmiúil laistigh den réimse iarchúraim. Chomh maith leis sin, tá Dioplóma Náisiúnta i gCúram Sóisialach aige, rud a bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, air.

An tUas. James Forbes

Is é James an Ceann Cúraim le ChildVision. De bhreis ar na freagrachtaí atá air as 30 cleachtóir cúraim shóisialaigh agus na baill d’Fhoireann Ardbhainistíochta ChildVision a bhainistiú, tá James ina Léachtóir Comhlach in Ollscoil Worcester (Staidéar Lagú Amhairc agus Míchumais), ina Léachtóir Comhlach san Institiúid Teicneolaíochta, Tamhlacht (Clár Céime Cúraim Shóisialaigh), agus ina theagascóir ar Dhioplóma Iarchéime Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i gCosaint agus Leas Leanaí. De bhreis ar cháilíocht i gcúram sóisialach, tá bunchéimeanna ag James sa dlí (LLB) agus san oideachas (BA Ed.). Chomh maith leis sin, tá céim MSc aige i gCosaint agus Leas Leanaí.

 

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh an t-athcheapachán sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 26 Márta 2023:

 

An tUas. Jim Walsh

D’oibrigh Jim roimhe seo mar Cheann Roinne sa Roinn Staidéir Shóisialaigh Fheidhmigh in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí. Tá sé ar an Ombudsman Mac Léinn don Institiúid faoi láthair.

Ar na príomhcháilíochtaí atá aige tá céim BA, Ard-Dioplóma san Oideachas, céim BCL agus céim LLB. Sular éirigh sé ina Cheann Roinne in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí sa bhliain 2004, bhí roinnt mhaith blianta caite ag Jim ag obair mar léachtóir sa dlí ar fud raon leathan clár san Institiúid, go háirithe i gCúram Sóisialach agus in Oideachas Luathbhlianta. Chomh maith leis sin, theagasc sé an dlí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ar bhonn páirtaimseartha. D’oibrigh sé ann i réimse an Oideachais Aosach freisin. Bhí sé ina bhall gníomhach de Chomhairle Acadúil Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí go dtí le déanaí. D’fhóin sé mar Chathaoirleach ar Choiste Buan-Orduithe na Comhairle ón mbliain 1995 go dtí mí an Mheithimh 2018. Tá sé ina chomhalta de Bhord Stiúrthóirí Chúram Sóisialach Éireann. D’fhóin sé freisin mar Uachtarán ar IASCE (Cumann na hÉireann um Theagascóirí Cúraim Shóisialaigh).