Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta le héifeacht ón 11 Feabhra 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023:

 

An tUas. Richard Brennan

Tá an tUas. Brennan ag fónamh faoi láthair mar Rialaitheoir Airgeadais i bhFondúireacht Leighis agus Taighde na Leanaí. Tá sé cláraithe le Cumann na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte. Sna cúig bliana seo a chuaigh thart, d’oibrigh sé i mBainistíocht Airgeadais san earnáil phoiblí agus san earnáil eagraíochtaí neamhrialtasacha. Measann an tUas. Brennan go sealbhaíonn sé na scileanna agus an t-eolas a theastaíonn chun faisnéis airgeadais agus neamhairgeadais a athbhreithniú agus a iniúchadh sa phróiseas cinnteoireachta agus chun obair leis na baill den fhoireann ar mhaithe lena chinntiú go gcloífear le hEochairtháscairí Feidhmíochta comhaontaithe agus le buiséid chomhaontaithe agus go dtabharfar tuairisc orthu. Chaith sé roinnt blianta ag obair i mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann freisin. Dá bhrí sin, tá eolas suntasach aige ar rialáil gairmithe cúram sláinte.  I measc na gcáilíochtaí oideachasúla atá aige tá céim MA i mBainistíocht ón bhForas Riaracháin, rud a chuir sé i gcrích trí mheastóireacht a dhéanamh ar chomhlachtaí rialála cúram sláinte agus ar a gcomhairliúchán le geallsealbhóirí.

 

An tUas. Patrick McAteer

Tá taithí shuntasach ag an Uas. McAteer ar sheirbhís phoiblí. Tá sé ar dhuine de bhunaitheoirí Chomhairle Cúraim Shóisialaigh Thuaisceart Éireann. Chuir sé dhá théarma iomlána isteach agus é ag obair i roinnt poist shinsearacha sa Chomhairle, lenar áiríodh mar chathaoirleach ar a Coiste Bainistíochta Gnó. I measc a chomhaltas eile de chomhlachtaí poiblí bhí sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh an Tuaiscirt agus bhí sé ina chomhalta de Bhord Promhaidh Thuaisceart Éireann, áit ar fhóin sé mar chathaoirleach ar a Choiste Iniúchóireachta. Ar na poist roimhe a bhí aige d’oibrigh sé mar Bhainisteoir Forbartha Pobail agus Óige ar Iontaobhas Forbartha Ghort an Tobair Uachtarach agus chaith sé 5 bliana mar Bhainisteoir Forbartha ar Chumann Cónaitheoirí agus Ionad Comhairle Lóiste na Móna. Tá an tUas. McAteer ina oifigeach deonach ar cuairt le Cumann Naomh Uinseann de Pól faoi láthair. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aige tá céim BA (Onóracha) sna Daonnachtaí.

 

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta le héifeacht ón 11 Feabhra 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023:

An tUas. Seamus Boland

Tá an tUas. Boland ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Nasc Tuaithe na hÉireann. Is eagraíocht dheonach é sin a chuireann leas na bpobal tuaithe chun cinn trí thathant agus trí anailís atá bunaithe ar thaighde.

Ar a scileanna bainistíochta sinsearaí tá eolas ar nithe rialachais eagraíochta, ar airgeadas agus ar acmhainní daonna agus scileanna idirbheartaíochta. Roimhe seo, d’oibrigh sé mar Theagascóir Urlabhra agus Drámaíochta agus mar Éascaitheoir agus d’oibrigh sé in Oiliúint d’Obair don Óige, le Daoine faoi Mhíchumas agus san Earnáil Dheonach. Tá Seamus ar an gCathaoirleach ar Pobal agus ar Chomhairle Tailte Móna na hÉireann. Chomh maith leis sin, tá sé ina chomhalta de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Tá sáreolas aige ar bhainistíocht eagraíochta agus ar nithe rialachais. Chuaigh a chuid scileanna i bpleanáil straitéiseach eagraíochta a fhorbairt chun tairbhe don Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh roimhe seo.

Thogh na comhaltaí eile den Bhord é mar Chathaoirleach an 23.05.2019.