Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta, ar a dtoghadh ag cláraithe na gairme ainmnithe/na ngairmeacha ainmnithe, le héifeacht ón 23 Márta 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023. 

An tUas. Owen Blee

Tá Owen ina Chleachtóir Dáiliúcháin agus Lionsaí Tadhaill atá cáilithe i gcuntasaíocht agus airgeadas. Tá taithí fiche bliain aige ar chúrsaí shlabhra an tsoláthair agus soláthar seirbhíse. Ón mbliain 2000 go dtí an bhliain 2005, bhí sé ina Chomhalta Feidhmiúcháin de Chónaidhm Soláthraithe Súil-Liachta Éireann (COSI). Tá sé ag obair mar Radharceolaí Dáiliúcháin/Stiúrthóir le dhá chleachtadh súil-liachta i mBaile Átha Cliath Theas ón mbliain 2005 i leith. Sa bhliain 2012, d’éirigh sé ina Chomhalta Feidhmiúcháin de Chónaidhm na Radharceolaithe Oftalmacha agus Dáiliúcháin (FODO). Áirítear leis na hábhair spéise atá aige feasacht ar shláinte súl a chur chun cinn i measc an phobail trí fheachtais náisiúnta, dáiliúchán, lionsaí tadhaill, forbairt ghairmiúil leanúnach, agus oideachas agus oiliúint Radharceolaithe Dáiliúcháin.

 

An tUas. Martin Crowe

Is as Muineachán do Martin agus cháiligh sé mar Optaiméadraí in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1985. D’oibrigh sé sa Ríocht Aontaithe ar feadh roinnt blianta, ar lena linn a ghnóthaigh sé taithí ar Optaiméadracht Ospidéil, ar an gcleachtadh optaiméadrachta neamhspleách agus ar an gcleachtadh optaiméadrachta iolrach.

Chuir sé a chleachtadh féin ar bun i nGuaire, Co. Loch Garman, sa bhliain 1991. I measc na sainábhar spéise atá aige tá Lagamharc, Lionsaí Tadhaill, agus Úsáid na Teicneolaíochta in Optaiméadracht. D’oibrigh sé le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI) san am atá thart, agus clinicí Lagamhairc á reáchtáil aige i Loch Garman agus i gCill Chainnigh.

Fónann sé ar Chomhairle Chumann Radharceolaithe na hÉireann agus bhí sé ina Uachtarán ar an gComhairle ón mbliain 2014 go dtí an bhliain 2016.

Chaith sé roinnt blianta ag obair mar Scrúdaitheoir do na Scrúduithe Cáilithe Ghairmiúil de chuid na Comhairle.

An tUas. Declan John Hovenden

D’oibrigh Declan mar optaiméadraí cáilithe ar feadh níos mó ná 25 bliana tar éis dó céim a bhaint amach ó chlár optaiméadrachta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Comhaltas de Chumann Radharceolaithe na hÉireann (AOI) a fháil.

Chaith sé cuid mhór den tréimhse sin ag obair mar optaiméadraí cliniciúil ag Clinic Súl Wellington i mBaile Átha Cliath, ar ionad máinliachta oftailmeolaíochta é. Rinne sé speisialtacht i máinliacht athraonach sa ról sin. Sa bhliain 2006, d’éirigh sé ar an gcéad optaiméadraí riamh a fuair an Teastas i Máinliacht Athraonach (teoiric) ó Ollscoil Uladh.

D’fhill sé ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2009 chun dul i mbun an róil mar Bhainisteoir Clinic agus Príomh-Optaiméadraí Cliniciúil ag an Lárionad Náisiúnta Optaiméadrachta. Is é an Lárionad an tsaoráid oiliúna cliniciúla le haghaidh optaiméadrachta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ar a dtugtar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath anois). Soláthraíonn an Lárionad an raon iomlán de sheirbhísí optaiméadrachta don phobal. Ag an am céanna, baineann sé na caighdeáin is airde in oideachas cliniciúil amach do mhic léinn fochéime agus iarchéime na hollscoile atá ag gabháil d’optaiméadracht agus do dháiliúchán oftalmach. A bhuí lena fhealsúnacht agus lena chur chuige atá dírithe ar an othar, cinntíonn Declan go dtugtar tús áite do leas othair an Lárionaid nuair a bhíonn seirbhísí agus oideachas á soláthar.

Sa bhliain 2018, ceapadh é mar Cheann Optaiméadrachta agus mar Cheann Cúnta Scoil na Fisice agus na nEolaíochtaí Cliniciúla agus Optaiméadrachta in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Mar Cheann Optaiméadrachta, déanann sé maoirseacht agus bainistiú ar gach gné den fheidhm optaiméadrachta, ar gach clár optaiméadrachta agus ar gach foireann acadúil, chliniciúil agus taighde i réimse na hoptaiméadrachta san Ollscoil. Is é croíghníomhaíocht na Roinne ná oideachas agus oiliúint optaiméadrachta fochéime a sholáthar. Tá an clár reatha BSc in optaiméadracht ar cheann de na cláir oideachais optaiméadrachta is fearr san Eoraip. Leantar leis an gclár a fhorbairt chun freagairt d’fhorbairtí i soláthar cúram súl agus do riachtanais an phobail, na déimeagrafaice a bhíonn ag athrú agus an chórais chúram sláinte.

Tá an-spéis ag Declan i soláthar cúram súl a fhorbairt agus a chur ar aghaidh, go háirithe sa timpeallacht cúraim phríomhúil, agus i seirbhísí cúram súl a chomhtháthú lena chéile ar bhealach níos fearr laistigh den chóras cúram sláinte. Tá sé ina chomhalta gníomhach de Chumann Radharceolaithe na hÉireann (agus suíonn sé ar Chomhairle an Chumainn faoi láthair), den Acadamh Eorpach um Optaiméadracht agus Radharceolaíocht, de Choiste Comhairleach Leighis Global Vision (an Clár Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh) agus d’Acadamh Ríoga an Leighis in Éirinn (RAMI). Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta den phainéal a rinne athbhreithniú ar “Shamhail an Iarthuaiscirt um Sheirbhísí Cúram Súl a Sholáthar” le haghaidh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le déanaí. Tugadh cuireadh dó páirt a ghlacadh sa tionscnamh atá le seoladh ag Grúpa Ospidéal Éireann Thoir chun samhail chomhtháite chúraim (san ospidéal agus sa phobal) a fhorbairt d’oftailmeolaíocht freisin.

I measc na gcáilíochtaí eile atá aige tá an Teastas Gairmiúil i Reitine Leighis (ó Ollscoil Uladh) agus MSc i bhFaisnéisíocht Sláinte (ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath). Cuireann sé go rialta leis na cláir bhreisoideachais agus forbartha gairmiúla leanúnaí a chuirtear ar fáil d’optaiméadraithe ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.