Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Boird Chlárúcháin na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí  gairmiúil de Bhoird Chlárúcháin:

Bord Clárúcháin na nDiaitéiteach

An Dr Anne Griffin, ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023

Tá obair déanta ag an Dr Griffin mar dhiaitéiteach ag cleachtadh i dtimpeallachtaí éagsúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) san áireamh. Tá sí ina léachtóir i Scoil na Sláinte Comhghaolmhaire, Ollscoil Luimnigh, áit a dteagascann sí an Clár MSc i gCothú an Duine agus Diaitéitic. D’oibrigh sí mar Bhainisteoir Oideachais agus Forbartha Gairmiúla in Institiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na hÉireann freisin. D’oibrigh sí ar bhonn deonach mar Threoraí ar an nGrúpa Sainleasa um Bainistíocht Meáchain de chuid Institiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na hÉireann. Chomh maith leis sin, tá roinnt páipéir acadúla foilsithe aici. Tá an Dr Griffin i mbun a gnóthais féin, a sholáthraíonn comhairle faoi shláinte agus galar atá bainteach le cothú, comhairle faoin mbeartas sláinte agus faoi chláir sláinte a fhorbairt, oiliúint i gcothú, agus forbairt scileanna d’institiúidí tríú leibhéal, do ghairmithe cúram sláinte agus d’eagraíochtaí eile. Bhronn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath dochtúireacht i bhfealsúnacht uirthi. Anuas air sin, tá céim BSc agus Dioplóma i gCothú an Duine agus Diaitéitic aici.

Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Genevieve O’Halloran Uas., ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 8 Bealtaine 2022

Tá Genevieve ina Bainisteoir Teiripeoirí Saothair don Limistéar Cúram Sláinte Pobail Thiar de chuid FSS. Ina cáil mar bhainisteoir, áirítear leis na freagrachtaí atá uirthi an tseirbhís teiripe saothair i gcúram príomhúil agus cúram sóisialta i Ros Comáin a bhainistiú, obair i gcomhar le baill foirne chun tacaíocht agus inspreagadh a thairiscint, gníomhú mar phointe teagmhála do bhaill foirne agus do chliaint araon maidir leis na seirbhísí teiripe saothair i Ros Comáin, agus a chinntiú go gcomhlíonann an tseirbhís ceanglais reachtúla agus éigeantacha. Chomh maith leis sin, tá taithí ag Genevieve ar obair san Fhoireann Teiripeoirí Saothair Sinsearacha um Athshlánú Stróic i Ros Comáin agus chaith sí tréimhse shuntasach ama ag obair in Ionad Cúraim Naomh Uinseann agus i gCúram Pobail na hIarmhí Theas. Tá Dioplóma i mBainistíocht Acmhainní Daonna agus Dioplóma i gCúram Sláinte Barainneach ag Genevieve.

 

Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

An tOllamh Caroline McGregor, ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 4 Lúnasa 2022

Tá an tOllamh McGregor ar an Stiúrthóir Oibre Sóisialta i Scoil Eolaíocht na Polaitíochta agus na Socheolaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Teagascann sí ábhair éagsúla, lena n-áirítear obair shóisialta le leanaí agus teaghlaigh atá soghonta, an óige agus cearta leanaí, an dlí agus cearta an duine, agus inniúlacht chultúrtha in obair shóisialta. Chomh maith leis sin, tá sí ina Comhalta Sinsearach Taighde in Ionad Taighde Leanaí agus Teaghlaigh UNESCO. Maidir leis an obair thionscadail a bhfuil an tOllamh McGregor ag obair uirthi faoi láthair, tá sí dírithe ar ábhair amhail na torthaí do dhaoine óga atá ag imeacht as cúram, feasacht an phobail ar chosaint agus leas leanaí, seirbhísí tacaíochta do theaghlaigh agus an beartas ina leith, agus an t-idirphlé idir cleachtais chosanta leanaí agus cleachtais tacaíochta do theaghlaigh i leas leanaí. Rinne an tOllamh McGregor Dámhachtain Ánrachta Isteach Marie Curie a chur i gcrích leis an Ollamh Robert Chaskin in Ollscoil Chicago le déanaí. Ba é a bhí i gceist leis ná taighde ar rannpháirtíocht daoine óga uirbeacha sa saol sibhialta agus polaitíochta i mBaile Átha Cliath, i mBéal Feirste agus i Londain.  Faoi láthair, tá sí ag obair mar imscrúdaitheoir de chuid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann ar thionscadal CÚRAM atá ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Táthar ag díriú sa tionscadal ar an dearcadh tionchair atá ag príomh-imscrúdaitheoirí. Anuas air sin, chaith an tOllamh McGregor breis agus deich mbliana ag obair mar léachtóir le hobair shóisialta in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Marie Kennedy Uas., ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 4 Lúnasa 2022

Tá Marie ag obair faoi láthair mar bhainisteoir limistéir do Tusla i réigiún Cheatharlach-Chill Chainnigh agus i réigiún Thiobraid Árann Theas. Áirítear leis na freagrachtaí atá uirthi sa ról sin forbairt na Samhla Soláthair Seirbhíse Náisiúnta a threorú agus pointe aonair údaráis agus cuntasachta a chruthú do réigiún Cheatharlach-Chill Chainnigh agus réigiún Thiobraid Árann Theas. Tá sí cuntasach as seirbhís fhoriomlán na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach sa limistéar agus ní mór di a chinntiú go ndéantar gach ceann de na hoibleagáidí reachtúla agus rialála cúram leanaí a chomhlíonadh sa chreat rialála reachtúil. Tá taithí shuntasach ag Marie ar réimse na hoibre sóisialta agus tá sí ag obair sa tseirbhís phoiblí ón mbliain 1992 i leith. Sular ghlac sí a ról reatha, bhí sí ina Bainisteoir Cúram Leanaí in Oifig Sláinte Áitiúil Cheatharlach-Chill Chainnigh, ina Bainisteoir Ginearálta i Seirbhísí Pobail i gCill Chainnigh agus ina Príomhoibrí Sóisialta i Limistéar Cúram Pobail Cheatharlach-Chill Chainnigh. Ar na cáilíochtaí acadúla atá aici tá céim BSS i Staidéar Sóisialta ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ard-Dioplóma i gCosaint agus Leas Leanaí agus céim MSc i mBainistíocht Seirbhísí Sláinte.

Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga

Emma Gonoud Uas., ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 8 Bealtaine 2022

Tá Emma ina Bainisteoir Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga do FSS i réigiún Laoise-Uíbh Fhailí. Tá sí ina teiripeoir urlabhra agus teanga ag cleachtadh ó bhí an bhliain 1995 ann. Ar na cáilíochtaí acadúla atá aici tá céim BSc i Staidéar Cliniciúil Urlabhra agus Teanga ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, céim MSc i mBainistíocht Seirbhísí Sláinte, agus deimhniú i réimse speisialaithe na diosfaige. Tá Emma ar an ionadaí do Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga ar ghrúpa teicniúil náisiúnta FSS um thuairisciú náisiúnta méadrachtaí agus staitisticí. Idir an bhliain 2016 agus an bhliain 2017, bhí sí ar an ionadaí do theiripeoirí urlabhra agus teanga in Athbhreithniú Náisiúnta FSS ar Sheirbhísí Teiripe Urlabhra agus Teanga. Tá sí ag fónamh mar chomhalta gníomhach de Chumann na hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga fud fad a gairme agus d’fhóin sí ar chomhairle an Chumainn idir an bhliain 2000 agus an bhliain 2008.

 

Anne Healy Uas., ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023

Tá Anne ar an mBainisteoir Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga in Ospidéal Beaumont.  Chaith sí cúig bliana ag obair mar Bhainisteoir ar an tSeirbhís Teiripe Urlabhra agus Teanga san aonad cúraim phríomhúil phéidiatraigh, san aonad míchumais, san aonad cúraim phríomhúil d’aosaigh agus san aonad fadfhanachta in Oifig Sláinte Áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath Theas. Sular thug sí faoina róil bhainistíochta, d’oibrigh Anne mar theiripeoir sinsearach urlabhra agus teanga ina lán aonaid dhifriúla. Ar na cáilíochtaí acadúla atá aici tá céim BSc agus céim MSc i Staidéar Cliniciúil Urlabhra agus Teanga ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá Dioplóma i gCeannaireacht agus Cáilíocht i gCúram Sláinte aici, rud a bhronn Coláiste Ríoga na Lianna uirthi. Faoi láthair, tá Anne ina comhalta den Choiste Forbartha Gairmiúla agus Eitice i gCumann na hÉireann um Theiripeoirí Urlabhra agus Teanga. Bhí sí ar an gcathaoirleach ar an gcumann ón mbliain 2013 go dtí an bhliain 2014.

 

Geraldine Moran Uas., ón 9 Bealtaine 2019 go dtí an 8 Bealtaine 2022

Tá Geraldine ina teiripeoir urlabhra agus teanga ag a bhfuil an-taithí agus atá ag obair do Bhráithre na Carthanachta ó bhí an bhliain 2002 ann. Ar na cáilíochtaí acadúla atá aici tá céim Baitsiléara in Eolaíocht agus Teiripe Urlabhra agus Teanga ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, oiliúint iarchéime i ndiosfaige agus Dioplóma in Oiliúint a Chur ar Chúntóirí Riachtanas Speisialta. D’oibrigh Geraldine mar theagascóir sa chúrsa BSc i dTeiripe Urlabhra agus Teanga i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá láithreoireachtaí tugtha aici do roinnt comhdhálacha agus ceardlanna oiliúna. Chomh maith leis sin, d’éascaigh sí tionscadail éagsúla taighde ar thug Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, fúthu. Ina measc sin bhí “Core Vocabulary Approaches” agus “Sentence Structure in Children with Down Syndrome”. Faoi láthair, tá sí ag éascú taighde, i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ar an úsáid is féidir a bhaint as Samhaltú Físe chun Scileanna Súgartha a Fhorbairt i measc Leanaí a bhfuil Neamhord ar Speictream an Uathachais orthu.