Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bhord Ghrúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta

Mar thoradh ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), tá na daoine seo a leanas ceaptha/athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Ghrúpa Cúram Sláinte Ollscoile Saolta. Tá feidhm leis na ceapacháin seo ón 5 Nollaig 2017 go dtí an 4 Nollaig 2020.

Mary Dunne, Uas.

Tá taithí leathan ag Mary Dunne, Uas, arb as Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí ó dhúchas dí, ar bhainistíocht cúram sláinte, agus obair déanta aici in eagraíochtaí éagsúla Cúram Sláinte ar fud na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann. Tá máistreacht aici sa Bhainistíocht Sláinte agus bhí sí ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin do sheirbhísí altranais in Frimley Park Hospital N.H.S. Foundation Trust i Londain ó 2001 – 2012. Níos déanaí fós, bhí sí ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Altranais agus Cliniciúla ag Grúpa Ospidéal Bons Secours, Gaillimh. Bhí poist feidhmiúcháin ag Mary ar Bhoird Ospidéal NHS éagsúla sa Ríocht Aontaithe agus anois oibríonn sí go páirtaimseartha mar Mheasúnóir Neamhspleách leis an Care Quality Commission (CQC) sa Ríocht Aontaithe, ag déanamh measúnú ar ospidéil NHS maidir le Caighdeáin Náisiúnta a chomhlíonadh.

Tá dea-theist ar Mary as córais láidre a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don Rialú Corparáideach, Bainistíocht Riosca agus Sábháilteacht Othar laistigh de shuíomhanna cúram sláinte.

An Dr Brendan Day

Is é an Dr. Brendan Day an comhpháirtí sinsearach i ngrúpa mór cleachtais leighis i limistéar leath-thuaithe sa Turlach Mór/Baile Chláir, Co. na Gaillimhe. As Inis Bó Finne i gConamara ó dhúchas dó.

Bhain sé cáilíocht amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh sa bhliain 1973 agus d’oibrigh sé in Ospidéil UCH/Pháirc Mhuirlinne go dtí 1979 nuair a ceapadh don Turlach Mór/Baile Chláir é.

Tá fás tagtha ar a chleachtadh ó bheirt dochtúirí, rúnaí amháin go dtí triúr dochtúirí lánaimseartha, ceathrar dochtúirí páirtaimseartha, beirt altraí, bainisteoir cleachtaidh agus bainisteoir TF agus ceathrar rúnaithe.

Tá an Dr. Day páirteach san oideachas bunchéime agus iarchéime ó 1979 i leith. Is ball bunaidh é den ICGP, iarchathaoirleach de bhord scrúduithe MICGP agus scrúdaitheoir don MICGP ó 1986-2006. Bhí sé ina uachtarán ar an ICGP sa bhliain 2010. Bhí sé ina scrúdaitheoir seachtrach don MRCGP sa Ríocht Aontaithe ó 1986 -1998 agus don bhord scrúduithe iarchéime do Chleachtas Ginearálta i mBairéin ó 1994-1998.

Lasmuigh de chleachtas leighis, bhí sé ina dhochtúir foirne d’fhoirne peile agus iomána na Gaillimhe agus leanann a spéis sa leigheas spóirt mar dhochtúir foirne d’fhoirne An Turlaigh Mhóir, AN Chairn Mhóir agus  Bhaile Chláir. Is comhúinéir agus stiúrthóir é ar an óstán Inishbofin House.

Cheap an tAire Sláinte é chuig an gcéad bord Saolta ó 2013 – 2017

An Dr John Morris

Beathaisnéis le teacht.

Phyllis MacNamara. Uas.

Beathaisnéis le teacht.

An Dr Aislinne Freeman

Fuair an Dr. Freeman Comhaltacht Marie Curie chun tabhairt faoi Dhochtúireacht sa tSíceolaíocht in Ollscoil Leipzig sa Ghearmáin. Dhírigh a taighde ar an dúlagar agus imní sa daonra níos aosta, agus tá roinnt alt taighde acadúla scríofa aici in irisí piarmheasúnaithe. Chaith Aislinne am ag obair i Roinn na Meabhairshláinte agus na Mí-úsáide Substaintí san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte sa Ghinéiv, áit a raibh sí ag obair ar thionscadail éagsúla, lena n-áirítear cuidiú le straitéisí bhallstáit na Náisiún Aontaithe um fhéinmharú a chosc. Tá taithí chliniciúil aici freisin ó bheith ag obair sa tseirbhís meabhairshláinte d’aosaigh agus in earnáil an mhíchumais, an dá cheann acu sin i mBaile Átha Cliath. Ó chríochnaigh sí a Dochtúireacht sa bhliain 2016, tá Aislinne ag obair mar Chomhairleoir Gnó in Earnáil na Sláinte le Grant Thornton, agus tá sí lena MBA a chríochnú le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath in 2018.

Dariona Conlon, Uas.

Is as Sligeach ó dhúchas di Dariona Conlon, Uas., agus tá cónaí uirthi i nDún na nGall le neart blianta anuas. Rinne sí staidéar ar an Dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Rinne sí a Printíseacht Aturnae le A & L Goodbody agus bhain sí cáilíocht amach mar Aturnae i Márta na bliana 1994. I ndiaidh di cáilíocht a bhaint amach chleachtaigh sí i nDún na nGall mar Aturnae Dlíthíochta, ag speisialú sa Dlí Chúram Sláinte. Ceapadh ina ball í ar Bhord an Bhoird Sásamh d’Institiúidí Cónaithe in Eanáir na bliana 2004 mar Bhall Dlíthiúil den Bhord. Oibríonn sí freisin mar Chathaoirleach ar Bhinsí Meabhairshláinte agus tá sé sin déanta aici ó mhí na Samhna 2010. Faoi láthair tá Dariona ag cleachtadh mar Aturnae Comhairleach le C.S. Kelly & Company i nDún na nGall.

Gerry McManus, Uas.

Is Stiúrthóir Bainistíochta ar scor é Gerry McManus de chuid Compupac I.T. Solutions. Tá sé an-ghníomhach san fhorbairt tráchtála ar Shligeach mar iar-Bhall Boird de Sligo Leader Partnership Co., Bord Fiontair Shligigh agus Iaruachtarán ar Chomhlachas Tráchtála Shligigh. Tá sé ina iarbhall de bhord rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, áit a mbíodh sé ina Chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta Inmheánaigh. Faoi láthair tá sé ina Chathaoirleach ar Chairde Ospidéal Ollscoile Shligigh agus Fóram na nOthar de chuid an Ospidéil. D’fhreastal an tUas. Mc Manus ar Bhord Saolta ó Iúil 2013 go Deireadh Fómhair 2016 agus faoi láthair is é an Cathaoirleach ar Choiste Iniúchta Inmheánaigh Ghrúpa Ospidéal Saolta.

Brian Thornton, Uas.

As Gaillimh don Uas. Thornton agus is céimí tráchtála de chuid Ollscoil na hÉireann Gaillimh é, Comhlach d’Institiúid Cánach na hÉireann agus iar-Chigire Cánach. D’oibrigh sé sa chleachtas príobháideach le breis agus 25 bliain agus le déanaí d’éirigh sé as a phost mar Chomhpháirtí i gCeannas ar oifig na Gaillimhe de chuid KPMG. Bhí sé ina bhall de Chomhairle Institiúid Cánach na hÉireann. Rinne sé léachtóireacht sa Dlí Ioncaim ag OÉ, Gaillimh agus d’Institiúid Cánach na hÉireann agus d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte, Tá sé ina bhall Boird de Cancer Care West.

Tom Canavan, Uas.

As Contae Mhaigh Eo don Uas. Canavan ó dhúchas agus, seachas bheith i gCorcaigh do na 1970í, chaith sé formhór a shaol oibre lonnaithe i gCo Mhaigh Eo. Is cuntasóir ó thaobh gairme é, agus cáilíochtaí breise aige i gCórais Faisnéise. Tá sé ar scor anois – d’oibrigh sé den chuid ba mhó le comhlachtaí móra idirnáisiúnta in earnálacha na cógaisíochta agus na ngléasanna leighis agus freisin sna hearnálacha bia agus fuinnimh. Is le Baxter Healthcare Ireland is déanaí a bhí sé ag obair, agus chaith sé 15 bliana leo i róil mar Stiúrthóir Airgeadais agus mar Stiúrthóir Oibríochtaí, a d’áirigh róil ceannaireachta a ghlacadh i dtionscadail do ghnó Eorpach agus d’fhorbairt córais. D’oibrigh sé freisin mar chomhairleoir do chórais gnó do ghnólachtaí móra agus meánmhéid Éireannacha. Tá sé gníomhach in eagraíochtaí agus tionscadail pobail thar na mblianta. Le déanaí bhí sé ina Uachtarán ar Chomhlachas Tráchtála Chaisleán an Bharraigh, is comhbhunaitheoir ar Mayo Enterprise Advocacy Group é, ball den ghrúpa oibre ITGME Maigh Eo le déanaí, agus is Cathaoirleach é ar bhord bainistíochta a bhunscoile áitiúla.

Darina Kneafesy, Uas.

Beathaisnéis le teacht.

 

An Dr Jim Browne

Beathaisnéis le teacht.